«Kommunestyret inviteres til å forhåndsgodkjenne en ekstrem utbygging»

Rødt vil advare på det sterkeste mot å godkjenne den foreslåtte opsjonsavtalen mellom PEAB Eiendom AS og Tromsø kommune, skriver Jens Ingvald Olsen.

Tomta der disse eldreboligene ligger i Inga Sparboes veg ble nylig solgt for 53 millioner kroner.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Høsten 2016 ble reguleringsplanen for området med Odd Fellow-boligene (BOFE) i Inga Sparboes vei og Hvilhaug vedtatt i kommunestyret.

Etter avtale mellom det borgerlige byrådet og BOFE i 2012 ble det igangsatt regulering for sanering/riving av de 22 Odd Fellow-boligene som ble bygd midt på 80-tallet og for Hvilhaug-eiendommen som kommunen eier. De 22 boligene var bygd på eiendom som ble overdratt (vederlagsfritt) fra kommunen i 1984, og kommunen fikk tildelingsrett for 50 prosent av disse.

Jens Ingvald Olsen sitter i kommunestyret for Rødt.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

BOFE skulle nå bygge 66 boenheter samt lokaler for helsetjenester. Den store utnyttingsgraden gjorde at alt utomhusarealet ble på kommunal grunn.

Nå viser det seg at BOFE ikke skal gjennomføre bygginga. De har solgt eiendommen til PEAB Eiendom AS for 53 millioner kroner. På grunn av den tinglyste tildelingsretten fra 1984 behandler kommunestyret i dag en sak der formannskapet enstemmig har innstilt på av vi skal godkjenne en opsjonsavtale der kommunen skal leie 20 boenheter i 30 år eller kjøpe disse.


Kommunen fikk 900.000 kr for kremtomta. Nå selges den videre for 53 millioner kroner – uten at kommunen får et øre av verdistigningen

I 1984 solgte kommunen en 4,6 mål stor sentralt beliggende tomt for 900.000 kroner til Odd Fellow som ønsket å bygge eldreboliger. I fjor høst ble tomta solgt videre til utbyggeren Peab for 53 millioner kroner – uten at kommunen får del av den formidable prisstigningen.


PEAB Eiendom AS har nå planer om å bygge hele 100 boenheter på eiendommen de har kjøpt. Reguleringsplanens 66 boenheter ble beskrevet som svært omfattende i 2016, og planen var omstridt. At det nå vil bli behov for ny behandling av reguleringsplanen er åpenbart, men det er overhodet ikke omtalt i sakspapirene. Kommunestyret inviteres de facto til å forhåndsgodkjenne en ekstrem utbygging i Inga Sparboes vei.

Rødt vil advare på det sterkeste mot å godkjenne den foreslåtte opsjonsavtalen mellom PEAB Eiendom AS og Tromsø kommune. Ikke minst gjør vi det med bakgrunn i de tilleggsdokumentene som nå er lagt ved saka, etter at jeg fikk flertall for å utsette saka i junimøtet i kommunestyret.

Både det opprinnelige skjøtet fra 1984 og de tre ulike avtalene som ble inngått mellom Hilmarsen-byrådet og BOFE viser både at flere forhold mellom kommunen og Odd Fellow må avklares, men også at saka vi har til behandling nå på ingen måte synliggjør de omfattende reguleringsmessige konsekvensene av planene til PEAB Eiendom AS.


Kommunens eiendomssjef:

– Kommunen kunne ikke stoppe tomtesalget i Inga Sparboes vei

Salgskontrakten fra 1984 ga ikke kommunen noen muligheter til å kreve andel i verdistigningen, eller kreve rabatt på de fremtidige eldreboligene som skal bygges i Inga Sparboes vei.


En gjennomgang av tidslinja og avtalene som er inngått kan du lese her:

  1. I 1984 ble det inngått en avtale mellom kommunen og Odd Fellow-losjen om overdragelse av tomta nedenfor Hvilhaug. Det ble bygd 22 boliger der, og TK fikk tildelingsrett for 50 prosent. I saksdokumentet til kommunestyresaka står det at TK «ga» tomta til OF. I skjøte fra 1984, som er vedlagt, står det at «kjøpesummen 923.240 kr er avgjort på omforent måte».(Undertegnet Erlend Rian og en fra OF.) Om den faktisk ble betalt er uklart. I senere avtale (2012) står det at tomta ble overdratt vederlagsfritt. I saksfremlegget til saka nå står det «kommunen ga tomta til Odd Fellow».
  2. Like etter at det borgerlige byrådet tiltrådte i 2011 ble det inngått en avtale mellom TK og Odd Fellow om utarbeiding av reguleringsplan for både Hvilhaug-eiendommen og OFs eiendom. Det var første gang en slik avtale mellom kommunen og en privat utbygger ble inngått. OF ville sanere boligene fra 80-tallet. I avtalen fra 2012 som er vedlagt saka, og undertegnet av finansbyråd Line Fusdahl og en fra Odd Fellow, står det eksplisitt: «eiendommen ble overdratt vederlagsfritt i 1984». Basert på den tinglyste avtalen fra 1984 ble det nå inngått avtale om at TK skulle få tildele 20 av de 60 boligene som skulle planlegges bygd. Det skulle også være tjenestefunksjoner i bygningsmassen. Alt uteareal for den nye bygningsmassen ble i reguleringsplanen lagt på kommunal eiendom.
  3. I 2013 ble opsjonsfristen forlenget i avtale undertegnet av Loftås på vegne av byrådet/kommunen og en fra OF.
  4. Det ble laget en tilleggsavtale i 2014, særlig med bakgrunn i at alt utearealet var på kommunal grunn, undertegnet av byråd for finans Anne Berit Figenschau og en fra OF. Regplanen ble vedtatt i nov 2016 og tilsa 66 boenheter i tillegg til fellesfunksjoner og tjenesteyting.
  5. Odd Fellow lot være å gjennomføre bygginga. I stedet solgte de eiendommen i 2019 til PEAB Eiendom as for 53 mill. kr. PEAB er et stort svensk entreprenørselskap som kjøpte opp Bjørn Bygg as for noen år siden. Ser man på illustrasjonen av de nye byggene fra reguleringsplanen og illustrasjonen fra Peab, så ser de tilsynelatende like ut. Men PEAB har lagt på en etasje ekstra på bygningene mot vest og mot nord. Det står ingenting om nødvendigheta av dispensasjoner og eventuelt ny reguleringsplan. Den som er vedtatt i 2016 var omstridt fordi det ble ei så stor økning av boligantall (fra 22 til 66), men siden det også skulle være tjenestefunksjoner der, ble den akseptert. Nå skal altså PEAB øke med ytterligere 34, dvs. 78 flere boenheter enn i dag. Og alt utomhusareal ligger på kommunal grunn!