Debatt:

Nullvekstmålet skal ikke svekkes

Morten Skandfer (V) skriver om deres storbynettverk.
meninger

Det er skapt usikkerhet om veien videre for en byvekstavtale for Tromsø. Vi er overbevist om at den trengs for å gjøre et nødvendig transportløft, av hensyn til miljø, klima, sikkerhet og næringsliv. Venstre kjempet i høst for at byvekstavtaler ikke bare skal være mulig for de fire største byene.

Det kom med i det såkalte ‘bompengeforliket’. Nå er vi utålmodige på veien videre. Jeg satte spørsmålet om byvekstavtale på dagsorden nylig i Venstres storbynettverk, som tok det inn i denne uttalelsen som går til Stortinget og regjeringen:

«Venstres storbynettverk mener at staten må starte opp forhandlingene med de fem neste storbyregionene om nye byvekstavtaler i 2020, og opprettholde målet om null trafikkvekst i avtaleområdene. Høsten 2019 ble det gjennomført utredninger og etterfølgende justeringer av nullvekstmålet, som nå legger til grunn gjennomsnittet av trafikk over tre år.

Venstres storbynettverk mener arbeidet med byvekstavtaler nå må gjenopptas så raskt som mulig, slik at byenes arbeid med å redusere belastningen fra biltrafikken kan fortsette med uforminsket styrke.

Dette er avgjørende for å redusere den negative effekten biltrafikken i byområdene har for kø, støy, utslipp av mikroplast, arealbruk, sikkerhet, lokal luftkvalitet, utslipp av klimagasser og fremkommelighet for kollektiv- og næringstrafikk. Statens bidrag er avgjørende for å lykkes med utslippskutt i trafikken, og belønningsordningene må økes og utvides til nye områder.

Venstres storbynettverk er bekymret over at elbil-salget har gått ned de siste månedene. Målt mot 2018 var elbilsalget 35 prosent lavere i november 2019 og det var 14 prosent lavere enn i oktober samme år. Denne uheldige utviklingen må snus, slik at både den lokale luftforurensingen og klimagassutslippene våre reduseres.

Derfor må elbilfordelene ikke svekkes. Venstres storbynettverk mener den relative fordelen ved å eie en elbil må være på minst samme nivå som nå. I tillegg må det offentliges innsats for å etablere ladeplasser styrkes betraktelig. Det skal alltid lønne seg å velge miljøvennlig.

Venstres storbynettverk vil:

  • At nullvekstmålet ikke skal svekkes
  • At forhandlingene om byvekstavtaler for Tromsøområdet, Kristiansandsområdet, Grenland, Buskerudbyen og Nedre Glomma startes opp i 2020
  • At den relative fordelen ved å eie en elbil ikke må svekkes, slik at andelen elbiler i nybilsalget øker
  • At utbyggingen av ladeinfrastruktur styrkes»