Omsorgen våre eldre fortjener

Omsorg handler ikke om skjema, kontroll og rapportering. Det handler ikke om privatisering og profitt. Pleie og omsorg handler om å gi syke mennesker den hjelpen de trenger. Våre eldre fortjener en trygg og verdig eldreomsorg.

REAGERER: Leder i helse- og omsorgskomiteen, Brage Sollund, ble nektet innsyn da sentralkjøkkenet ble lagt ut på anbud. Nå har fylkesmannen vurdert saken, og slår fast at byrådet ikke har rett til å nekte Sollund innsyn. 

RYSTET: Brage Sollund er rystet over innholdet i avviksmeldingene som nylig ble publisert av Nordlys.  

meninger

Alle som leste Nordlys sin reportasje om avviksmeldinger i eldreomsorgen fikk klump i halsen. Historiene er brutale, uansett om man har rød eller blå politisk bakgrunn, er pårørende eller ansatt i eldreomsorgen, eller innbygger og medmenneske i Tromsø kommune.

Åpenhet er grunnleggende bra. Det skaper en felles virkelighetsforståelse. Det gjør oss i stand til å løfte kvaliteten og det tvinger frem bedre løsninger. Jeg vil derfor berømme alle de ansatte som har sett hullene i vår omsorg og skrevet avviksmeldinger. De ansatte som har sett avvikene og som mener omsorgen burde vært bedre, og som har tatt seg tid til å melde fra om det. Det er modig, fordi det er deres egen arbeidsplass de har skrevet om. Det står det respekt av, og jeg håper de fortsetter å gjøre dette. Bare sånn vil vår omsorgstjeneste kunne bli bedre.

LES OGSÅ: Slutt å trakassere arbeidsplassen vår!

Som komiteleder har jeg gjennom flere år hørt forskjellige historier fra eldreomsorgen. Noen har stått på trykk i avisa, noen har kommet fra pårørende, og noen fra fortvilte ansatte som har tatt kontakt. Det er historier som har piplet opp til overflaten.

Nordlys’ artikkelserie viser imidlertid et bilde som er verre enn vi kunne ane – avvikene er mange og omfattende. Nå har offentligheten fått kunnskap om forholdene, og det krever handling.  Disse avviksmeldingene må følges opp av kommuneledelsen på en langt mer rutinemessig måte enn før. Det gjelder også de avvikene som er lukket på lavere nivå. For lukket betyr ikke nødvendigvis at det ikke vil gjenta seg, det betyr at det er tatt tak i og følges opp. Men, jeg blir ikke overrasket om vi finner flere årssakssammenhenger som må håndteres på et strukturelt nivå for at det ikke skal gjenta seg.

LES OGSÅ: Hvorfor vil Bjerke og Hilmarsen ’avrobustifisere’ Tromsø kommune?

Våren 2015 ble det fremlagt en rapport fra PWC som avdekket at under halvparten av tidsbruken i hjemmetjenesten i Tromsø er hjemme hos bruker. Resten av tiden brukes på andre ting. Vi er nødt til å endre dette. Hjemmetjenesten skal bruke mest mulig av tida si hjemme hos folk. Å få dette til er et lederansvar. Vi må gjennomgå rutinene for møter, rapportering og kontrollfunksjoner for å se hva som kan kuttes uten at det går utover fagligheten.

I Arbeiderpartiet har vi lenge snakket om å vri fokuset i pleie og omsorgen bort fra måling og privatisering, og over til fokus på tjenesten. Vi gikk til valg på å få flere faste ansatte. De siste dagers avsløringer understreker hvor viktig dette blir. Med faste, hele stillinger gjør vi i Tromsø Kommune som arbeidsgiver mer attraktiv og vi gir de ansatte trygghet i sin egen hverdag. Når vi vet at det er vanskelig å rekruttere folk med rett kompetanse må dette være en prioritert oppgave, enten det gjelder å utnytte de som allerede jobber hos oss, gjennom å gi de hele stillinger eller ved at vi blir mer attraktiv for fagfolk som søker jobb. Flere fagfolk i hele stillinger gir også kommunen bedre mulighet til fagutvikling og kompetanseheving blant de ansatte. Et team med god og riktig kompetanse vil styrke omsorgen, og et sterkt og godt fagmiljø gjør både omsorgstjenesten bedre og sektoren mer attraktiv for de ansatte vi må rekruttere.

LES OGSÅ: Fylkesmannen aksepterer ikke Otium-planen

God omsorg skapes i relasjonen mellom den som gir hjelp og den som får. Gode helsetjenester skapes også i tryggheten som oppstår når disse menneskene kan stole på hverandre. Arbeiderpartiets mål er å styrke denne relasjonen. I januar tok vi derfor til orde for å vise tillit til sykepleierne ved å flytte makt tilbake til dem. Det er sykepleierne som møter de eldre hver dag, som kjenner situasjonen best og vet hvordan bistand de trenger fra dag til dag.

Omsorg handler ikke om skjema, kontroll og rapportering. Det handler ikke om privatisering og profitt. Pleie og omsorg handler om å gi syke mennesker den hjelpen de trenger. Våre eldre fortjener en trygg og verdig eldreomsorg.