Debatt:

Store økonomiske utfordringer – barn og unge i Tromsø må betale!

Er det virkelig dette vi ønsker for våre barn og unge, spør Rune Bakkejord, leder i Utdanningsforbundet Tromsø i sitt debattinnlegg.

Rune Bakkejord 

meninger

Administrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan (HØP) 2020-2023, viser at Tromsø kommune har store økonomiske utfordringer.

Administrasjonssjefen foreslår at dette blant annet skal løses ved innsparingstiltak på over 100 millioner kroner i budsjettet til oppvekst og utdanning i 2020.

Svake driftsresultater, høyt investeringsnivå og et lite disposisjonsfond skal nå dekkes inn ved å hente penger fra barn og unge i Tromsø.

Administrasjonssjefen foreslår å effektivisere ved å legge ned drift av små barnehager – noe som i praksis betyr å legge ned barnehagene i distriktet. Man ønsker å redusere rammetildeling til kommunale barnehager – noe som betyr kutt i vikarutgifter, pedagogisk materiell, renhold, hygieneartikler og inventar.

Det foreslås å tilpasse støtteressurser til behovet – noe som betyr mindre ressurser til barn i barnehagen som har rett til spesialpedagogisk hjelp. Det blir foreslått reduksjon i rammen/effektiviseringstiltak for skolen – noe som medfører om lag 55 færre lærerstillinger.

Det foreslås nedbemanning, reduksjon i akuttberedskap, redusere fagstillinger og avvikle psykologstilling innenfor barnevernet, forebyggende helsetjenester, tverrfaglig ressurs og PP-tjenesten – noe som i beste fall betyr et langt dårligere tilbud for barn og unge i Tromsø med særskilte behov for hjelp og oppfølging – de barna som trenger det mest.

Administrasjonssjefens kuttliste står i skarp kontrast til vedtatt politikk for barn og unge i Tromsø kommune.

I kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026, står det blant annet: Tromsø kommune skal være en god kommune å vokse opp i for alle barn og unge.

Videre vedtok kommunestyret i mai 2019 (sak 99/19) Strategisk oppvekstplan 2019-2026, med følgende tre satsingsområder:

• Tromsø kommune skal arbeide for en inkluderende barnehage og skole med god opplæring.

• Tromsø kommune skal arbeide for trygge rammer for familier og en helsefremmende oppvekst.

• Tromsø kommune skal jobbe for å gi barn trygge møteplasser og aktiviteter på fritiden i deres oppvekstmiljø.

Det at Tromsø kommune står overfor en vanskelig økonomisk situasjon som må løses på en god måte, kan man ha forståelse for, men at det skal løses ved å ramme barn og unge på en slik måte som fremkommer i forslaget til handlings- og økonomiplan, er totalt ubegripelig. Er det virkelig dette vi ønsker for våre barn og unge?

Utdanningsforbundet har klare forventninger til at politikerne i Tromsø følger opp vedtatt politikk i stedet for å følge forslaget til administrasjonssjefen, når handlings- og økonomiplanen 2020-2023 skal behandles i kommunestyret 25. september.