Debatt:

UiT tar ansvar

UiT-rektoren kommenterer Troms Fylkesting uttalelse.

UiT-rektor: Anne Husebekk. Arkivfoto: Ronald Johansen 

meninger

Troms Fylkesting kom i juni med en uttalelse, etter forslag fra Troms Frp, om at «UiT Norges arktiske universitet må sikre desentralisert utdanning for å rekruttere flere lærere, førskolelærere, vernepleiere og sykepleiere i distriktene, og for å ivareta næringslivets behov for kvalifisert arbeidskraft.»


UiT fortviler etter at milliard-isbryteren ble skadet av is

Rektor Anne Husebekk sier at det er universitetet som blir skadelidende, etter at skipet ble satt ute av spill på ubestemt tid.

 

Fylkestinget uttaler også at «i Sverige har man i større utstrekning lagt til rette for en desentralisert campusstruktur. Luleå Tekniske universitet og Universitetet i Umeå har årlige faste møter med alle kommuner i tillegg til dialog med næringslivet for å kunne tilrettelegge for et desentralisert studietilbud. Vi trenger et sterkt universitet i nord.

Vi trenger et åpent og aktivt universitet som tilbyr flere fag og profesjonsutdanninger også utenfor hovedcampus. Vi trenger et tilgjengelig og inkluderende universitet. Vi ser at flere fullfører utdannelse på høyere nivå når man har mulighet til å ta utdannelsen desentralt.»

UiT Norges arktiske universitet (UiT) setter stor pris på Troms Fylkestings engasjement rundt høyere utdanning i nord. Vi har gjennom 50 år utviklet gode og viktige samarbeidsarenaer med næringsliv og offentlig sektor, og ser med glede fram til å fortsette samarbeidet med det nye fylkestinget.


Antallet unge folkevalgte kan doble seg ved høstens valg:

60 år skiller Sidsel (77) og Sigrid (18), men til høsten er begge aktuelle for kommunestyret

Politikk er et av få områder i samfunnet hvor kollegiet både er født under 2. verdenskrig og etter tusenårsskiftet. Det ser både unge og eldre politikere på som en styrke.

 

UiT er i dag lokalisert på 10 studiesteder, fra Mo i Rana i sør til Kirkenes i nord på fastlandet, samt Svalbard. Vi har et bredt og omfattende studietilbud med over 260 ulike studieprogram. Grunnpilaren er utdanninger der studenter og ansatte til daglig arbeider på samme sted. Dette utgjør hoveddelen av det tilbudet UiT gir i så vel Alta, Narvik, Harstad, Hammerfest, Kirkenes, Bardufoss og Tromsø.

I tillegg til dette tilbyr UiT såkalte desentraliserte og samlingsbaserte tilbud der studenter og/eller ansatte beveger seg til og fra studiestedene i samband med undervisning. UiT tilbyr for eksempel bachelor sykepleie som samlingsbasert studie både på Finnsnes, Storslett og Bardufoss og bachelor i Internasjonal beredskap som samlingsbasert studie i samarbeid med Norges brannskole på Fjelldal. UiTs desentraliserte sykepleierutdanning har i løpet av de 30 årene den har eksistert utdannet mer enn 500 sykepleiere.

En siste kategori tilbud er nettbaserte studier der studentene i prinsippet kan ta studiene helt uavhengig av egen geografisk plassering. I dag tilbyr universitetet blant annet bachelorutdanning innen flere ingeniørfaglige retninger som nettbaserte studier i kombinasjon med samlinger. Det samme gjelder også for lærerutdanning- og pedagogiske fag, der UiT tilbyr både barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning i nett- og samlingsbaserte varianter.

Totalt sett har ingen andre universiteter i Norden like mange studiesteder som UiT, og UiT har i tiden etter fusjonene med de nordnorske høgskolene økt sitt samlede tilbud innenfor alle de ulike studiekategoriene. På denne måten bidrar vi også til at de som av forskjellige årsaker til daglig ikke kan følge et studieløp ved et av våre studiesteder, likevel kan ta utdanning i kombinasjon med jobb og familieliv på sitt hjemsted.

UiT er og skal være en drivkraft i nord. Med kunnskap og menneskelige ressurser skal vi bidra til økonomisk, kulturell og sosial vekst og utvikling i landsdelen. Fylkestingets ønske om mer desentralisert utdanning harmonerer godt med flere av UiTs egne ambisjoner og initiativ. To av dem skal nevnes her.


Kommunen tok kontroll over det historiske tromsøbygget – nå er fremtiden usikker

Frps Bjørn Gunnar Jørgensen tror ikke kommunen har råd til å pusse opp. – 20 millioner er «peanuts», sier SVs Gunhild Johansen.

 

UiT har i mange år hatt samarbeidsavtaler med regionråd og kommuner i nord. I 2019 har UiT tatt initiativ til at det utvikles nye og mer omfattende samarbeidsavtaler med utvalgte kommuner for å sikre et langsiktig samarbeid om blant annet utdanning. Målsettingen er at UiT skal ha slike brede samarbeidsavtaler med alle kommunene der universitetet har egne campus. Flere desentraliserte studietilbud vil være et naturlig tema i forhandlingene med kommunene om slike avtaler.

Et annet initiativ retter seg mer spesifikt mot kommuner og regioner der UiT ikke har etablerte campus. I samband med at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett satte av nesten 26 millioner kroner til nye studieplasser, har UiT søkt om å få tildelt midler som (sammen med studieplasser UiT allerede disponerer) skal benyttes til ambulerende studietilbud.

Disse skal gis på steder der det ikke er demografisk grunnlag for permanente tilbud, og der det er vanskelig å utvikle de brede fagmiljøene som moderne, høyere utdanning krever. Studieplassene vil inngå i en UiT-pool som skal være utgangspunkt for en årlig utlysing av slike tilbud fra UiT sin side rettet mot regionene Nord-Troms/Finnmark, og Sør-Troms/Nordland.

Modellen innebærer at UiT vil invitere fylkeskommunene og aktuelle regionråd til å gi innspill om fordelingen gjennom å svare på utlysingen, og gjøre rede for egen medvirkning. UiT håper og tror at dette er et initiativ både regjeringen og det nye fylkestinget vil gi sin støtte til, og ser fram til at vi sammen med begge fylkene i nord kan bidra til videre utvikling av vår landsdel – også gjennom mer desentralisert utdanning.