Debatt

«Mener virkelig Høyre at reindriftssamer eier utmarka?»

– Hopp!», sier Aili Keskitalo. – Hvor høyt, spør Jan-Tore Sanner.

Karl-Wilhelm Sirkka, Tromsø 

debatt

Det er med et visst ubehag at jeg som har arbeidet i og for Høyre i syd og nord, åpner innlegget på denne måten. Det er dessverre nødvendig. Det bærer helt galt av sted - også for Høyre - hvis Erna Solberg  ikke tar avstand fra Aili Keskitalos ytterliggående, nasjonalisme basert på samisk blodsbånd og setter ned foten for Samerådets og underliggende organisasjoners maktambisjoner i store deler av Norge, Sverige og Finland. «Naturen tilhører reindriftssamen» var budskapet i en Høyre-valgkampvideo i år. Mener virkelig Høyre at reindriftssamer eier utmarka?

I aviser og på Facebook har jeg omtalt Regjeringens arbeide med samepolitiske saker med utgangspunkt i det regjeringserklæringen 2013 - 2017 sier om dette teamet: «Regjeringen vil *Bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget, Stortinget og Regjeringen. *Etablere et samarbeid på tvers av grensene når det gjelder samiske språk. *Ta vare på nasjonale minoriteters kultur”. Det var alt.

Jeg har stilt spørsmålet om det i dag føres en samepolitikk i tråd med bestemmelsene i regjeringserklæringen. Min observasjon er at etter regjeringsskiftet har Sametinget fått økt bestemmende innflytelse i offentlig politikk og forvaltning.  Kommunal- og moderniseringsdepartementets  samhandling med avstamningsparlamentet Sametinget har sprengt regjeringserklæringen. 

Jeg mener min påstand blir bekreftet i protokoller fra konsultasjonsmøter i januar og juni mellom KMD og sametingsrådet og ledelsen i Sametinget.

Her er det en god del nyttig informasjon, og herunder også mye tåkelegging. Språksamarbeidet har vokst til en Nordisk samekonvensjon. Hvor er det så blitt av konsultasjonsordningen som Regjeringen vil bevare? Jo, den ligger skjult i junivedtaket i sak 4 Oppfølging av SRUII (samerettsutvalget II). SRUII la frem NOU 2007:13 «Den nye sameretten» som utreder land og vannrettigheter syd for Finnmark og hvor det fremmes forslag om å lovfeste en plikt for staten, fylkene og kommunene til å konsultere Sametinget.

KMD har fremmet forslag om slik lovfesting. Dette er alvorlig. Det som omtales som konsultasjoner, er forhandlinger mellom to avtaleparter. Når KMD og Sametinget er enig, binder dette Regjeringen. Høyre fikk vedtatt Konsultasjonsavtalen i 2005 med avtaleprosedyrer og har malt seg inn i et hjørne. Kan FrP leve med samifisering av geografien og av nasjonale institusjoner? 

Det fremgår videre av protokollene at Regjeringen har etterkommet krav fra Sametinget om å bygge inn samepolitiske føringer i kommune- og regionreformene og at KMD og Sametinget skal forhandle videre om hvordan forslagene til Samisk språkutvalg i NOU «Hjertespråket» skal følges opp. Det dreier seg her om å innføre samisk språk i barnehager, skoler og forvaltningen i kommuner utenfor samisk språkforvaltningsområde. Jeg har etter dette håp om at  fylkes- og kommunepolitikerne tar affære når det går opp for dem at de vil bli vingeklippet.

Samepolitikk er kompliserte greier. Ubemerket sniker politikken seg inn i hele tilværelsen til hele befolkningen. Den utvikles i lukkede rom (Opplysningsloven § 19). For bedre å forstå innholdet i protokollene og hvorfor og hvordan samepolitikk utvikles, anbefaler jeg min debattbok «Fra ide til faktura - fra samepolitikk til politikk for Sametinget».