Debatt:

Omstillingsprosessen for ansatte ved nedstenging av Kvaløysletta sykehjem

Året 2020 startet ikke bra for brukere og ansatte på Kvaløysletta sykehjem, skriver de tillitsvalgte ved sykehjemmet i et åpent brev til politikerne i Tromsø kommune.

  Foto: Ronald Johansen

meninger

Etter å ha stått i sparetiltak og nedstyrting på bestilling fra administrasjon i Helse og Sosial i løpet av 2019, på grunn av den økonomiske situasjonen innen helse, var premien fra dere politikere at dere i økonomirapporten i desember velger å fase oss ut som det så fint heter.

Bakgrunnen for vedtaket var at administrasjon i avdeling for helse og omsorg ble pålagt ytterligere innsparing fra politisk styringsenhet. Beløpet var likelydende som driftstilskuddet til Kvaløysletta sykehjem. Forslaget på videre innsparing ble da å legge ned sykehjemmet.

Vet at det var de som var med på forslaget ikke trodde at dere politikere ville gå inn for dette, at dere ville se galskapen i det økonomiske pålegget som var lagt.

Men dessverre så gikk dere inn for forslaget uten å kjenne til konsekvensene av hva dere gjorde, vedtaket lød på å fase ut Kvaløysletta sykehjem. Datoen som da ble satt var 1. juli 2020.

På felles personalmøte 14. januar var seksjonsleder Leena Vuorinen invitert for å informere oss ansatte. Mildt sagt så fikk vi sjokk da hun meddelte at det ikke lengre var noe forslag, men at det var vedtatt i økonomirapporten på kommunestyremøte i desember 2019.

Dette skapte uro, frustrasjon og fortvilelse blant oss ansatte. Hva skjer? Hva tenker våre arbeidsgivere og politikere? Hvor skal de gjøre av brukerne? Hva med jobbene vår?

Etter dette innkalte ordfører Gunnar Wilhelmsen til pressekonferanse på sykehjemmet, med seg hadde han leder i omsorgskomiteen Gunnhild Johansen og konst. avdelingsdirektør Margrethe Kristiansen.

På pressekonferansen innrømte ordføreren at ordet fase ut var et misforstått og dårlig ordvalg. Han bedyret at sykehjemmet ikke skulle legges ned, men midlertidig stenge for oppussing/nybygg. Dette uttalte han til tross for at det ikke var økonomiske rammer til dette, og dette lå foran en 10–15 års plan. Vi undres, hvordan kan det kalles midlertidig stenging? Vi ser at midlertidig stenging fortsatt blir brukt av politikerne og administrasjon.

I etterkant av dette ble det veldig mye fokus på selve bygget, det var gammelt, dårlig og egnet seg ikke til sykehjem. Dette er tøv, sannheten er at kommunen skal spare penger for det var aldri snakk om at de i første etasje skulle ha legekontor, helsestasjon og at hjemmetjenesten skulle flytte ut.

Dette skapte et stort engasjement blant både ansatte og øvrig befolkning med fakkeltog, presseoppslag, TV-innslag og en mengde avisinnlegg i ettertid uten at dere politikere har tatt til ordet.

Vi stilte allerede på pressekonferansen i januar spørsmål om hvilke planer som forelå for våre da 62 brukere innen 5–6 måneder. Når det ikke er ledige sykehjemsplasser og ventelisten utfor sykehjemmet er like stor som antallet som skal ut fra sykehjemmet.

Her viser administrasjon til en statistikk på hvor mange ledige plasser det blir ved naturlig avgang. Vi må få lov å minne dere på at det er levende individer vi snakker om. Statistikken for Tromsø kommune viser en ledig plass pr. måned Alle skjønner at dette regnestykket ikke går opp og at det er en urealistisk plan. En kortsiktig panikkløsing hvor økonomistyring blir et spill med levende liv.

Politikere og administrasjonen, dere må våkne opp og ta ansvar for vedtakene dere tar. Det er ingen som skjønner logikken. Hvordan kan dere spare ved å flytte beboere og personell til andre enheter mens køen vokser ute? I tillegg er det ca. 120 ansatte som mister sin arbeidsplass og må i omstilling.

Ledelsen på Kvaløysletta sykehjem ble pålagt fra administrasjon å starte prosessen med kartlegging av personalet og dette skulle være ferdig til ferien startet.

Vi ble lovd en god prosess hvor rutiner for personalomstilling i Tromsø kommune skulle følges og alle skulle bli godt ivaretatt.

På kartleggingssamtalene fikk vi beskjed at vi kunne komme med ønsket arbeidsplass, innenfor sykehjemsetaten. Et av spørsmålene var også om vi var villig til å være på sykehjemmet så lenge det var i drift. Dette svarte de fleste av oss ja til, ut fra lovnaden som var gitt til pårørende om at vi skulle ivareta pasientene så lenge det var drift.

