Debatt:

Med mangfold og ytringsfrihet møter vi fremtiden

Vi vil benytte anledningen til ettertrykkelig å slå fast at UiT er en institusjon hvor alle skal stille likt og vi respekterer hverandre, skriver rektoratet ved UiT i dette debattinnlegget.

Markering: Prorektorer ved UiT, Kathrine Tveiterås og Camilla Brekke under Arctic Pride.  Foto: UiT / Christian Halvorsen

meninger

Verden trenger at vi får med alle når vi skal møte de mange utfordringer vi står overfor. Vi kan ikke lykkes uten først å skape et pluralistisk samfunn hvor vi tar inn bidrag fra ulike ståsted, hvor sannheter utfordres, og hvor løsningene er det viktige, ikke hvem som har dem. Da er det essensielt at alle får lik mulighet til å delta.

UiT Norges arktiske universitet skal være nettopp et slikt sted hvor alle skal kunne delta, uansett kjønn, legning, bakgrunn eller hudfarge. Først og fremst fordi det er det eneste etisk riktige, men også fordi vi trenger at alle er med. I forrige uke fikk vi endelig oppleve Arctic Pride igjen – en viktig markering av hvor vi står som samfunn og veien vi har igjen å gå. Vi vil benytte anledningen til ettertrykkelig å slå fast at UiT er en institusjon hvor alle skal stille likt og vi respekterer hverandre. Hatefulle ytringer er ulovlige og selvsagt ikke tolerert på vårt universitet.

På UiT Norges arktiske universitet jobber vi kontinuerlig med likestilling og mangfold. Vårt likestillings- og mangfoldsutvalg er ledet av rektor og har tidligere utarbeidet handlingsplanen «Likestilling, mangfold og inkludering». Vi skal arbeide aktivt for å fremme likestilling, kjønnsbalanse og mangfold blant ansatte og studenter, og for å skape et inkluderende og trygt arbeidsmiljø ved UiT. Ingen skal oppleve diskriminering på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering eller kjønnsidentitet.

Handlingsplanen og arbeidet den beskriver er innenfor mange områder, men vi vil i denne omgang først og fremst snakke om arbeidet for likestilling og inkludering av LGBTQ+, altså de med en annen kjønnsidentitet eller seksuell orientering enn majoriteten. I innlegget «Er transkjønnede studenter inkluderte?» i Nordnorsk debatt tar de UiT-ansatte Mathea Slåttholm Sagdahl, Katrin Losleben og Lena Gross opp den vanskelige situasjonen for transpersoner på norske universiteter. De peker på statistikk som viser at «44 prosent av studerende transmenn og transkvinner har opplevd seg trakassert av en underviser og 52 prosent har opplevd seg trakassert av andre studenter på campus». Dette er nasjonale tall, og de vitner om uakseptable holdninger og adferd. Det er hjerteskjærende å lese. Vi har ikke tall fra UiT og kjenner heller ikke til konkrete hendelser hos oss, men vi må nok dessverre anta at problemet eksisterer her også. Vi vil derfor oppfordre alle som opplever eller er vitne til trakassering om å melde ifra umiddelbart, for eksempel gjennom varslingsportalen til UiT; Si ifra!

Å få bukt med trakassering og diskriminering krever både konkret handling og holdningsendring i organisasjonen. Vi ønsker, på lik linje med kronikkforfatterne, at handlingsplanen skal være mer enn bare ord. Vi jobber med å konkretisere mål innenfor området, tydeliggjøre retningslinjene og legge til rette for gode varslingsrutiner. Mye av arbeidet må gjøres i organisasjonen på fakultet- og instituttnivå – og der skal vi i rektoratet være en støtte.

I egenskap av å være et universitet har vi også en forpliktelse til å løfte fram forskning på alle felt av den menneskelige eksistens. Ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKK) forsker vi på kjønn, seksualitet og samspillet med samfunnet. SKK arrangerer Gender Awareness Week hvert år, hvor også eksperter på transtematikk har deltatt. I år fyller senteret 25 år, og vi skulle gjerne ønsket at diskriminering ikke lenger var et problem. Men slik er det dessverre ikke.

UiT er en arena for ytringsfrihet og fri debatt, og i vårt arbeid for å utvide og utvikle kunnskap er det viktig for UiT å legge til rette for sosiale, politiske, religiøse og humanitære aktiviteter. Det er universiteters rolle at meninger skal brytes og fakta påpekes, og slik kan vi være med på å ta samfunnsdebatten videre. Vi ønsker ikke en politisering av meningsutvekslinger på UiT, og da må vi i noen tilfeller la vonde debatter få utspille seg, slik som da studentorganisasjonen FAKS inviterte KrF-politiker Truls Olufsen-Mehus til å holde foredrag.

Det er en nødvendig demokratisk prosess som UiT må ta del i for å bidra til samfunnsutviklingen. Dette innebærer også at det vil ytres, drøftes og problematiseres utover hva UiT som institusjon nødvendigvis står for. Dette er til tider et vanskelig landskap å manøvrere i, både juridisk, politisk, verdimessig, etisk og emosjonelt. Likestillings- og mangfoldsutvalget ved UiT skal derfor være en arena hvor både prinsipielle spørsmål og faktiske hendelser drøftes slik at vi kan lære og utvikle oss.

Som rektorat er vi åpne for alle forslag til hva vi kan gjøre for at UiT skal bli et enda bedre sted for alle. Vi er ikke i mål, men håper vi kan komme dit gjennom et tett samarbeid med ansatte, studenter og storsamfunnet – uansett legning og kjønnsuttrykk.