Fylkeskommunen får 1,5 milliarder av staten til Langsundforbindelsen

Innsenderen av innlegget mener at nå bør ingenting stå i veien for at Langsundforbindelsen realiseres i 2023.

TUNNEL: I Langsundet, mellom Ringvassøya og Reinøya, skal det bygges en nesten tre kilometer lang tunnel som en del av Langsundforbindelsen. I tillegg skal det bygges ny veitrase på Reinøya. Prosjektet har likevel blitt utsatt flere ganger.   Foto: Ronald Johansen

meninger

Retningslinjer og kriteriedata for bruk av fergeavløsningsmidler ble revidert i kommuneproposisjonen 2021. Bakteppet var Stortingets ønske om å erstatte flere fergesamband med fast forbindelse. I forarbeidet var det satt opp ti prosjekter på nasjonalt nivå, som var aktuelle for ordninga. Fra Nord-Norge kom ett prosjekt med på lista: Langsundforbindelsen.

Kommunal -og moderniseringsdepartementet sendte 8. januar i år et brev til Troms og Finnmark fylkeskommune om foreløpige anslag på fergeavløsningsmidler for Langsundforbindelsen. I en oppdatert finansieringsplan har fylkeskommunen beregnet at midlene utgjør knapt 1 milliard kroner. (Eksakt; 977,6 millioner). Kommunaldepartementets brev har også et avsnitt om vedlikeholdsmidler. De utgjør mer enn 7,5 millioner årlig i 2021 -kroner. Det er penger som i all hovedsak er knyttet til tunnelvedlikehold. Pengene kommer i tillegg til de ordinære fergeavløsningsmidlene.


Fylkesrådet vil ha Langsundforbindelsen: – Skal se på hva som må gjøres

Tirsdag vedtok fylkesrådet å gå inn for Langsundforbindelsen, men først i 2023.


For en 45-års periode blir det, med 2,5 % årlig tillegg, en sum på ganske nøyaktig 500 millioner. Det er frie midler for fylket. Men: ingen tunnel, ingen penger. Kommunaldepartementet (v/Rydland) sier det er fullt mulig å bruke av disse pengene til renter og avdrag på tunnel-lån. I noen prosjekter settes det opp en opptrappingsplan for vedlikehold. Det overskytende betaler ned på prosjektet. Dette ifølge departementet.

Nå vet vi at det er svært beskjedne utgifter knyttet til vedlikehold de 10–15 første åra, Rya har 10-årsjubileum i år. Det er ikke mange kronene som er brukt til vedlikehold der. Regnskapstallene i Brønnøysund–registeret dokumenterer det. For de første 10 år utgjør vedlikeholdsmidlene for Langsundforbindelsen om lag 82 millioner. Avsettes 12 millioner til vedlikehold, blir det 70 millioner igjen til renter og avdrag. Et årlig gjennomsnitt på 7 millioner.


Skuffelse i Karlsøy etter at Langsundforbindelsen ble utsatt nok en gang

Ordfører Mona Pedersen i Karlsøy kommune nekter å gi opp kampen for Langsundforbindelsen - selv om fylkestinget fredag vedtok å skyve på oppstarten i minst fire år inn i fremtiden.


Fylkeskommunen beregner å låne 855 millioner kroner med 45 års avdragstid. Med en gjennomsnittsrente på 4,5 % har de kalkulert med en fylkeskommunal kostnad på 752 millioner i en 45 -årsperiode. Renteutgiftene veier tungt. De største årlige utgiftene vil komme i de 10–15 første år. Fylkets anslag er 45 millioner kroner. Etter hvert vil lånet minke og fergeavløsningsmidlene dekke det meste av kostnadene til renter og avdrag.

Fylket har beregnet 4,5 % rente flatt for hele låneperioden. Her er de på kollisjonskurs med Norges Bank. Prognosene derfra sier at om fylket tar opp et lån rundt 2023-25, vil en sannsynlig rentefot være 2,7 %. Dette ifølge kommunalbanken. Det forutsetter 10 års bindingstid. Og utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik mener det vil være fullt mulig å inngå en avtale med 20 års bindingstid uten særlig økning av renten,

Det kan godt være at rentenivået de siste 20 -25 åra av lånets løpetid øker slik at gjennomsnittet blir som fylket forutsetter. Men på det tidspunkt er lånegjelden halvert og fergeavløsningsmidlene øket så mye at renta har mindre betydning. I finansieringsplanen skal også Karlsøy kommune bidra med 1 million kroner pr. år de første 15 åra. Legger vi alt dette inn i regnestykket, blir svaret noe mer nyansert enn det fylket presenterer. Med 2,7 % rente blir fylkets nettoutgift de første 10 åra på knapt 270 millioner, eller 27 mill. pr. år.

Av dette vil vedlikeholdsmidlene finansiere 7 millioner. Rent årlig fylkeskommunalt bidrag ender på 20 millioner. Det er et mer realistisk anslag enn fylkets postulat på 45 millioner. Kan renta bindes for 20 år, blir tallene gunstige de neste ti år og. Langsundforbindelsens historie er ei fortelling om et maratonløp med hinder.

I 2015 ble prosjektet stoppet av en konflikt med reineierne 14 dager før anbudet skulle åpnes. Den hindringa er i dag ryddet av veien. Likeså stigningsforholdet i tunnelen. Der er det gitt dispensasjon. Det er håndbok N 500 som styrer planlegging og prosjektering av tunneler. De siste endringer skjedde i 2020,

Det er ikke kommet ny tunnelforskrift for fylkesveier siden 2015. Vegdirektoratet opplyser at den endringa som kom i 2020, er at fylkeskommunen er tunnelforvalter for fylkesvei. Jeg stiller meg undrende til at det alene skal avstedkomme at et tunnelprosjekt som var «gryteklart» i 2015, må prosjekteres på nytt i 2021 før det kan settes ut på anbud. Jeg imøteser fylkesråd for samferdsel sin orientering om det.

Troms og Finnmark fylkeskommune har nå fått ei meget god finansiell drahjelp fra staten. Langsundforbindelsen vil ikke rasere de fylkeskommunale budsjett. Fylkesrådet har sagt de skal starte bygging i 2023. All redelighet tilsier at dette blir gjennomført uten flere hinder i maratonløpet.