Debatt:

E8 – hva kan gjøres fra politisk hold for å få denne veien ferdigbygget?

Det hadde vært hyggelig å høre hva lokalpolitikerne har av tanker om E8-prosjektets fremdrift.

LEIRBAKKEN: Her er en skisse som Leirbakken med brufot og bru som går tvers over fjorden.  Foto: Statens vegvesen

meninger

Det var en inspirerende åpningstale som ordføreren fremførte ved åpningen av seminaret for de folkevalgte, der han presiserte at alle skal slippe til med sine meninger og ikke minst skulle det bli en tverrpolitisk prosess for å finne gode løsninger for innbyggerne i Tromsø kommune! Hurra, vil jeg si, det inspirerer å høre slikt!

Men hva er det første prosjektet der vi kunne se konturene av en slik tilnærming, tro? Kunne vi starte med – Å ja! Selvfølgelig, disse lovnader kunne kanskje få fortgang i en berømmelig innfartsvei til Tromsø igjennom Ramfjorden, slik at innbyggerne der kunne få nattesøvnen sin tilbake? Diskusjonen til nå har vært ført som om det gjaldt en privat bygdevei, mens realiteten er valg av traseen for en europavei inn til Nord-Norges største by!

Så hva kan gjøres fra politisk hold for å få denne veien ferdigbygget? Det første som skal til, er å bestemme traseen. Og her er det to alternativer med benevnelsen vestre og østre alternativ. I stikkordsform er alternativene slik, dog i et hundreårsperspektiv ved at løsningen skal fungere om hundre år også:

Vestre alternativ: Beholde dagens veitrase, med små utbedringer, fra Tromsøbrua og sørover etter den gamle veien til Ramfjorden ved leirbakken. Der skal en fylle ut en fjerdedel av fjordens bredde og bygge ei bru videre over Ramfjorden. Veien må bygges videre på vestsiden av fjorden, med mindre bruer og rasoverbygg fram til sammenkoblingen til eksisterende E8 innerst i Ramfjorden.

Østre Alternativ: Start med Tindtunell fra Tromsdalen gjennom Tinden til Ramfjordmoen, videre langs Ramfjordens østside med delvis tunnel igjennom Fagerfjell helt fram til E8 i Lavangsdalen. På Ramfjordmoen etter utgangen av Tindtunellen blir det et veikryss med Ullsfjordforbindelsen slik at vi får kortest mulig vei til Finnmark!

Økonomi: Slik jeg oppfatter saken fra mediene skal det bli mange millioner billigere å bygge vestre alternativ enn østre, ifølge Statens vegvesen.

Vi må her vurdere budsjetteringen med alle realiteter på bordet. Det er avsatt 20 millioner kroner til utredningsarbeidet. Da vil man kunne klarlegge hva fremdriften vil bli i tid og kostnader. Deretter kan man fullføre E8 innenfor budsjett.

Fremdrift: Slik jeg forstår opplegget foreligger det ferdig vedtatte planer for østre alternativ? Slik at anleggsstart for østre alternativ er rimelig klart? Mens vestre alternativ må ut på en ny ørkenvandring? Her er det antydet to til fire år før byggestart kan på regnes.

Analyse: Med «badeland-filosofien» i tankene er jeg meget redd for at kostnadsoverslaget for vestre alternativ kan bli satt så lavt at det ikke blir noe reelt valg for politikerne? Og da kan det vestre E8-prosjektet ende opp slik som Tromsøbadet: Når de første par tre hundre millionene er brukt så kan man ikke stoppe prosjektet selv om prognosene tilsier at sluttsummen vil overstige kostnadsestimatene som var tiltenkt for østre trase. Og da er jo ikke innføringen av bompenger langt unna for å dekke inn overskridelsene?

Det hadde vært hyggelig å høre hva lokalpolitikerne har av tanker om E8-prosjektets fremdrift. «For øvrig mener jeg at Jernbanen skal videreføres fra Fauske til Kirkenes».