Debatt:

«Regjeringen må selv ta ansvar»

Irene Lange Nordahl, Sp, møte i Statoil. Til høyre: Eddmar Osvoll 

debatt

Troms Sp har gjennom hele prosessen gjort det klart at vi er imot tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark, slik Stortingsflertallet har vedtatt. Samtidig har vi forholdt oss til Stortingets vedtak i denne prosessen.

Når Finnmark nå har sagt nei til å utnevne representanter til fellesnemda som skal forberede sammenslåingen av fylkene, som skal tre i kraft 1.1.2020, så må regjeringen og statsråd Mæland selv ta ansvar for denne situasjonen. Vi anser at det ikke er etablert ei fellesnemd i henhold til inndelingsloven så lenge Finnmark ikke har oppnevnt representanter. Det innebærer at det er uaktuelt for oss å stille i ei fellesnemd så lenge Finnmark ikke stiller med representanter.

Etter vår oppfatning vil det være helt galt av en statsråd å pålegge én fylkeskommune slik styring over en annen fylkeskommune i sak om sammenslåing, slik Mæland og regjeringen nå gjør. Dette vil forverre situasjonen og sette Troms i en svært vanskelig posisjon, og folk i begge fylkene blir satt opp mot hverandre. Å gi alt ansvar for den videre prosessen til den ene part er ikke å ta hverken saken- eller befolkningen på alvor. Det opplever vi som ansvarsfraskrivelse fra regjeringen.

En slik splid vil ramme samarbeidet og utviklingen regionalt i nord, uavhengig av sammenslåing eller ikke. Det vil ikke være noen god grunnmur å bygge en sammenslåing av fylkene på.

Dersom sammenslåingen skal gjennomføres 1.1.2020 så må regjeringen foreta de nødvendige forberedelser av dette, og ikke pålegge Troms å gjennomføre denne sammenslåingen.

Nå har fylkesordføreren i Troms innkalt til ekstraordinært fylkesting den 10. august, med en sak på dagsorden: Regionreformen. Fylkesrådet gir en tydelig innstilling til saken, der de viser til at det vil være «umulig for medlemmer fra Troms å gjennomføre sitt arbeid i fellesnemnda uten at Finnmark deltar i nemnda», samt at kommunal- og moderniseringsministeren nå må ta ansvaret for den videre prosessen. Fra vår side forventer vi bred tilslutning til denne tilnærmingen når fylkestinget skal behandle saken i august

Sp har hele tiden vært imot tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark, og vi har hele tiden vist til at det er et organ som kan ordne opp i denne saken: Stortinget. Det er Stortinget som kan som rette opp i hele denne situasjon, gjennom om å oppheve vedtaket om tvangssammenslåing av Troms og Finnmark.