Likelønn – hva snakker vi om?

Innsenderen av innlegget mener Daniel Masvik Hansen ikke vet hva han snakker om når det gjelder likelønn.

LIKELØNN: Hovedtillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund mener Daniel Masvik Hansen har misforstått hva likelønn dreier seg om. Her illustrert ved to kvinnelige sykepleiere.   Foto: Heiko Junge

meninger

Daniel Masvik Hansen svarer Heidi Elisabeth Pedersen om at kvinner tjener 87 kr for hver hundrelapp en mann tjener. Han mener blant annet at valgene som kvinner frivillig har tatt i livet har gjort at kvinnene tjener mindre enn menn. Her lurer jeg på om han har misforstått hva likelønn er.


Debatt:

Fra i dag jobber kvinner gratis

16. november er det likelønnsdagen. Den markerer at kvinner i teorien jobber gratis ut året.


Og da må jeg først spørre: Hva er likelønn? Likelønn handler både om lik lønn for likt arbeid, men også lik lønn for arbeid av lik verdi. Det handler altså ikke om at alle skal tjene det samme eller at alle kvinner skal tjene det samme. Det handler om at yrker som hovedsakelig utføres av kvinner systematisk verdsettes lavere enn yrker som hovedsakelig utføres av menn, selv om kravene for utdanning, ansvar, erfaring og anstrengelse er den samme.

STÅR BAK INNLEGGET: Daniel Brox, Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund. 

I 2008 pekte Likelønnskommisjonen på at verdsettingsdiskriminering er den største utfordringen for likelønn i Norge. Det norske arbeidsmarkedet er ganske kjønnsdelt, og der kvinner i mannsdominerte yrker har en lønnsmessig fordel, er det ikke like lett for menn i kvinnedominerte yrker.

Debatt:

Ett steg frem og to tilbake!

At det ennå i 2020 finnes politikere der ute som for alt det er verdt prøver å forsvare det faktum at kvinner tjener vesentlig mindre enn menn, er ikke annet enn pinlig!


Nesten halvparten av sysselsatte kvinner jobber i offentlig sektor, og dagens lønnsnivå bidrar i seg selv å opprettholde det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Yrkesgrupper med 4 års utdanning eller mer tjener faktisk nesten 100,000 mindre i offentlig sektor enn i privat sektor.

Lønnsforhandlinger er der vi kan jobbe for å utjevne disse forskjellene, men vi ser at frontfagsmodellen bidrar til å opprettholde eksisterende lønnsforskjeller, noe Likelønnskommisjonen også påpeker. Men arbeidsgiver og arbeidstaker klarer ikke dette alene, vi må få hjelp fra den tredje parten, altså Stortinget.

Norsk Sykepleierforbund mener at det må igangsettes omfattende tiltak når det kommer til lønn, ufrivillig deltid og arbeidsvilkår generelt. Regjeringen må pålegge arbeidsgiver i offentlig sektor å bidra til økt verdsetting av kvinnedominerte velferdsyrker.


SV-mindretall vil gjøre 8. mars til fridag

SVs programkomité skiller lag på 22 punkter i forslaget til nytt partiprogram. Et mindretall vil gjøre kvinnedagen 8. mars til en offentlig høytidsdag.


Daniel Masvik Hansen sier kvinnedominerte yrker ikke jobber like mye overtid eller at jobbene ikke er særlig risikofylt. Jeg anbefaler Daniel til å ta ekstravakter på en akuttpsykiatrisk avdeling eller på en skjermet avdeling på sykehjem. Eller kanskje vaske ned neste båt med covid-19 positive pasienter.

Det jobbes utrolig mye overtid innen helse og omsorg, også før pandemien. Mange blir også beordret på jobb fordi man ikke klarer å rekruttere sykepleiere. Når Norsk Sykepleierforbund spør sykepleierne så søker de seg ikke til stillingene blant annet på grunn av lav lønn og dårlige arbeidsforhold. Mange sykepleiere flytter ofte til andre kommuner der man får rekrutteringstillegg.

Vi har alltid hatt mange som søker seg til sykepleierstudiet, men en av fem sykepleiere slutter etter ti år, nettopp på grunn av lønns- og arbeidsvilkår.

Temaet likelønn har vært på forhandlingsbordet i 50 år nå, og selv om vi kryper fremover i sneglefart, har vi ikke råd til å la det gå 50 år til før kvinnedominerte yrker blir mer verdsatt.