Debatt:

Fylkesrådet ønsker tog til Troms og Finnmark

Fylkesrådet i Troms og Finnmark er svært opptatt av at det legges en plan for realisering av jernbanetilknytning til det nordligste fylket. Vi mener at det er på høy tid at landet knyttes sammen, også med jernbaneinfrastruktur.

Vil ha tog: Kristina Hansen (Ap), fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune deltok på høringen om Nord-Norgebanen 29. januar.  Foto: Lars Åke Andersen

meninger

Dette er avgjørende for å legge til rette for en bærekraftig utnytting av de store ressursene som ligger i nord. Både fiskeri, havbruksnæringen og turismen har hatt betydelig vekst i regionen over de siste årene.

Tilgang til jernbane er i dag en selvfølge for næringsliv og bosetting i størstedelen av landet, men ikke i Troms og Finnmark. Det er derfor positivt at Nord-Norgebanen nå er et skritt nærmere realisering.


Her er Støres Nord-Norge-plan

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener befolkningen i Nord-Norge har blitt sviktet. Han vil ha fisk og olje til land, men erkjenner at han ikke kan tvinge Equinor og fiskerederne.


Vi er tilfreds med at Jernbanedirektoratet har utarbeidet et oppdatert kunnskapsgrunnlag for jernbanestrekningen Fauske-Tromsø.

Fylkesrådet mener at det nå er hensiktsmessig og naturlig at Staten følger opp med en egen konseptvalgutredning for Nord-Norgebanen som gjennomføres som en uavhengig og enhetlig bestilling til Jernbanedirektoratet.

Her må vurderinger knyttet til ulike teknologiske løsninger, flere ulike traséalternativer og vurderinger knyttet til hel eller delvis utbygging av ulike etapper gjøres, samt sammenhengen med jernbanenettet i våre naboland.


Debatt:

Jernbanedirektoratet tek framleis feil – me må bygge Nord-Noreg-banen!

Alle me som bur her er jo fullstendig klar over at dersom det ikkje faktisk blir satsa på ei forlenging og ei utbygging av ein moderne jernbane nordover, så vil me måtte gjera store og kostbare investeringar knytt til veg og anna infrastruktur.


Fylkesrådet er imot den varslede helhetlige konseptvalgutredningen for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge. Vi mener at generell utvikling av transportløsninger for Nord-Norge bør ivaretas i tilknytning til etablerte prosesser med Nasjonal transportplan og regionale transportplaner.

Vi er bekymret for at det bebudete arbeidet med en konseptvalgutredning for alle transportløsninger i Nord-Norge vil svekke fokuset på jernbane og fremdriften i de pågående planprosessene for transportinfrastruktur i landsdelen.


Nord-Norgebanen må bli 110 mrd. billigere for å være lønnsom

En oppdatert nytteverdi av Nord-Norgebanen viser at kostnadene må reduseres med 83 prosent før den er samfunnsøkonomisk lønnsom.


De nordligste fylkeskommunene har i de siste årene hatt et særskilt fokus på gods- og passasjertransport langs de viktigste «Kyst til marked»-korridorene i landsdelen. Herunder havner, fylkesvei, jernbane og riksvei med utenlandskorridorer, sjø- og flytransport.

Dette utgjør et godt grunnlag for at staten kan følge opp gjennom Nasjonal transportplan.

Fylkesrådet vil understreke at næringstransporten i nord, inklusiv sjømatnæringen, har behov for ekstraordinære statlige økonomiske grep for å ta igjen etterslepet på fylkesveiene våre, for rassikring og økt sikkerhet og fremkommelighet.


Kommentar:

Spillet om Nord-Norgebanen er i gang

Politisk redaktør Martin Lægland tar for seg den usannsynlige alliansen mellom Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Per-Willy Amundsen (Frp).


Dette må gjøres helt uavhengig av en eventuell Nord-Norgebane – som uansett i liten grad vil gå direkte til produksjonsstedene.

Fylkesrådet ser fram til videre arbeid for realisering av Nord-Norgebanen. Jernbane vil være et godt og miljøriktig tiltak for å utvikle landsdelen og vil også gi store gevinster i form av redusert reisetid for gods og personer.


Mener kritikk av Norsk Bane er et sololøp fra jernbaneutvalgets leder

Åsne Øysteinsdotter Høgetveit (SV) mener jernbaneutvalgets leder kjører et sololøp når han skyter ned Norsk Banes søknad om millionstøtte fra kommunen.


For oss handler det om å bygge landet. Vi kan ikke godta at vi i nord må velge mellom satsing på vei eller satsing på bane. Vi krever jernbane til vårt fylke.

Fylkesrådet ber om at det fremlegges sak til Stortinget med sikte på at det settes i gang en egen konseptvalgutredning om Nord-Norgebanen før stortingsvalget i 2021 og at den blir en del av kommende Nasjonal transportplan.