Ut fra kartleggingen, startet overordnet gruppe med innplasseringen til våre nye arbeidsplasser. Dette til tross for at dere visste at vi fremdeles har x antall brukere på sykehjemmet og ingen ledige plasser i kommunen!

48 ansatte ble direkte innplassert i nye stillinger, til stor skuffelse ble mange direkte innplassert utenfor sykehjemsseksjonen.

Ved direkte innplassering har du i utgangspunktet ingen valg, dersom du takker nei til tilbudet fikk vi beskjed om at det blir likestilt med oppsigelse. Flytting til ny arbeidsplass kunne skje med 14 dagers varsel.

Andre fikk tilbud om annet passende arbeid, utprøving i annet arbeid og 13 havnet i omstillingsbanken, altså uten tilbud fra kommunen.

Nå ser man at administrasjonens plan ikke holdt vann, og prosessen for brukerne ble flyttet til utgangen av året 2020. Det holder heller ikke: Køen for sykehjemsplass er like stor som da prosessen starta. I handlingsprogrammet for 2021 har seksjon for sykehjem lagt inn penger hvor det tas høyde for en drift over sommeren og en bit over høsten, så nå er nedleggingsprosessen av sykehjemmet flyttet til sommeren/høsten 2021.

Hva med den videre driften av sykehjemmet, dersom personalet må flytte til ny arbeidsplass, for hvis vi ikke flytter, risikerer vi å komme i omstillingsrunde nummer to. Dette betyr at det blir flere overtallige som havner i stillingsbanken uten tilbud fra kommunen.

Vår enhetsleder har gjort en formidabel jobb for oss ansatte og beboere på sykehjemmet. Hadde det ikke vært for henne, tør vi å påstå at denne prosessen hadde vært enda dårligere. Hun har sagt opp stillingen og slutter 1. februar. Hun var villig til å stå løpet ut dersom dere hadde imøtekommet henne. Vi som har jobbet tett med henne vet at hun ikke er kravstor.

Omstillingsprosessen oppleves for brukere og personalet å ha vært dårlig da det ikke har foreligget gode planer, det har gått lange tider med liten eller ingen informasjon fra overordnet omstillingsgruppe. Ledelsen på sykehjemmet har følelsen av å være overlatt alt ansvar uten støtte fra dere i overordnet gruppe.

Dette skyldes at ingen har kommet med konkret eller endelig vedtak, det har heller ikke foreligget en plan B for omstillingen og flytting av pasientene og innplassering av ansatte. Prosessen med direkte innplassering til andre enheter ble innført altfor tidlig i forhold til brukerantallet på sykehjemmet.

Dette har også fått ringvirkninger til andre enheter som skulle bli våre nye arbeidsplasser. De kan ikke sitte lenge på vent og vi opplever at stillinger vi er plassert i blir lyst ledig uten at våre rettigheter blir ivaretatt.

Omstillingsprosessen ledelsen og personalet har vært, og er i, på Kvaløysletta sykehjem er en slitsom psykisk påkjenning. Det er mye usikkerhet og grublerier for vår fremtid som arbeidstaker i Tromsø kommune, som har ført til personlig slitasje hos den enkelte.

Vi i tjenesten har hevdet hele tiden at prosessen har startet altfor tidlig. Helse og omsorg er ikke klar eller rigget for å ta ut gevinst av den såkalte venstreforskyvingen, det betaler ansatte og enhetene for i dag.

Tidligere i år var det et stort engasjement blant dere politikere i forhold til Artic Center i Håkøybotn og Zipline i Tromsdalen. Her påpekte dere med ordfører i spissen at vi måtte tenke på vekst og arbeidsplasser i kommunen, samtidig har dere politikere nettopp vedtatt og legge ned 120 arbeidsplasser på Kvaløysletta, som blant annet bidrar til at køen i morgen- og ettermiddagsrushet over brua blir større. Vi undres over at verken dere valgte politikere eller bydelsrådet på Kvaløya reagerte på at Kvaløysletta mister en stor arbeidsplass

Ser i avisa at dere ser på alternativ til tomt til fremtidig sykehjemsdel. Mens det arbeidet pågår, kan vi drifte videre på sykehjemmet til nybygget er klart.

Behovet for sykehjemsplasser er fremdeles stort, det viser tallene for antall hjemmeboende og innlagte pasienter på sykehuset mens døgnmulktene ruller og går. Vedtaket er tatt, de venter bare på ledig plass. I tillegg har vi dem som venter på vedtak, det er mange av dem også.

Dere må ikke se dere forblindet på tall og statistikk på papiret, dere må og ta ansvar for hvordan dette skal løses praktisk. Logikk og fornuft må stå i samsvar. Dette er faktisk også et samfunnsøkonomisk ansvar.