Debatt:

Derfor har ikke Tromsø plikt til å motta atomubåter

Uansett hva som har skjedd eller ikke skjedd ved tidligere besøk av amerikanske ubåter, kan uhell med store konsekvenser skje når som helst. Det vil kunne ramme både miljø og sikkerhet.

Jobber mot: NAM – Nei til atomdrevne militærfartøyer – arbeider for å stoppe planene om anløp i Tromsø av slike fartøyer.  Foto: Forsvaret

meninger

Tromsø kommunestyre skal 28.oktober igjen uttale seg om atomubåter fra USA skal få komme til kommunen. Da saken sist ble behandlet i 2019, var et flertall mot at det skulle få skje. I høst har Høyre lagt opp til omkamp i kommunestyret, og i iTromsø 21.oktober skrives det at det nå kanskje er et flertall som går inn for at tillatelse skal gis.

Vi – Nei til atomdrevne militærfartøyer (NAM) – vil minne representantene i kommunestyret om følgende:

Kommunen har ikke mottaksplikt etter havne- og farvannsloven § 27, i kraft fra 2020, hvis mottak av fartøy «kan innebære en risiko» for miljøet eller sikkerheten. Dette må vurderes konkret. Det kan ikke aksepteres at risikovurderinga holdes hemmelig slik staten ifølge medieoppslag gjør.

Uansett hva som har skjedd eller ikke skjedd ved tidligere besøk av amerikanske ubåter, kan uhell med store konsekvenser skje når som helst. Det vil kunne ramme både miljø og sikkerhet.

En viktig del av begrunnelsen fra regjeringa for å ville tillate slike anløp er verdenssituasjonen; den angivelige mer krevende globale situasjon. Denne situasjonen skal ikke kommunestyret ta standpunkt til.

Det som må vurderes er miljø- og sikkerhetssituasjonen for oss som bor i Tromsø nå, og langt inn i framtida. Hiroshima ble grunnlagt i 1589 og ødelagt da verdens første atombombe ble sluppet der av USA i 1945.

Det må tas i betraktning at Tromsø vil bli et angrepsmål hvis en havn, eller lignende, blir en del av den globale atomvåpenstrategien til USA.

Hensynet til miljøet er blitt mer tungtveiende i alle norske – og mange internasjonale - samfunnsmessige forhold i de senere år, også i den nye havne- og farvannsloven som, som nevnt, trådte i kraft i år. USA har trukket seg fra Parisavtalen om klima.

Det vil være svært overraskende, og skuffende, hvis kommunestyret ikke lenger vil ivareta samfunnssikkerheten for Tromsø, og hensynet til miljøet, når man kan gjøre det med støtte i den nye havne- og farvannsloven hvor Stortinget har gitt kommunene dette verktøyet.

I motsetning til loven av 2009, er det nå avklart at miljø er et selvstendig hensyn, også for miljøkonsekvenser som materialiserer seg på land.

NAM vil oppfordre kommunestyret til å opprettholde standpunktet fra 2019. Les gjerne vår artikkel i Nordnorsk debatt 4.august og i Nordlys på Hiroshimadagen, 6.august 2020, og lege Eivind Lunds artikkel i iTromso 19.oktober 2020.

NAM – Nei til atomdrevne militærfartøyer – arbeider for å stoppe planene om anløp i Tromsø av slike fartøyer.