Debatt:

Store muligheter i grønt næringsliv

Venstre: Morten Skandfer er ordførerkandidat for Tromsø Venstre.  Foto: Sanna Drogset Børstad

meninger

Tromsø har mange muligheter for vekst og utvikling i næringslivet. Kommunen trenger vekst i verdiskapninga. Det meste av den videre veksten i Tromsø må skje gjennom privat sektor, og med miljø og bærekraft i fokus. Økt verdiskapning er også viktig for å finansiere velferdsordningene. Vårt mål et 2000 nye arbeidsplasser i neste periode.

Mulighetene for grønn næringsvekst er store, men de må gripes. Venstre vil at det skal bli enklere å starte en egen bedrift. Gode samferdselsløsninger, et aktivt kulturliv og et dynamisk næringsliv er viktig for videre byvekst med Tromsø i sentrum for en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion. Venstre mener det er tre områder som må styrkes:

1) Tromsø kommune må ha en ny offensiv gründerstrategi. Den skal stimulere til egne nettverk for kvinnelige gründere. Det må etableres møteplass med servicekontor, mentorordning og søknadsbistand for gründere. Også i kommunale virksomheter må det stimulere til innovasjon og gründerskap, gjennom stipend, permisjon eller operativ støtte. Venstre vil sette av en million til et søkbart næringsfond for gründere for å fremme økt verdiskapning i kommunen.

2) Tromsø skal være en proaktiv kommune med løsningsfokus. Planverket skal være godt forankret i oppdatert kunnskap. Saksbehandlingen må være rask og forutsigbar. Det skal være god tilgang på næringsarealer, bredbånd, energi og arbeidskraft med relevant kompetanse.

3) Tromsø må ha mye bedre samferdselsløsninger for bærekraftig vekst. Venstre mener byvekstavtale, innfartsvei og jernbane er svært viktig for økt verdiskapning med grønne løsninger ikke minst basert på verdifulle fornybare ressurser i havet. Behovet for nye miljøvennlige løsninger og produkter skaper et større marked.

Mulighetene er mange, men de må gripes. Venstre går til valg på å rigge Tromsø for bærekraftig vekst og verdiskapning i et grønt næringsliv. Målet må være at Tromsø er en av landets aller beste kommuner for å starte bedrift, utvikle og vokse. Det er viktig for alles fremtid.