Debatt

«Skytebanestøy fra lette våpen gir samme plagegrad som veitrafikkstøy»

Kjoselvdalen skytebane 

debatt

Tor-Arne Hanssen, styremedlem i Tromsø Skytterlag, har i et innlegg 9. oktober etterlyst fakta hva angår Kjoselvdalen skytebane fordi jeg ikke skal ha kommet med fakta, men bedrevet skremselspropaganda med feilaktige slutninger. Her skal jeg forsøke å redegjøre for hva jeg mener er fakta.

Først en presisering: Helseskadelig støy omfatter 2 områder. Skade på selve hørselsorganet som betyr at hørselen blir svekket. Debatten fra min side handler ikke om denne form for helsemessig belastning.

Debatten her gjelder langtidsvirkning av helseskadelig støy som ikke medfører svekket hørsel, men som har ganske andre og på sikt langt mere alvorlige skadevirkninger. Det skyldes at hørselen er meget følsom og har stor spennvidde med forholdet 1:10 millioner mellom høreterskel og ubehagelig lyd. (Miljørdir. 03.06.16.)

Folkehelseinstituttet har en kunnskapsbase. Av sammendrag fra miljø- og helse siteres:

«Støy defineres som uønsket lyd. Støy virker negativt på helse, skaper mistrivsel, fører til adferdsendringer, forstyrrer tale og kan oppleves som en plage. Negative helseinnvirkning av støy er knyttet til støy som stressfaktorer som kan påvirke adferdsel, trivsel, kommunikasjon, hvile og søvn».

Senere tids forskning tyder også på en sammenheng mellom støy og økt risiko for hjerte-kar-sykdom. Det er store individuelle forskjeller i følsomhet for støy og effekten av støy vil være avhengig av en rekke andre faktorer enn selve støyen.

Fra Helsedirektoratet finnes et utdrag som et angår støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg. Veilederen er utarbeidet av Helse- og omsorgsdep. og har som formål å sikre at støy som miljøfaktor blir tilstrekkelig utredet og vurdert når nye anlegg blir planlagt og utformet, slik at støyplager og konflikter unngås. Her finnes anbefalinger og råd som skal bidra med kunnskap om støy og støyplager, gi veiledninger om støyvurderingen og anbefale støynivåer som bidrar til mer samordnet handling av nærmiljøanlegg i fylker og kommuner.

Støy fra nærmiljøanlegg har betydelig innslag av impulsstøy/slagstøy. Det er vel dokumentert at impulslyd er ekstra belastende og dermed kan bidra til å utløse helseplager. WHO anbefaler blant annet at det settes strenge krav til støykilder som er impulspreget for å unngå helseskader av støy. Negativ helseeffekt av uønsket støy som støy i omgivelser er knyttet til støy som en aktiverende stressfaktor fordi det påvirker adferd, trivsel, kommunikasjon, hvile og søvn.

Klima og forurensningsdirektoratet uttaler i desember 2010: Når det gjelder ømfintlighet for impulsstøy viser særlig 2 forhold at skytebanestøy gir opphav til støyplager selv ved lave gjennomsnittlige lydnivåer:

A: Impulsstøy gir plager ved lavere gjennomsnittlig lydnivå enn stadig støy.

B: Størstedelen av skytebaneaktiviteten foregår på ettermiddag/kveld eller helger. Det vil føre til at støy fra sivile skytebaner vil kunne oppleves som mer konfliktfylt.

I en sammenligning med internasjonale undersøkelser av skytebanestøy viser det seg at skytebanestøy fra lette våpen gir samme plagegrad som veitrafikkstøy ved 18 desibel lavere støynivå. (Delta akustikk og vibrasjon).

Miljøfaktor som avsig av giftige tungmetaller fra årelang kuledeponi ved 100 m banen er grundig dokumentert. TosLab Tromsø har 04.06.07 undersøkt avsig av smeltevann 2 m nedenfor kuledeponiet. Verdiene av bly og kopper oversteg 25–30 ganger tillatt verdi.

