Stopp sniknedleggelsen av UP

Generalsektretæren i MA - Rusfri trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, frykter at en nedleggelse av UP vil gå utover trafikksikkerheten og føre til flere ulykker og dødsfall i trafikken.
meninger

Mandag skrev NRK at Politidirektoratet ønsker en prøveordning hvor Utrykningspolitiet legges ned i ett år i Nord-Troms og Finnmark.

Grunnen?

«Det handler om å få til mer tilstedeværende polititjeneste, bedre beredskap og kortere responstid med tilgjengelige politiressurser. God trafikksikkerhet er en viktig del av det», meddelte assisterende politidirektør, Håkon Skulstad, til NRK.

Prøveprosjektet handler altså om å få UP-mannskap innlemmet til ordinær polititjeneste.

Dette henger ikke sammen med det viktige samfunnsoppdraget det er å sørge for at våre veier er tryggest mulig å ferdes på med synlig tilstedeværelse og veikantkontroller.

Jeg er enig med UP-sjef Steven Hasseldal, som tror at prosjektet vil resultere i langt mindre aktivitet på trafikkområdet og dermed gå ut over trafikksikkerheten.

UP ble sist foreslått nedlagt, og ressursene overført til politidistriktene, i 2017. Da fikk forslaget sterk motbør både fra Samferdselsdepartementet og det nasjonale trafikksikkerhetsmiljøet.

Jeg frykter at dette kan være en sniknedleggelse, og at vi distrikt for distrikt mister Utrykningspolitiet. Vi trenger politi med spisskompetanse på trafikk.

Hvorfor?

All samferdselspolitikk skal bygges på Nullvisjonen – ingen drepte eller hardt skadde i trafikken. I Nasjonal transportplan har vi et mål om under 350 drepte og hardt skadde i trafikken innen 2030. Selv om vi er verdens beste land på trafikksikkerhet, har vi fortsatt et stykke å gå.

Faktumet at 110 personer omkom og at 543 ble hardt skadd på våre veier i 2019, er et bevis på dette.

Den siste tiden har vi vært vitne til en rekke negative medieoppslag om råkjøring både i nord og i sør, og nylig fremla Trygg Trafikk tall som i ytterligere grad bekrefter behovet for UP. Så mange som 83 prosent innrømmer at de kjører for fort av og til eller oftere, og 21 prosent sier de «nesten alltid» bryter fartsgrensen.

På landsbasis skyldes én av tre dødsulykker fyllekjøring. Fyllekjøringstallene i vårt nordligste politidistrikt viser at Finnmark er svært utsatt. Hele 3,27 per 1.000 innbyggere fyllekjører i distriktet. På landsbasis er tallet 1,81 per 1000.

Norge forplikter seg også til de mye omtalte bærekraftsmålene til FN. 2030-agendaen anerkjenner at trafikksikkerhet er en forutsetning for friske liv, for å fremme velferd og for inkluderende, trygge og bærekraftige byer.

Med et godt operativt Utrykningspoliti vil sjansen for nå Nullvisjonen øke og farlige trafikale hendelser minimeres.

Vi har ingen å miste.