Debatt:

Norges viktigste fredsprosjekt

Fred i nordområdene er den viktigste forutsetning for bærekraftig vekst og næringsutvikling i nord, mener Jarle Aarbakke.

Jarle Aarbakke  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

«Å bidra til en fredelig, regelstyrt utvikling i våre nærområder er viktig for Norge, og nordområdepolitikken er derfor Norges viktigste fredsprosjekt.»

Slik heter det i programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet 2021 -2025, som ligger ute på nettet til høring og innspill. Argumentasjonen som ligger bak formuleringen i sitatet er denne:

Fred og sikkerhet sikres best gjennom et forutsigbart internasjonalt samarbeid basert på folkeretten, ikke ved at den sterkestes rett får råde. USAs forhold til omverden preges av mer allianseskepsis og uforutsigbarhet. Kinas fremvekst og mer selvhevdende opptreden påvirker nær sagt alle politikkområder. Vårt naboland Russlands forsøk på å endre landegrenser med militærmakt har utfordret Europas stabilitet. Økt stormaktsrivalisering på stadig flere områder er skadelig for hele verdenssamfunnet og ikke i Norges interesse.

Jeg tenker at dette er viktige formuleringer. Avspenning i nord trengs mer enn noen gang. Vi som bor i nord har en lang tradisjon med fredelig sameksistens med våre naboer Russland, Sverige og Finland. Når den internasjonale politikken skjerpes, som i 2014, slår det inn på vårt naboforhold til Russland. I slike perioder blir det også ekstra krevende for folk i nord å stå frem nasjonalt med holdninger og handlinger som fremmer samhandlende naboskap i større grad enn det som tolkes inn i norske regjeringers retorikk og politikk.

Da er det godt å lene seg på at slik har det vært i hundrer av år ifølge norske og russiske historikere. Jeg tenker derfor at vi i nord har en viktig nasjonal rolle i å bidra til nyanseringen av norsk utenrikspolitikk. Jeg tenker også at nasjonale myndigheter har en viktig oppgave å lytte til lokale og regionale stemmer i nord som lever sine liv i naboskapet. Jeg er derfor glad for at Arbeiderpartiets programutkast slik jeg leser, det tar høyde for disse forhold.

Fred i nordområdene er den viktigste forutsetning for bærekraftig vekst og næringsutvikling i nord. De andre forutsetningene er politikk som tar inn over seg alvoret med hensyn til klima og miljø, og derunder forskningsbasert forvaltning av ressurser i havet og på land.

Nordområdepolitikken spilles slik sett mer og mer ut på den globale scene med nye kunnskaps -og forvaltningsutfordringer. Jeg vil derfor sterkt tilrå at Nordområdepolitikken blir en del av kapitlet «Verden» i Arbeiderpartiets ferdigstilling av det endelige programmet før landsmøtet.