Kommunehelsetjenesteloven inneholder bestemmelser om forhold som direkte eller indirekte «kan ha negativ innvirkning på helsen». Ordlyden tilsier at det ikke er krav om påviste helseplager, men det er tilstrekkelig med risiko for slike. Denne loven har vært prøvet for domstolene i en sak mellom Hestehagen skytebane og Skiptvet kommune etter klage fra beboerne, en rett alle borgere har. Klageinstans er Fylkesmannen. Denne saken har også vært behandlet av Sivilombudsmannen som ikke hadde innvendinger verken mot saksbehandling eller resultatet av rettens vedtak. Resultatet av dommen ble at driftstiden for anlegget ble begrenset slik at naboer skjermes på helligdager og på kveldstid.

Kommuneoverlegen er delegert myndighet på området «miljørettet helsevern» med hjemmel i folkehelselovens § 11. Det betyr ansvar for de helsemessige konsekvenser for naboene og fremgår klart av kommuneoverlegens merknad til plan 1782 B. Ved krav om reduserte skytetider står kommuneoverlegen på trygg juridisk grunn fordi merknadene i store trekk er de samme som premissene i dommen ved Oslo tingrett hva angår Hestehagen skytebane.

Huseiernes Landsforbund har gjennom sin advokat sendt merknader til Arealplan 1782 (Ny skytebane i Kjoselvdalen). Her påpekes at boliginteresser og skytebaner er en svært uheldig kombinasjon. Denne vurdering er ubestridelig og deles av alle politiske partier. Advokaten kommenterer her en helhetlig og realistisk vurdering av byutvikling, støy, barns interesser, lokalt idrettslag, friluftsliv for øvrig, forurensning, sikkerhet, samt utvikling og utbygging av industriområde. Samtidig påvises en saksbehandlingsfeil i form av mangelfull underretning til og vurdering fra helsevesen, mangelfull konsekvensutredning og habilitetskonflikt.

Kroken og omegn bydelsråd (KOOB) sier i sin merknad til plan 1782 blant annet: Både KOOB samt bydelsrådet for Tromsdalen og omgivelser mener det ikke er forsvarlig å anlegge å anlegge skytebane så nær bebyggelse. Her vises til alternativ skytebane med bra kapasitet, gode fasilitet og muligheten for utvidelse. Tønsnes-Tønsvik har stor stort potensial for næringsvirksomhet. KOOB viser til Grøtsund Industri og offshore havn med det største tilgjengelige arealet for industriprosjekter i nord. Det er mange som ønsker å bygge sin enebolig i dette området.

KOOB viser også til den nye kunstgressbanen til Ulfstind hvor klubben har meddelt at det flere ganger har forekommet at miniputtspillere som har gått av banen gråtende når skyting på skytebanen har begynt. KOOB påpeker videre flere boligfelt nær anlegget, og dagens barn og unge ser og hører om terror og krig. Det å ha et skyteanlegg så nært kan få dramatiske følger for enkelte. En kartlegging viser at det bor 81 barn under 16 år i disse boligfeltene. Vi krever at dette må utredes. KOOB krever videre at behandlingen av støy hittil er partisk behandlet og krever at beboerne behandles upartisk og av et lokalt konsulentfirma, ikke av konsulenter fra Rieber som har nært forhold til det frivillige skyttervesen, et firma som ikke behandler bestillingen fra Tromsø kommune upartisk.

At en av våre fremste spesialister på barns psykiske helse, professor emeritus Willy Tore Mørk er kommet på banen, gir en ekstra faglig tyngde som svært få er kvalifisert til å overprøve. Han tok grep da jeg gjorde oppmerksom på hva som var i ferd med å skje.

Det skyldes at helsemyndighetenes vurdering så langt i prosessen var totalt fraværende før saken ble lagt ut for høring. Det som der fremkommer er også et viktig og nødvendig korrektiv. Høringsnotatene gir et helt annet grunnlag i den videre politiske behandling

og finnes på nettadr.:

http://postliste.tromso.kommune.no/byggsak?utf8=%E2%9C%93 & query=1782 & ndoktype= & saksaar= & saksnr= & enhet= & gnr.= & bnr.= & from_date=31.08.2016 & to_date=31.12.2016 & commit=s%C3%B8k

Her finnes mer enn 40 høringsnotat fra begge parter med rikelig «skremselspropaganda» sett fra skytterlagets side. Anbefales. Da kan alle parter i saken, både politikerne og den enkelte leser, selv vurdere hva som er skremmende. Jeg vil anta at påstanden om skremsels propaganda, villedende fakta og feilaktige slutninger fra min side dermed ikke virker særlig troverdig, men faller på sin egen urimelighet.