Debatt:

Vestre E8 forsinker bygging med to år

Østre E8 trasévalg ble vedtatt av kommunestyret i 2012 og stadfestet i regjeringen i 2015, begge deler mot Vegvesenets protester. Reguleringsplan for østre E8 ble vedtatt i kommunestyret i 2018. På grunn av lave budsjettrammer krevde Samferdselsdepartementet kostnadskutt. De ble brakt ned fra 2,77 til 2,3 milliarder kr.

3D-MODELL: På nettsidene til Vegvesenet har de lagt ut en 3D-modell av den nye veien. Illustrasjonsbilde. 

meninger

Reguleringsplanen for østre trase er ikke justert etter kuttene, men krever ventelig bare 1–2 ukers arbeid hos Vegvesenet. Det krever minimal endring av vedtatt forslag og lite tid for politisk behandling. Østre reguleringsplan har ligget på vent fra tidlig 2018 og er fremdeles gjeldende reguleringsplan. Imens har Vegvesenet rotet bort E8s fremdrift med dårlig begrunnede forslag om vestre trase.

I regjeringens bompengeforlik i august før valget ble bompengene fjernet på E8. Dessverre var det noen i regjeringen som trodde på Vegvesenets villedning om lavere kostnader for vestre trase. Trasévalget ble flyttet fra vedtatt østre trase til vestre i regjeringens anbefaling.

Heldigvis er IKKE regjeringens anbefaling et lovgyldig planvedtak i henhold til plan- og bygningsloven. Det er kommunestyret i Tromsø som er lovens planmyndighet. Da skal kommunestyret behandle og avgjøre trasévalget (det vil si helst avvise vestre-forslaget og fortsette med østre, som er raskest, billigst og kortest).


Nye E8-undersøkelser i Ramfjord: – Fjerner usikkerheten rundt å bygge bru der

Vestre trasé av ny E8 i Ramfjord er planlagt å gå i bru over fjorden. Nå friskmelder Vegvesenet grunnen i Leirbakken.


Nå har Vegvesenet fremmet sak om reguleringsplan for vestre. Og de har fjernet kommunestyrets behandling av trasévalget fra planprosessen. Det er både lovstridig og overkjøring fra Vegvesenet.

De foreslår en konsekvensutredning som skal sammenligne vestre planforslag mot dagens vei. De vil IKKE sammenligne vestre mot østre trase. Da forringer de planprosessen. Hvis Tromsø kommune skal kreve sin rett som planmyndighet, så kan de pålegge Vegvesenet å legge fram saklig og fullstendig sammenligning mellom østre og vestre E8-trase.

Hvis Vegvesenet fortsetter med feilaktig planprosess, og usaklig sammenligning mellom trasévalgene, så vil fylkesmannens lovlighetskontroll avdekke feilene og avvise vedtakene. Prosessen må da begynnes på nytt, med mye ekstra bortkastet tid og tapt fremdrift for E8.


Nye E8:

Har gjort nye grunnundersøkelser av Leirbakken: – Jorda er fastere enn antatt

Arbeidet i Ramfjord med etablering av ny E8 pågår for fullt. Statens vegvesen håper nå å få reguleringsplanen behandlet i kommunestyret allerede i august.


Samferdselsdepartementet har innrømmet skriftlig at østre trasévalg fremdeles er gjeldende trasévalg og gjelder inntil kommunestyret eventuelt har foretatt et annet trasévalg. Da er Vegvesenets overgrep bekreftet. Lovstridig behandling medfører ekstra tidstap for hele E8.

Departementet bekrefter lovstridig veivesen.

Vegvesenet hevder at bygging kan påbegynnes for vestre trase tidligst i 2022, det vil si 2 år fra nå. Det er det tidligste, og starten kan bli senere.

Lovgyldig sammenligning av østre og ny vestre trase vil forlenge KUs utarbeidelse og utredninger med minst 7–11 måneder. Da blir 2023 tidligst mulige byggestart for vestre. I 2023 er det nytt kommunevalg, og velgerne kan snu på Vegvesenets diktatur.

