Har Tromsø kommune råd til å takke nei?

Rektor og direktøren ved UiT lurer på om Tromsø kommune har råd til å takke nei til universitetets ønske om å kjøpe bygningen hvor Tromsø Kunstforening nå er lokalisert.
meninger

UiTs ønske om å kjøpe det gamle museet og parken i Musègata har blitt kommentert og diskutert i avisene i sommer. Før kommunens politikerne tar stilling til saken, vil vi gjerne få presisere hva universitetets tilbud går ut på.

Grunnen til at UiT har tilbudt seg å kjøpe eiendommene til takst og påkoste all renovering, kr 13 + 20 mill.) er at universitetet har et ønske om å se det gamle og det nye museet i sammenheng som kultur- og vitenskapsinstitusjoner fra to ulike tidsepoker, knyttet sammen av museumsparken. Kunstakademiet er i umiddelbar nærhet og til sammen vil dette gi mange spennende muligheter for utstillinger og kulturaktiviteter.


Full strid om falleferdig millionprosjekt: Mener kommunen ikke eier bygget de vil selge

Tirsdag avgjør formannskapet om Muségata 2, som må pusses opp for 20 millioner, skal selges til UiT. Leietakerne i det falleferdige bygget frykter å bli kastet på gata, og sår nå tvil om kommunen i det hele tatt er rettmessig eier.

 

Alle aktivitetene UiT vil ha i bygget, skal være rettet mot publikum og vil komme kommunens innbyggere til gode. Det samme vil utviklingen av parken. UiT vil også ta hensyn til dagens leietakere. Av forslaget til intensjonsavtale som ble lagt fram for formannskapet i juni, fremgår det at disse vil få leie videre på nøyaktig samme vilkår som i dag helt fram til bygget skal renoveres.


Wilhelmsen (Ap) vil bevare kunstforeningsbygget - men stopper ikke der: – Det koster mye penger, men er nødvendige investeringer

Aps ordførerkandidat slår ring om blant annet Alfheim svømmehall, Verdensteatret og flere andre bygg i byen.

 

Etter at bygget er oppgradert, vil det tas i bruk av UiT. Avtalen slår fast at universitetet vil legge opp til aktiviteter som innebærer samarbeid med det lokale kulturlivet i Tromsø. UiT motsetter seg derfor naturligvis ikke en dialog med Tromsø kunstforening og andre aktører på kulturfeltet om hva et slikt samarbeid konkret skal bestå i.

Tvert imot, er det en forutsetning for våre planer at slike samtaler finner sted. Ideen bak intensjonsavtalen var ikke å utelukke dette, men ganske enkelt å få avklart om det er aktuelt for kommunen å selge til UiT. Overfor Tromsø kommune har vi også sagt oss villig til å delta i samtaler om alternative lokaler for dagens leietakere i tiden under og etter renoveringen.


Utsetter salget av Kunstforeningen: – Vi har ikke kontroll

Intensjonsavtalen mellom kommunen og UiT skulle behandles i formannskapet tirsdag, men er nå utsatt til september.

 

Selv om formannskapet ikke fant det mulig å tiltre intensjonsavtalen i juni oppfattet vi både diskusjonen og vedtaket i saken som et klart signal om at det fortsatt er aktuelt å inngå en avtale om salg til UiT. Vi har derfor forventninger til den videre prosessen. UiT håper å få mulighet til å redde bygget og fylle det med et innhold som står i stil med dets stolte historie og den sentrale plasseringen det vil ha i det nye kunst- og kulturkvartalet i Tromsø.


Kunstbyen Tromsø: Ambisjoner og TKF-bygget

Diskusjonen rundt fremtiden til lokalene til Tromsø Kunstforening (TKF) i Muségata 2 handler i realiteten om hva og hvordan kunstbyen Tromsø skal utvikle seg i de kommende tiårene.

 

Bygget i Muségata er fredet, og det finnes, så vidt vi kjenner til, ingen andre offentlige institusjoner som både har økonomi og faglig kompetanse til å påta seg et slikt ansvar.

UiT vil være en god og ansvarlig eier av bygget og vi er klar til å påta oss dette ansvaret.