DEBATT:

Vi ønsker alliert aktivitet i Norge

Vi støtter og styrker NATO både gjennom å bidra ute og legge til rette for alliert trening hos oss. Slik kan vi legge grunnlaget for fortsatt fred, frihet og sikkerhet, skriver forsvarsministeren.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)   Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

meninger

Den siste uka har vi sett amerikanske bombefly trene sammen med norske F-16 og F-35 i nord, hatt flåtebesøk fra den amerikanske marinen i Tromsø og sett spesialstyrkene øve kontraterror sammen med amerikanske kolleger på Østlandet. Flyginger seilaser og øvelser, som del av et større alliert samarbeid om forsvaret av NATO-landene, er et viktig bidrag til norsk og europeisk sikkerhet.

Vi ønsker mer alliert trening og øving i Norge. Dette er ikke i stedet for vårt eget forsvar, men som en sentral del av det samlede forsvaret av Norge. Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk baserer seg på støtte fra allierte land i krise og krig.

I en krisesituasjon er vi avhengig av støtte fra NATO. For at styrker fra allierte land skal kunne forsterke forsvaret vårt, må de ha kunnskap om å operere her. Derfor må norske og allierte enkeltsoldater, avdelinger, fly og fartøy trene og øve også i og utenfor Norge – i fredstid.


DEBATT:

«Riktige signaler fra ny forsvarssjef»

Troms og Finnmark fylkeskommune står beredt, sammen med Forsvarsforum Nord, til å ta imot generalen, og ser fram til å videreføre samarbeidet mellom Forsvaret og Norges strategisk viktigste region, skriver fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo.


Interessen og behovet fra allierte for å operere, trene og øve i nord er økende:

Vi har allierte fly som øver og trener i og utenfor vårt luftrom. Ofte sammen med norske fly, slik at de kjenner norske forhold og kan operere sammen med oss dersom det skulle bli nødvendig.

Vi har allierte fartøyer som seiler både langs norskekysten og i våre nærområder. De siste ukene har spesielt amerikanske og britiske fartøyer vært til stede i nord. Reaktordrevne fartøyer, i første rekke ubåter, har gjennom flere tiår jevnlig anløpt norsk territorialfarvann og norske havner. Det har vært en økning i antall anløp de siste årene, noe som er en ønsket utvikling fra norsk side.

Vi har i år planlagt med at rundt 4500 utenlandske soldater vil komme på øving eller trening, hovedsakelig i Troms. Blant disse er rundt 800 nederlandske soldater på vintertrening og omtrent like mange på fjelltrening til høsten. Amerikanske marineinfanterister trener jevnlig i Norge – og vil fortsette med det i årene fremover. Det samme gjelder britiske Royal Marines som i flere tiår har øvd og trent i Norge og som verdsetter fordelene med å operere i krevende terreng og klimatiske forhold.


Debatt

«Regjeringens sammenslåinger skaper mer byråkrati»

Siden regjeringens kommunereform ble innført i 2015 har antall ansatte i kommunebyråkratiet økt med over 5000 – fra litt over 58 000 til 63 500 ansatte.


Soldatene skal lære seg å håndtere snø og kulde, og operere under noen av de mest krevende forholdene alliansen har å by på. Mye av det vi er stoltest av å vise fram til utenlandske turister, er det våre utenlandske allierte må trene på å mestre: Vind og vær. Fjord og fjell. Ved siden av å lære å mestre klima og terreng, trener og øver de utenlandske avdelingene sammen med norske avdelinger. Dette skaper gjensidig tillit, samhørighet og økt evne til samvirke.

Det er positivt at allierte viser evne og vilje til å bidra til sikkerhet i nord. Sammen med allierte styrker overvåker vi og er til stede på NATOs nordlige flanke.

Det er ikke bare vi og våre allierte som er aktive i nord. Siden i fjor sommer har Russland gjennomført en rekke store øvelser med overflatefartøy og ubåter, i Østersjøen, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet og det nordlige Atlanterhavet. Russland har demonstrert sin evne til å forstyrre allierte forsterkninger til Europa og å redusere NATOs handlingsrom og bevegelsesfrihet. Denne utviklingen påvirker norsk og alliert sikkerhet, og er en av grunnene til at interessen for nordområdene også øker blant våre allierte.


Debatt:

«Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen serverer bortforklaringer»

Jens Ingvald Olsen svarer på Frank-Bakke Jensens tilsvar til Olsens innlegg om anløp av reaktordrevne fartøyer ved Tønsnes industrihavn.


Også klimaendringer og økt stormaktsrivalisering bidrar til at våre nærområder får økt oppmerksomhet i NATO. Summen av disse forholdene gjør at Norges geografiske beliggenhet med tilstøtende havområder og luftrom blir av økende strategisk betydning, og vil kunne være spesielt utsatt for stormaktenes ulike interesser.

Regjeringen har gjennom flere år prioritert å øke Forsvarets strategiske evne for å styrke norsk og alliert sikkerhet. Dette gjelder særlig nye kampfly, maritime patruljefly og ubåter, og nå gjennom forslag til ny langtidsplan oppbygging av en fullt mekanisert brigade. Det legges også vekt på å øke Forsvarets evne til å planlegge for, ta imot og operere sammen med allierte styrker i nord.

Vi tror at interessen for å øve og trene vil øke også i årene som kommer. Derfor legger vi stor vekt på åpenhet rundt aktiviteten, for å unngå misforståelser. Vi avskrekker og beroliger. Vi har retningslinjer for alliert aktivitet i Norge, og vi har god dialog med våre allierte om aktiviteten i internasjonalt farvann og luftrom som er nær oss. Vi ønsker å bevare sikkerhet og stabilitet i nord.

Forsvarets hovedoppdrag er å verne om vår suverenitet, vårt demokrati og vår politiske handlefrihet. Vi støtter og styrker NATO både gjennom å bidra ute og legge til rette for alliert trening hos oss. Slik kan vi legge grunnlaget for fortsatt fred, frihet og sikkerhet.