Fortsatt behandling av Vegvesenets dårlige opplegg for vestre trase fører til ny plankunngjøring og oppstart av planprosess, ny KU, trasévalg-analyse og behandling, nytt vedtak, nytt kostnadsoverslag og budsjett, nytt stortingsvedtak etc. Hvert vedtaksledd i planprosessen krever ny høringsrunde, merknadsfrister og merknadsbehandling i kommunestyret før nye vedtak. Det vil si at forsinkelser ved vestre trase blir 2–4 år i forhold til østre. For østre er hele trasévalgprosessen ferdig og vedtatt, men ikke for vestre.


Debatt:

E8 Øst er fremdeles gjeldende trasevedtak i Ramfjord.terje

Regjeringen har skapt ny planforvirring og juridisk floke i Ramfjord ved sitt nye bompengeforlik i slutten av august.


Vegvesenet hevder at kommunen har bedt om reguleringsplan for vestre trase. Dette er feilinfo i stil med resten av Vegvesenets påstander. Kommunen ba om vestre reguleringsplan i den uttrykte, vedtatte hensikt å sammenligne østre med vestre reguleringsplan, og så foreta et valg. Nå motarbeider Vegvesenet at kommunen kan foreta et valg, fordi de avslår å foreta sammenligning mellom trasévalgene.

Østre vedtatte reguleringsplan kunne våren 2018 fullføres og gå videre i prosessen, det vil si være klar til bygging før 2021. Så vestre trase ligger foreløpig an til forsinkelser på over 2 år.

Alle tidstillegg til prosessen for vestre trase vil øke dette tidstapet. De nevnte trinnene i prosessen viser at Vegvesenet fører Tromsøs E8-tidstap ut i helt uoversiktlige årsforsinkelser.

17. mars skal formannskapet behandle Vegvesenets forslag til planprogram og KU for vestre reguleringsplan. Saken bør nå også omfatte en avvisning av prosessen for vestre reguleringsplan og rask tilbakevending til østre trase. Dermed bør saken over til kommunestyret snarest, for å få planen tilbake til østsida, der den skulle ha vært hele tiden.

Vegvesenets uheldige påstander om forholdet østre/vestre gjelder også kjørelengde for bilbrukerne, geologisk risiko og anleggskostnader. Vi vil imøtegå disse overtrampene fra Vegvesenet i de første, kommende ukene.

Fra prosessen i 2012 og 2015 har vi et trygt utgangspunkt. Det er synd at Vegvesenet tillates å forkludre Tromsøs E8-fremdrift, basert på gamle feilvurderinger fra en avgått veisjef. Tromsø har nå tapt nye 4 år i NTP-prosessen (Nasjonal Transportplan) ved at byens veiutvikling reverseres av Vegvesenets diverse påfunn om vestre trasévalg.

Ved snarlig tilbakeføring til østre trase kan prosessen nå føre til anleggsstart i løpet av 2021. Vestre planprosess fører oss langt ut i 2023, med nye tillegg for all ekstra tid til merknader, protester, nye utredninger og meglinger.

Jo lengre tid prosessen for vestre trase får holde på, dess lengre blir hele E8 forsinket. Tromsø taper fremdrift hver eneste dag.

I perioden 2012–15 sørget Vegvesenet for 3 års unødig E8-forsinkelse ved protester og innsigelser mot kommunestyrets østre trasévalg. Fra våren 2018 til nå og videre fremover besørger Vegvesenet 2 nye års unødig forsinkelse ved ny feilinfo om vestre trase. Så Vegvesenet har egenhendig forsinket E8 med minst 5 år hittil ved misbruk av etatens innflytelse. De har forsinket både E8 og Tindtunnelen over 2 NTP-perioder, det vil si over 8 år. De samfunnsøkonomiske tapene for Tromsø og bilbrukerne er blitt enorme.