Debatt:

Utbyggingen ved Alfheim stadion

Rolf Egil Haugerud er skeptisk til den planlagte utbyggingen ved Alfheim stadion

SKISSE: Slik ser planene ut for en ny bydel ved Alfheim stadion i Tromsø med fire nye bygg: Ett ved hver av kortsidene rundt selve fotballbanen, og to ute på dagens grusbane/parkeringsplass utenfor arenaen. Illustrasjon: 70 grader Nord Arkitektur 

meninger

Utbyggingsplanen var lagt ut til off. ettersyn i sommermånedene i år, den kunne derfor lett overses av allmennheten. Ifølge planen er Tromsø Bolig II AS utbygger av eiendommen som skal bebygges med 205 leiligheter og 88 studentboliger.


Slik er planene for en ny bydel på Alfheim

220 nye leiligheter rundt Alfheim stadion kan gi TIL økonomisk kjempegevinst.


Det blir med god gammeldags addisjon 293 boenheter, nesten 150 flere boenheter enn det skolebehovsplanen legger opp til. Ifølge utbygger er dette et «uutnyttet» sentrumsnært område.


Kjempeutbygging ved Alfheim møter motstand hos Fylkesmannen

Fylkesmannen setter spørsmålstegn ved at det er gjort endringer i planforslaget for området.


Utbygger Tromsø Bolig II AS er en ny eier, men jeg vil vektlegge at tidligere eier i Alfheim stadion II AS har vært Tromsø kommune, Troms Kraft og TIL Fotball AS. Uansett det juridiske er det merkelig om kommunen ikke er særskilt part i denne utbyggingssaken.

Dessuten har sentrale lokalpolitikere vært involvert i TILs «gjøren og laden». Det er derfor meget betenkelig at forslaget om utbygging/reg.plan i det hele tatt fremmes, særlig tatt i betraktning at historikk og tidligere plansituasjon tilsier en helt annen bruk av området enn den massive utbyggingen det nå legges opp til.


Vil ha konsekvensutredning om Alfheim-boliger

Naboer til Alfheim stadion etterlyser konsekvensutredning i forbindelse med utbyggingsplanene.


I den foreliggende plan med høyhus understrekes at området i dag er dominert av frittliggende småhusbebyggelse, en kvalitet som opplagt blir torpedert om planforslaget blir stående. Det understrekes videre at planen vil gi økt biltrafikk. Imidlertid er biltrafikken allerede betydelig pga. av boligbyggingen sør på øya og pga. all kjøringen til og fra Alfheim stadion (også tungtrafikk).

I planen tas utbedring av Alfheimparken til inntekt for mangelen på lekeområder i foreslått utbyggingsområde hvor lekeområdet også er oppsplitta pga. av altfor høy utnyttingsgrad! Å bruke Alfheimparken som argument for overutnyttelsen av Alfheimarealet er ganske frekt og en omgåelse av bestemmelser for «grøntområder» i boligstrøk.


Ja til flere høyhus i Tromsø

Politikere og kommune-administrasjon har høydeskrekk.


Så sent som i 1999 blei planområdet avsatt til idrettsanlegg og friområde for lek, idrett og sport, og kommunen har tidligere vært avvisende til å omregulere til utbygging. I planen sies det klart at «dette skyldes at det er begrenset med sammenhengende friområder i denne delen av byen».

Likevel går kommunen til det skritt å omregulere etter utredninger/vedtak i 2015 og 2017, og grunnen er selvsagt, sett utenfra, TILs sørgelige økonomiske situasjon.

Å henvise til strategiene i Tenk Tromsø og statlige planretningslinjer er omgåelse av at barn og unges behov for områder som 1999-vedtaket ivaretok, ikke i det hele tatt blir ivaretatt!

Det gjelder selvsagt også barnas skoleveier som blir betydelig lengre med forslagene som foreligger.


Planen for kjempeutbyggingen rundt Alfheim ligger ute til høring

Fristen for å komme med merknader til reguleringsplanen for den nye bydelen på Alfheim stadion er i slutten av august.


Det er ellers merkelig at Fylkesmannen ikke har fulgt opp at kommunen omregulerer fra idrettsanlegg og friområder for lek, idrett og sport. At området ikke er blitt fulgt opp av kommunen er en annen sak, men det står fast hva de opprinnelige intensjoner for området var.

Sett på bakgrunn av at TIL i lang tid har vært på jakt etter områder for de yngre, er det besnærende at områder rett ved eksisterende stadion omgjøres til boligformål.

Det historiske er også et poeng, nemlig at området blei overdratt fra opprinnelig eier til idretts- og sportsformål. At dette formål ikke blei juridisk stadfesta er tydeligvis kommunens halmstrå for omregulering, men den gang var en avtale en avtale. Når pengeinteresser dominerer, er tydeligvis tidligere avtaler lite verdt.

Slik setter kommunen interessene til barn og unge til side i denne saken, og det er meget interessant at Fylkesmannen ikke har lagt vesentlig vekt på formålet slik det var formulert i reguleringsplanen for 1999.


Romsaas ut mot Ap-Gunnars Alfheim-plan: – Korttenkt og skummelt

Friluftsrådgiveren er kritisk til å ofre grøntarealene i området.


Ut fra gjennomgangen foran bør plan 1839 Alfheim stadion «skrotes». I tillegg til interessene til barn og unge som kommunen og Fylkesmannen har sett bort fra, er det flere forhold som ikke er tilstrekkelig belyst i planen.

Det gjelder:

– trafikale forhold/økt trafikk

– skoleforhold og barns skolevei

– tillatt byggehøyde og hensynet til bydelens ensartethet.


Supportersjef om Alfheim-planer: - Dette er rett og slett grusomt

Forza Tromsø-leder Morten Killingberg mener TIL må sikre tribune på kortsidene for fremtiden.


Om arealet likevel skal utbygges, kan det eventuelt omgjøres til et boligområde for eldre, og der relativ lav bebyggelse tar hensyn til områdets egenart. En slik utnyttelse kan også ses i sammenheng med forhåpentlig omgjøring av Alfheim svømmehall til en trivsels-, helse-, trenings- og svømmearena for eldre.


Riksantikvaren vil vurdere fredning av Alfheim svømmehall

Melder at de er klare til å sette saken på agendaen.


Dermed kan dette signalbygget ivaretas på en god måte ved vern gjennom vettig bruk. Med en slik løsning vil skolesvømming her kunne avlaste Tromsøbadet.