Debatt

«I fremtiden må det offentlige i enda større grad spille på lag med frivilligheten»

Eldreomsorgen i Tromsø kommune er under sterkt press. Behovet for ressurser øker, og kommunen melder om budsjettoverskridelser og kutt i tilbudene.

  Foto: Frank May/ NTB scanpix

meninger

I fremtiden må det offentlige i enda større grad spille på lag med frivilligheten for å imøtekomme behovene.

EIRIN RØDTSETH 

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil Norge ha 1,4 millioner eldre over 67 år innen år 2050, og vi kan få seks ganger så mange mennesker over 90 år som det er i dag. Samtidig vil det bli færre yrkesaktive til å pleie de gamle. Det økende behovet og manglende offentlige ressurser medfører at frivillig sektor fremover må få større betydning.


KARI LYDERSEN 

 

Tromsø Røde Kors tilbyr et rikt utvalg av aktiviteter rettet mot eldre. Vi har besøksvenner som kommer hjem til den eldre for å drikke kaffe og gå en tur. Vi har seniortreff på Røde Kors-huset og på sykehjemmene i Tromsø. Vi har frivillige som arrangerer trimgrupper og elever fra Sommerlyst skole som gir opplæring i bruk av digitale medier. Gjennom følgetjenesten får eldre hjelp av frivillige med følge til sykehus eller tur til butikken, og gjennom småoppdrag får seniorer hjelp til snømåking og andre praktiske oppgaver.

INGVILD SKAARSETH 

Vi opplever å ha stor etterspørsel etter både besøkstjenesten og følgetjenesten, og de som kontakter oss melder om alle grader av ensomhet og behov for praktisk hjelp i hverdagen.

En undersøkelse gjort av Ervik, Rune & Lindén, Tord Skogedal («Samhandling mellom kommunen og frivillig sektor i eldreomsorgen», Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2017) setter fokus på samhandling mellom kommune og frivillighet som en mulig løsning på fremtidens eldreomsorg. Rapporten konkluderer med at samarbeid med frivillige hever kvaliteten på den offentlige omsorgen.

Det trekkes fram at de frivillige tilbyr noe annet enn de pleiefaglige, og det at de frivillige ikke får betalt for hjelpen skaper en annen relasjon til pasientene. De frivillige representere i stor grad målgruppen selv aldersmessig, og ser derfor i større grad behovene hos de eldre. De frivillige bidrar til å forhindre isolasjon og ensomhet.

Samfunnet vil bli mer og mer avhengig av den frivillige sektoren for å dekke behovet for eldreomsorg, men samtidig ser vi at frivilligheten møter store utfordringer, med manglende ressurser og samfunnsmessige endringer som gjør at færre ser ut til å ville ta på seg administrative oppgaver og langvarige og forpliktende verv.

Frivillighet er ikke gratis. Det krever koordinering, tilrettelegging, opplæring, kvalitetssikring og en tilstedeværelse som ikke utelukkende kan dekkes av frivillige. Funn fra rapporten til Ervik, Rune & Lindén, Tord Skogedal viser at tilretteleggingen for frivillig innsats er viktig for at frivilligheten skal fungere som en nødvendig avlastning til eldreomsorgen.

De frivillige i Tromsø Røde Kors gjør en fantastisk innsats for å avdekke, hindre og lindre nød og ensomhet her i byen, men de er helt avhengige av ansattressurser som kan følge opp det daglige arbeidet. Frivillighet foregår i stor grad på ettermiddagstid og det er ansattressursene som bemanner telefonen, og tilrettelegger for at de frivillige får gjøre den jobben de er så enormt dyktige til – å skape gode, sosiale relasjoner, se de som ikke blir sett av andre, og skape trygghet og en hånd å holde i for dem som trenger det.

Frivillige i Tromsø Røde Kors er til stede i hele byen, på sykehjem og i private hjem, og vi ser behovene hos de eldre. Vi håper at vi i fremtidens samfunn får en prioritert plass som gjør at vi kan hjelpe enda flere. For når det offentlige og det frivillige spiller på lag kan vi sammen legge til rette for en trygg og god alderdom for tromsøværingene.