Debatt

Øst eller vest – hva er best?

Onsdag 26. august skal kommunestyret avgjøre om nye E8 skal anlegges på østsiden eller vestsiden i Ramfjorden.

FORESLÅTT BRU: I reguleringsplanforslaget for vestre trasé for E8 gjennom Ramfjord foreslås det å bygges bru over fjorden. 

meninger


Kommunestyrerepresentantene
må da velge mellom å opprettholde gjeldende reguleringsplan hvor veien ligger på østsiden, eller vedta en ny reguleringsplan hvor veien er lagt på vestsiden med ei bru og ei fylling over Ramfjorden fra Hanslarsanes til Leirbakken.

I 2000 var et stort flertall i kommunestyret enig med Statens vegvesen (SVV) om at nye E8 fra Sørbotn til Fagernes skulle legges opp i fjellskråningen ovenfor bebyggelsen på østsiden av fjorden (Fagernesalternativet). Men da et flertall av ramfjordingene mente at dette ville dele bygda i to, gjorde kommunestyret i 2002 et vedtak om at veien ikke skulle komme ned til Fagernes, men gå lenger opp på Ramfjordmoen og fortsette i en bue bak bebyggelsen i Nordbotn til Laukslett (Laukslettalternativet).


Debatt:

E8 - den ulykksalige veien

Etter 30-40 år med planlegging og 10 år med omkamper om veien skal gå på øst- eller vestsida av fjorden, skulle man tro at det var mulig å gi oss politikere en sammenstilling av de to alternativene.


Så skjedde det ikke noe av politisk betydning før kommunestyret 26.03.08 fikk kommunedelplan for E8 til behandling. Nå hadde SVV skiftet mening og ville plassere veien på vestsiden med ei bru og fylling over fjorden fra Hanslarsanes til Leirbakken selv om SVV tidligere hadde avvist dette alternativet pga. «store investeringskostnader og et høyt samfunnsøkonomisk underskudd.»

Gunnar Pedersen (H)  Foto: Høyre

Den politiske enigheten var også borte og med 28 mot 15 stemmer stemte kommunestyret under ledelse av Arild Hausberg (AP) for å legge veien på vestsiden.

Da partiene H, FrP og V var overbevist om at ramfjordingene og folk flest i Tromsø ønsket veien på østsiden, gikk de til valg i 2011 med løfte om å føre veien tilbake til østsiden.

De tre partiene fikk flertall i kommunestyret, og 26.03.14 vedtok kommunestyret under ledelse av ordfører Jens Johan Hjort (H) en kommunedelplan for Ramfjorden med veien på østsiden.

Da planen ble møtt med innsigelser fra SVV, Riksantikvaren, Sametinget og Fylkesmannen i Troms, sendte Byrådet 20.01.15 et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å få opphevet innsigelsene og godkjent planen.

I brevet ble det gitt følgende grunngiving for vedtaket 26.03.14: «Årsaken til at kommunestyret velger østre trase fremfor vestre er hensynet til det fremtidige, overordnede veinett som skal lede trafikken inn til Tromsø, samt hensynet til nærmiljø, friluftsliv, naturmiljø og landskapsbilde. Det er planlagt at fylkesvei 91 skal bli fergefri mellom Tromsø og Lyngen, den såkalte Ullsfjordforbindelsen. Trafikken kan da ledes utenom Fagernes og gjennom Tindtunnelen.»


Debatt:

Skal kommunestyret «frivillig» velge E8-trase med fordoblet ulykkesantall?

Både Vegvesenets E8-gruppe, statens selskap Nye Veier AS og Vegdirektoratets ulykkeseksperter har uttalt seg om ulykkesnivået i østre og vestre E8-trase med Tindtunnelen.


Svaret fra departementet kom 23.07.2015 i et brev til Fylkesmannen i Troms: «Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunedelplan for Ramfjord med østre alternativ for E8. Departementet legger vekt på de lokale avveiningene og mulighetene for fremtidige veiløsninger. Innsigelsene fra Statens vegvesen, Riksantikvaren, Sametinget og fylkesmannen tas dermed ikke til følge.»

Frem til våren 2017 arbeidet så SVV med denne kommunedelplanen som også kom inn i Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 med 1450 millioner i statlige midler og 750 millioner i bompenger med oppstart i 2018.

I Stortingsmelding 33 som presenterte NTP 2018–2029 står det følgende om E8 Sørbotn-Laukslett: «Prosjektet omfatter bygging av en tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt i ny tras på østsiden av Ramfjorden. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning for et opplegg med delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet.»

Ellers har meldingen omtrent samme begrunnelse for prosjektet som Byrådet hadde i brevet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Da det viste seg at kostnadsoverslaget for reguleringsplanen for veien på østsiden lå 570 millioner over styringsmålet, ble det nedsatt en ekspertgruppe med representanter fra SVV og Nye veier AS for å se på kostnadsreduserende tiltak. Denne gruppen kom fram til at å legge E8 på vestsiden av fjorden ville bli billigere enn en vei på østsiden.

Den 23.08.2019 vedtok regjeringen, i motsetning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stortingsmelding 33 om prioriteringen i NTP, at E8 i Ramfjorden skulle bygges etter vestre alternativ. Denne delen av E8 skulle være bompengefri.

