Debatt:

Klimagasser, E8-tvang og plandemokrati i Tromsø

Vestre E8 i Ramfjord fikk kunngjort ny reguleringsprosess i avisene 19. desember. Statens vegvesen angriper lokaldemokratiet, miljøet og innbyggere og næringsliv i Tromsø og Ramfjord, med tvilsomt lovgrunnlag.
meninger

Miljøutslipp fra trafikken blir størst ved valg av vestre E8-trase, fordi kjørelengdene til vestsida blir lengre. Hva mener partiene, MDG og et samlet kommunestyre om lokal vekst i skadelige utslipp, når hele nasjonen jobber for reduserte CO₂-utslipp, bedre veiplaner og redusert oppvarming av kloden?

Vegvesenets avgåtte regionsjef Naimak har lagt mye prestisje i en usaklig prioritering av vestre E8-trase. Fremdeles følger Vegvesenet Naimaks ønsker, selv om hans feilaktige vurderinger av kostnader, planleggingstider og kjørelengder er klart motbevist. Dette skjer på bekostning av trafikantene og miljøet, med høyere kostnader både for staten og bompengebetalerne.

Plan- og bygningsloven (PBL) fastslår at kommunestyret er planmyndighet for alle veiplaner i kommunen, både europavei, riksvei, fylkesvei og bygdevei. Enhver endring av veiplanen for E8 skal godkjennes av kommunestyret før veiendring og bygging kan utføres.

Nå prøver Vegvesenet å iverksette reguleringsplan for vestre trase, mens kommunestyret ikke har fått til behandling noen endring fra vedtatt østre trasévalg til en annen trase for E8. Planprosessen for trasévalg er fjernet fra kommunestyrets dagsorden.

I 2011 ble Vegvesenets forrige reguleringsplan for vestre E8 forkastet. I 2012 ble østre trasévalg vedtatt av kommunestyret, og reguleringsplan for østre ble beordret fra kommunen. Vegvesenets Naimak brukte innsigelser mot kommunens vedtak og forsinket E8 med tre nye år. Etter megling og mye fram og tilbake fra Vegvesenet stadfestet regjeringen i 2015 kommunestyrets vedtak om østre trasévalg, mot Vegvesenets vilje.

Østre E8-trase med nærhet til Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen har nå vært gjeldende trasévedtak fra 2012 til i dag og inntil videre. Det blir stående helt til kommunestyret som lovens planmyndighet eventuelt iverksetter en ny planprosess som etter hvert kan resultere i et nytt eller samme trasévalg som før.

Så lenge kommunestyret ikke har vedtatt endring av trasévalget, så er en reguleringsplan for vestre E8 ugyldig. Den er også et overgrep mot kommunalt selvstyre og et forsøk på å overkjøre kommunestyrets lovbestemte planmyndighet. Denne overkjøringen av kommunens myndighet og rettigheter må stanses.

Vegvesenet hevder at vestre trase har kortere kjøredistanser, uten at de kan vise hva kjørereduksjonen består i. Vi har vist at østre trase tilbyr kjøring i Tindtunnelen fra Ramfjordmoen til Tomasjord. Vestre trase påfører kjøring i en lengre tunnel fra Leirbakken, eller kjøring fra Laukslett rundt Sandvikhøyden til Tromsdalen.

Alle bilbrukerne fra Breivikeidet og Nord-Troms og de fleste i Ramfjorden må kjøre merdistansen mellom Ramfjordmoen og Leirbakken pluss en lengre tunnel, det vil si merkjøring på 5-5,5 kilometer for hver eneste tur.

Dette tilsvarer på årsbasis minst 5 millioner kilometer i merkjøring, stigende til 11,7 millioner pr. år over 40 år. I CO₂-utslipp kan det utgjøre ekstra cirka 2.550 tonn pr. år i gjennomsnitt over 40 år, totalt 102.000 tonn.

Besparelsen ved østre trase kommer i tillegg til CO₂-reduksjonen ved å bruke selve Tindtunnelen. Avstandsreduksjonen i tunnelen er på opptil 15,5 km pr. tur, som tilsvarer cirka 29 millioner kilometer pr. år, stigende til 68 millioner kilometer over 40 år. Det utgjør i gjennomsnitt cirka 14.547 tonn CO₂ pr. år.

Etter kommunevalget i høst lanserte Tromsøs styrende partier et mål om CO₂-reduksjon på cirka 20.300 tonn pr. år, uten å oppgi hvordan det skal oppnås. Har vi nå anledning til å si nei til en forbedring som dette ved østre E8-trase? Kan vi forkaste en slik forbedring ved å velge vestre? Skal hele Tromsø bli en klimaversting?

I august før valget ble nye bompenger på E8 fjernet i regjeringsvedtak. Dessverre besluttet regjeringen samtidig å flytte E8s trase fra østre til vestre side av Ramfjorden. De glemte også å sjekke om regjeringen har lovbestemt myndighet og grunnlag for å endre et trasévalg som er basert på en planprosess ifølge plan og bygningsloven. Nå vet de lovkyndige at denne planmyndigheten tilligger kommunestyret. Samferdselsdepartementet har skriftlig innrømmet nå at de hadde oversett at kommunestyret må godkjenne en slik beslutning, basert på en formell planprosess.

De har også innrømmet skriftlig at østre trasévalg er gjeldende lovlig trasévedtak for E8 inntil saken eventuelt er behandlet på nytt av kommunestyret, i en lovhjemlet planprosess. Ettersom E8s bygging kan bli forsinket med 2–4 år med en overgang til vestre trasévalg, så er det lite sannsynlig at kommunestyret vil endre på gjeldende vedtak for østre trase.

Forannevnte annonserte plan for vestre reguleringsplan kan bli en ugyldig planprosess, og den er hittil ikke blitt avlyst. Det er nå over 4 måneder siden «bompengeforliket». I hele denne perioden har departementet unnlatt å sende nytt traséforslag over til kommunen.

Vi har anbefalt til departementet at de bør trekke tilbake denne planprosessen, og heller starte på nytt når Vegvesenet har fått et bedre grep om lovlig fremgangsmåte. Det beste for Tromsø og E8-brukerne er jo å unngå forsinkelser for E8, det vil si å holde på østre trase. Hvis man fortsetter å holde på en ugyldig fremgangsmåte, så er saken allerede innklaget til fylkesmannen, som er klageinstans for brudd på plan og bygningsloven i plansaker.

Det er overgrep mot lokaldemokratiet å hindre lokal medvirkning i planprosessen fra næringslivet, innbyggerne og organisasjonene. Regjeringen har også tatt en «planbeslutning» uten at en formell planprosess for trasévalg er iverksatt. Dvs å fjerne lokal innflytelse i et toppviktig veivalg.

Plan og bygningsloven er en av de få lovene som er laget for å oppnå lokal medvirkning og innflytelse i planprosessene. Hvis vi lar byråkrater og sentralister kjøre over oss i plansaker, så har vi intet å si i mange andre saker.

Tromsø kommune og E8-brukerne har ikke noe ønske om å bli miljøversting eller få forsinkelser for E8s gjennomføring. Vil Vegvesenet og departementet respektere dette? Hvis ikke, så går vi mer turbulente tider i møte, men vi kommer til å stå han av!