Fremtidsrettede politikere og Kvaløyforbindelsen

Ny Kvaløyforbindelse ble lansert for å løse to konkrete problemer, køer på Kvaløysletta i rushtiden og alternativ til eksisterende bru om den skulle bli stengt.

Køkjøring i Giæverbukta og på Sandnessundbrua.   Foto: Ronald Johansen

debatt

Plangruppen kom fram til at ny bru fra Selnes til Langnes var beste løsning på problemene.

Jeg er enig i plangruppens traséforslag, men skal i senere innlegg skissere alternativ løsning.

Ledende politikere i både Ap, H og Frp har tidligere flagget som sin løsning at forbindelsen må gå via Håkøya, og når plangruppen påpeker at det ikke løser problemene, drar de fram ett nytt kort, fremtiden.

Deres løsning vil åpne for fremtidig byutvikling sørover Kvaløya, og ikke minst en fremtidig forbindelse til Finnsnes og Harstad, og det er fremtidsrettet.

Unnskyld at jeg spør, men vil ikke en forbindelse til Marislett være en mye bedre løsning på denne fremtidsdrømmen, og ikke minst, adskillig billigere?

De som i første rekke vil ha fordel av en forbindelse over Håkøya er eiendomsbesittere og utbyggere mellom Håkøybotn og Eidkjosen.

Enkelte av disse har allerede vært på banen og hyllet planen i store ordelag.

Beboere i fjordene på yttersiden av Kvaløya, som kjører over Kaldfjordeidet, og næringsdrivende i Eidkjosen, kan også ha fordel av forbindelsen under en forutsetning, nemlig at dagens bru er åpen.

Trafikktellinger viser at bare nord for brua er det tre ganger så mye trafikk som over Kaldfjordeidet, og på strekningen Åsland til brua, kommer det til fire ganger så mye trafikk.

Dersom brua er stengt og all denne trafikken skal via Håkøya, vil de næringsdrivende i Eidkjosen bli effektivt innestengt mesteparten av arbeidsdagen, og de fra ytre strøk vil stå i kø fra Eidkjosen og langt ut i fjordene. Samtidig vil bussene bli innestengt på terminalen, og kaoset vil fort forplante seg til Tromsøya når rute 42 uteblir.

Hva det vil medføre av ekstra veislitasje, utslipp og forurensing om 80 prosent av bilistene på Kvaløya får en omvei på mellom 15 og 20 kilometer daglig, kan en jo bare tenke seg.

Her bør de fremtidsrettede politikerne i denne gruppen tenke seg godt om.

En må også være klar over at det på Kvaløya befinner seg ett brannobjekt med lovpålagt reaksjonstid, nemlig Kvaløysletta sykehjem.

I dag klarer brannvesenet så vidt å overholde kravet gjennom dagens tunneler og bru.

Bygger man en alternativ utrykningsvei over Håkøya, vil de ikke være i nærheten av å klare kravet, og da må en påregne krav om ny brannstasjon og brannstyrke på Kvaløya.

Investeringskostnad ett tre sifferet millionbeløp, pluss årlige driftskostnader på et tosifret millionbeløp. Har de fremtidsrettede tatt dette med i beregningene?

Det virker som om Håkøya tilhengerne tar det for gitt at dagens bru vil stå til evig tid og være fullt operativ, men risikoen for at det ikke er tilfelle, var jo en av grunnene til at ny forbindelse ble satt på dagsorden.

Ifølge NTP skal skipsleia i Sandnessundet nå utdypes og gjøres breiere for at flere og større fartøyer skal kunne benytte dette i stedet for å gå utaskjærs.

Dette vil jo åpenbart bety enda større risiko for skade på brua, og sannsynligheten for at den nye forbindelsen vil bli hovedforbindelsen til Kvaløya øker. Kan en ettløps tunnel over Håkøya være en god løsning? Mitt svar er nei.

Det er mulig at de fremtidsrettede politikerne har forbindelser vi vanlig dødelige ikke har, og at de har fått garantier om evig liv for brua. I så fall bør de jo kunne stille seg som selvskyldnerkausjonister de neste 30 år for de ekstrautgifter Kvaløybeboerne får som følge av skader på brua, samt reparasjonskostnadene på brua.

Vegrer de seg for dette, og fastholder sin mening om trasévalget, bør det undersøkes nøye hvilke personlige fordeler de eventuelt kan ha av denne løsningen.