Debatt:

Venstre på lag med framtida på Finnheia

Tromsø Venstre har bestemt seg for å stemme mot planene om Arctic Center, det skriver Venstres gruppeleder Morten Skandfer.

«Trafikken til Arctic Center er planlagt helt bilbasert, og forutsetter store og mange parkeringsplasser, det er ikke i tråd med overordnede føringer for hvordan vi vil utvikle transport-Tromsø», skriver Skandfer i debattinnlegget.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Debatten rundt Arctic Center og snart skal avgjørelsen tas, på nytt. Meningene er mange og sterke på begge sider. Nok en gang blir det veldig svart-hvitt: enten går kloden under eller så stanser Tromsø opp. Det blir for enkelt. De siste månedene har det kommet mange innsiktsfulle innlegg i mediene som belyser problemene og mulighetene for reiselivsutviklingen i kommunen vår, og særlig knyttet til planene for Arctic Center. Sist saken var oppe i kommunestyret hadde Venstre en vanlig prosess i forkant med et godt besøkt gruppemøte som konkluderte med å stemme for planene. Vi har programfestet å jobbe for alpinanlegg i Håkøybotn, og stemt for det ved flere anledninger gjennom mange år, i likhet med de fleste andre partiene i Tromsø.

Men størrelsen på alpinlandsbyen, dens avtrykk i naturen og konsekvensene av den gjorde planen svært problematisk. Og alpinlandsbyen har vi ikke programfestet. Det var flere syn på denne saken i partiet. Det var ikke naturlig for Venstre å be om lovlighetskontroll i tiden etter at planene var nedstemt. Vi har i månedene siden hatt en god debatt internt, vært på befaring, snakket med mange med interesser på begge sider og lagt bort prestisje om å ikke vingle. Venstre har ønsket å se på saken på nytt, ta inn ny kunnskap og vekte argumentene på nytt.

Og det er jo nok å ta av som er problematisk: fra negativ til svært negativ virkning på en rekke områder som naturmangfold, reintrekk, kulturminner, friluftsliv, tap av natur og rødlista arter. Inngrepene i myr med drenering og flytting av masser er planlagt i stor skala, med forstyrrelse av vannavrenning og betydelige klimagassutslipp som resultat. Noe av dette er forsøkt kompensert gjennom avbøtende tiltak, men etter vår mening er det altfor lite i forhold til de mange og store inngrepene. Det gjenstår også ubesvarte spørsmål om vannforsyning og eventuelle investeringer kommunen må gjøre i den forbindelse.

Trafikken til Arctic Center er planlagt helt bilbasert, og forutsetter store og mange parkeringsplasser, det er ikke i tråd med overordnede føringer for hvordan vi vil utvikle transport-Tromsø. Det gir heller ikke ungdommer mulighet til selv å dra i bakken, de må kjøres. Det hemmer deres mobilitet på fritiden.

Innleggsforfatter Morten Skandfer (V).  Foto: Trond Tomassen

Hensynet til samiske interesser har også veid tungt. Samiske kulturminner er ofte lite synlige og tett knyttet til landskapet. I tillegg finner vi det svært problematisk at reintrekket blir innsnevret av alpinlandsbyen i Arctic Center etter de store inngrepene fra vindmølleparken sør på Kvaløya. Vi har forståelse for at Sametinget ikke kan akseptere inngrep slik det nå er planlagt, selv etter justering av plasseringen av hotellet.

Opp mot dette ser vi behovet for forutsigbarhet for næringslivet, økonomisk aktivitet, verdiskapning og vekst. Særlig i disse tider. Men vi lever også i en tid der kunnskapen og forståelsen for naturverdiene øker samtidig som urørt natur er under press som aldri før. Derfor ønsker Venstre en næringspolitikk for byen som er kunnskapsbasert og baserer seg på fornybare ressurser. Og dem har vi mange av. Varig tap av naturområder representerer det motsatte.

Det er nå vi markerer at kommunen må ha et svært bevisst forhold til hvilke avtrykk som settes i naturen, og kunnskap om konsekvensene. Mye kan avbøtes, og i Venstre er vi kunnskaps- og teknologioptimister og vi vet at innovasjon og forskning løser mye og bringer oss fremover. Vi ønsker at næringslivet skal blomstre men også være forberedt på de økende kravene som kommer om natur, klima og miljø. Da får vi et mer robust næringsliv i en tid med store endringer. Det er viktig for arbeidsplasser, verdiskapning og kommuneøkonomien. Men selve innstillingen til å ta bedre vare på naturen må ligge i bunnen.

Det dreier seg om naturens egenverdi, som er vanskelig å tallfeste. Men den urørte naturen er vårt største fortrinn når vi skal videreutvikle reiselivet i kommunen og regionen. Det er viktig for byens attraktivitet og for bolyst og rekreasjon. Både lokale og tilreisende vil i større grad både etterspørre og verdsette opplevelser som ikke bruker opp naturen og ressursene, men setter avtrykk som kan forsvares ut fra hva man oppnår. Det gjelder alle tiltak. Bærekraftig reiseliv er et sentralt prinsipp i Tromsøs ferske reiselivsstrategi. Og vi mer alvor med det.

Vi mener det er fremtidens tilnærming til reiseliv og næringsliv. Vi heier på begge, og mener at Tromsø har alle forutsetninger for fremtidig bærekraftig vekst. Men vi synes altså ikke Arctic Center sine planer er fremtidsrettet nok, til det vurderer vi de negative konsekvensene og usikkerheten som for stor. Venstre vingler ikke i saken men er snarere gjenkjennelig: på naturens og miljøets side. Derfor stemmer vi ikke for planene når de kommer opp i kommunestyret. Venstre er på parti med fremtida.