«Prosjektet er et av de mest lønnsomme veiprosjektene i Troms og har allerede venta i 70 år»

Ullsfjordforbindelsen: Slik kan den fergefri forbindelsen bli: 1. Tunnel gjennom Nakkefjellet, 2. Bru over Storstraumen og 3. Bru over eller tunnel under Kjosen. Illustrasjon: Sjurelv AS 

debatt

Til ordfører, gruppeledere og leder i Byutvikling, miljø- og transportkomiteen. Ullsfjordforbindelsen er et overmodent veiprosjekt som ble lansert første gang på slutten av 1940-tallet. Nå er Statens vegvesen i ferd med å avslutte arbeidet med regional plan for denne forbindelsen som vil gjøre FV 91 til en foretrukket forbindelse for det meste av trafikk mellom Nord-Troms, Finnmark og Tromsø by. Den vil også gi befolkninga på øst- og vestsiden av Ullsfjord en rassikker vei ut av bygdene.

Det aller meste av utbygginga i Ullsfjordforbindelsen vil skje i Tromsø kommune, det er kun bruhodet på nordsiden av Kjosen som vil ligge i Lyngen kommune. Til nå er det etter vår mening Lyngen kommune som har gjort arbeidet for å få prosjektet dit det er i dag. Tromsø kommune har stort sett nøyd seg med å dilte etter når presset har blitt ubehagelig.

Utviklingslagene i Ullsfjord ber de politiske partiene i Tromsø ta tak i denne saken snarest mulig. Troms fylkesting skal behandle forslag til handlingsplan for regional transportplan på møte 13. mars i år. Forslaget innebærer at arbeidet med Ullsfjordforbindelsen skal settes på vent, dette på tross av vedtatt RTP og flere vedtak i fylkestinget som peker på at forbindelsen skal prioriteres.

Skal det bli en fortsettelse av arbeidet som er i gang så må det utarbeides en reguleringsplan for Ullsfjordforbindelsen og midler til dette må settes av i handlingsplanen for fylkesveiene i Troms allerede fra 2019. Dette kan dere som politiske parti påvirke ved å ta saken opp med deres partirepresentanter i Troms fylkesting. Dersom det ikke settes av midler til reguleringsplan vil prosjektet seile ut i det blå.

Tromsø kommune er regionen som har mest å vinne på å få bygd Ullsfjordforbindelsen. Reiselivsnæringa får enklere tilgang til spektakulære områder i Ullsfjorden og Nord-Troms. Transport og reiser mellom regionene Lyngen, Nord-Troms og Tromsø vil bli omtrent 11 mil kortere enn i dag og befolkninga i de rasutsatte bygdene i Ullsfjord får rassikker vei. Prosjektet er et av de mest lønnsomme veiprosjektene i Troms og har allerede venta i 70 år. Nå er det på tide at Tromsø kommune viser ansvar for å få Ullsfjordforbindelsen til å bli virkelighet.