Debatt:

Sviktet igjen

Innholdet i det fantastiske tilbudet Dreis, en modell som Tromsø kommune viste fram internt og eksternt, et tilbud som ble hyllet også av de som varslet om økonomiske feilsteg, må ikke drukne i anmeldelser og fokus på økonomi.

Artikkelforfatterne påpeker viktigheten av dagaktivitetstilbudet Dreis.  Foto: Håkon Steinmo

meninger

Den største skandalen i saken er at kommunen i sin iver etter å rydde opp i økonomisk rot avvikler sitt eneste velfungerende dagaktivitetstilbud.

Bakgrunnen for opprettelsen av Dreis er det store underforbruket og undertilbudet i Tromsø kommune til mennesker med utviklingshemming, autisme og annen kognitiv funksjonsnedsettelse. I perioden med oppbygging av arbeidstilbudet «Slottet», med navneendring til Dreis, har Tromsø kommune brukt år på å få på plass et dagaktivitets-senter i tillegg til Tindfoten i Tromsø. Dette nye dagsenteret var planlagt allerede i 2011/ 2012, lagt frem for politikerne i en rapport i 2013, og endelig vedtatt av kommunestyret i 2014. Det ble i årene etter lett etter passende lokaler og det ble jobbet med økonomiske avtaler for leie. Det nye dagsenteret (Fiolvegen) er ennå ikke åpnet.

Dreis økte på få år tilbudet om tilpasset jobb-aktivitet fra 13 til 42 brukeransatte. Utviklingen illustrerer det store behovet for tilpassede arbeidstilbud til den aktuelle brukergruppen. Saken viser også at en kan lykkes i å få mennesker som ellers ville sittet passive i hver sin leilighet i positiv, produksjonsrettet aktivitet.

Aktivitet som gir mestring, økt livskvalitet og som bedrer psykisk og fysisk helse. Jobb-tilbudene må være differensierte, gis til små grupper og ha gode arbeidsledere. Det må være mye å velge mellom. Heller ikke mennesker med funksjonsnedsettelser passer til bare en type jobb. Saken viser viktighetene av individuell tilpasning av arbeidstilbud og passende personlig støtte.

Dessuten vektla Dreis å ha fagpersoner innen de områder det skulle jobbes i. Det innebærer å tenke utradisjonelt og ikke kun vektlegge helsefaglig utdannelse. En slik tilnærming til dagaktivitetstilbud har brukerorganisasjonen Norsk Forbund for Utviklingshemmede etterlyst i flere år.

Margrethe Kristiansen, konstituert avdelingsdirektør i Helse og omsorg, hevder i et leserinnlegg i avisa Nordlys 22.10.20 at alle vil få et godt og tilpasset tilbud. Dette stemmer ikke! Selv revisjonsrapporten til KomRev Nord kommenterer på side 94 at det ikke var pekt på noen ansvarlige for å ivareta brukeransatte eller deres arbeidsledere i tiden etter anmeldelsene av ledere. Mange har allerede mistet sine jobbtilbud da Dreis brått stengte ned aktiviteter, for eksempel drift av kantinene ved Seminaret og Mortensnes sykehjem.

Flere av disse tidligere brukeransatte har ikke alternative tilbud. En fersk kommunal analyse viser at 23 unge venter på et tilbud og at 73 hjemmeboende er interessert i en mer aktiv hverdag. Dreis har gitt et etterlengtet tilbud om praksisplasser for elever fra videregående skoler, og nå finnes det ingen slike plasser i Tromsø. De få praksisplassene ved ASVO er fylt opp, og alle passer ikke der, fordi produksjonskravet er høyt og det er store grupper.

Brukeransatte, pårørende, arbeidsledere og andre berørte er ikke beroliget av håndteringen til ledelsen i Tromsø kommune. Det er tid til å områ seg. Ifølge Forvaltningsrevisjons-rapporten til KomRev Nord går ikke leiekontrakten av nåværende lokaler ut før i september 2021. Det er også mulig å forlenge leie av disse lokalene med fem år til. Den budsjettmessige overskridelsen til Dreis var i 2018 på 7 millioner og i 2019 på 4 millioner kroner.

En kan velge å se dette i sammenheng med årevis med forsømmelser og mangel på tilgjengelige produksjonsrettede dag-aktivitetstilbud. Det hevdes at dette ikke er lovpålagte tilbud. Jo, det er det. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §1.1. inkluderer mestring av nedsatt funksjonsevne og å sikre en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre.

Arbeid – og dagaktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming og annen funksjonsnedsettelse må framover sees i sammenheng i Tromsø. ASVO kan utvide sitt tilbud til rådgivning og arbeidsvurdering utover egen virksomhet. Dagaktivitetssentre bør være produksjonsrettede og aktiviserende, og benytte nærområder. Brukere ønsker å være involvert i læring og videreutvikling av gode tilbud. Dreis er et slikt godt tilbud og må ikke legges ned!