Dette vedtaket ble fulgt opp av Samferdselsdepartementet som 09.09.19 besluttet at E8 skulle bygges i vestre trase. Samtidig ba departementet SVV om å utarbeide nytt kostnadsoverslag med forslag om nytt styringsmål.

Den 03.12.19 fastsatte Samferdselsdepartementet det nye styringsmålet til 1890 millioner (2019 kroner).


Debatt:

Kommunens veiutgifter vokser sterkt ved vestre E8-valg

I Vegvesenets forslag til vestre E8-trase unnlater Vegvesenet å utrede hva som skjer med kommunale veiutgifter, ved at kommunen må overta noen av dagens veistrekninger fra fylkesveier og E8.


Kostnadstallene som gjelder i dag er:

Østre alternativ: 2,33 mrd. (Her er jeg usikker på om beløpet er redusert etter at noen store støyvoller ikke lenger er nødvendig pga. Eiscat har flyttet sine instrumenter)

Vestre alternativ etter beregninger fra SVV: 1,89 mrd. (Her er det et mulig forbehold om +/- 10 %)

Vestre alternativ etter beregning av Nye Veier AS: 2,2 mrd.

Planfakta for veien på vestsiden:

  • Veiens lengde 9.8 km
  • Veibredde 10 m
  • Fire forbikjøringsfelt, to i hver retning
  • Stigning på vei inntil 5 %
  • Bru over fjorden 870 m med lengdefall 2.52 % – 2 kjørebaner
  • Fylling i tilknytning til bru 400 m – 2 kjørebaner
  • Veien stiger fra ca. 12 moh. fra fyllingen til påkobling dagens E8 ca. 47 moh.

Med andre ord vil brua/fyllingen med to kjørebaner ha samme kapasitet til å ta unna veitrafikken som den veien som ble bygd gjennom Ramfjorden i 1938!

Da er den nye veien inn til Bodø mer fremtidsrettet: Her er det bygd fire kjørefelt og to tunneler med to kjørebaner.

Om veien fra Sørbotn til Hanslarsanes skriver SVV: «Vegens stive linjeføring er i liten grad tilpasset landskapets hovedformer og påfører landskapet store negative nærvirkninger. De eksponerte fyllinger og skjæringer vil bryte helheten i et forholdsvis urørt kulturlandskap. Landskapskarakteren svekkes. Omfanget vurderes som stort.»

Om bru/fyllingen skriver SVV: «Kryssingen av fjorden er også et inngrep som bryter med landskapets formasjoner og de fremherskende linjer i landskapet. Fyllinga ut i fjorden og brukryssingen skaper en visuell barriere og står i lite harmonisk forhold til landskapet. Fjordkryssingen vil påføre landskapet dominante nær- og fjernvirkninger.»

Til slutt har SVV en trøst til dem av oss som synes naturinngrepene for veien på vestsiden blir for store: «Det vil dog være formildende at strekningen fra Sørbotn til Hanslarsaneset ligger i en nord-østvendt skråning, og derfor på klare dager oppleves i motlys; da sees veien og terrenginngrepene i mindre grad.»

Den smale brua/fyllingen som for all fremtid vil være en del av hovedveien inn til Tromsø, og det faktum at 27 boliger på vestsiden må isoleres mot støy samt merknadene fra SVV om store naturinngrepene, gjør at jeg ikke kan stemme for det vestre alternativet selv om dette er noe billigere enn det østre. At det vestre alternativet kan realiseres hurtigere enn det østre, har jeg vanskelig for å forstå da reguleringsplanen med veien på østsiden var ferdig for minst et år siden.


DEBATT:

«E8 i Ramfjorden skal «endelig» bygges»

Innleggsforfatteren oppfordrer til «sunn fornuft» når den fremtidige E8-løsningen skal avgjøres.


Ovenfor har jeg vist til at både lokalpolitikere og regjeringen har hatt andre fremtidsrettede løsninger for en ny innfartsvei til Tromsø.

Ett av disse alternativene er en Tindtunnel med to løp med tofelts vei fra Ramfjordmoen til Tomasjordnes tilknyttet nye E8 på østsiden av fjorden. Men dette alternativet har blitt sett på som for kostbart til at det kan realiseres. Jeg mener Tindtunnelen, som vil gi den mest trafikksikre innfartsveien til byen, kan realiseres ved at den blir tatt med i bompengepakken, slik kommunestyret i Bodø har gjort med byens innfartsvei.

For ikke å øke størrelsen på pakken vil jeg fjerne en ny tunnel gjennom øya til 2.2 mrd. samt å ikke bygge bru fra Langnes til Selnes som med tilførselsvei er prissatt til 2 mrd. I stedet for ny bru til Kvaløya vil jeg bygge en ny bru parallelt med dagens bru. De to bruene ville jeg så knytte sammen med en overbygd gang- og sykkelvei som er solid nok til at politi- og sykebiler kunne bruke den i uvær.

SVV hadde ei bru parallelt med den gamle til en mrd. som sitt første alternativ til Selnesbrua.

Dermed skulle det være penger nok, selv med visse justeringer pga. prisstigning, til å realisere Tindtunnelen som konsulentfirmaet Rambøll AS i 2018 mente kan realiseres for 2.564 mrd.

Tindtunnelen vil også, fordi den vil korte ned innfartsveien til Tromsø med 13 km, innfri bompengepakkens formål som er å redusere utslippet av CO₂.

Mitt svar på spørsmålet i overskriften er derfor: Øst er best!