Gang på gang opplever samer hets i forbindelse med at de protesterer mot lovbrudd eller klager på at storsamfunnet ikke tar hensyn til deres lovfestede rettigheter, FN-konvensjoner og menneskerettigheter. Særlig tar debatten fyr om det blir snakk om retten til land og vann og hvem som kom først av samer og nordmenn (urfolksbegrepet).

FNs erklæring for urfolks rettigheter fastsetter både individuelle og kollektive rettigheter for urfolk, samt rettigheter til kultur, identitet, språk, arbeid, helse og utdanning. Erklæringen legger vekt på at urfolk har rett til å bevare og styrke sine egne institusjoner, kulturer og tradisjoner, og at de har rett til å utvikle seg slik de selv ønsker og synes er nødvendig. Erklæringen forbyr også diskriminering mot urfolk og fremhever at urfolk må delta i alle saker som angår dem.

De har rett til å være særegne, og å følge sine egne mål for å nå økonomisk og sosial utvikling. ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater har klare bestemmelser om urfolks rett til selv å bestemme over sin kulturelle utvikling, til å lære å bruke eget språk og til å opprette egne institusjoner til å representere seg overfor myndighetene. Konvensjonen anerkjenner videre urfolks ønsker om og behov for kontroll over egne institusjoner, sin egen livsform og økonomiske utvikling. Dette innebærer en anerkjennelse av urfolks ønske om å opprettholde og videreutvikle sin egen identitet, språk og religion, innen rammen av de statene de lever i.

Konvensjonen har videre bestemmelser om blant annet landrettigheter, sysselsetting og arbeidsliv, opplæring, trygd og helse. Norge ratifiserte, som første land, ILO-konvensjon nr. 169 ved et stortingsvedtak 20. juni 1990, og den trådte i kraft 5. september 1991. Det ble da bestemt at konvensjonen for Norges del gjelder for samene i Norge. Samene er således det eneste urfolket i Norge.

Vanlige kjennetegn for urfolk er at de ikke er det dominerende folket i det større samfunnet de er en del av, men at de har bodd i områdene fra langt tilbake og før statens grenser ble fastlagt. Samene var ikke de første som satte arkeologiske spor etter seg i Norge. De eldste arkeologiske sporene etter dem er ikke mer enn 2000 til 2500 år gamle. Til gjengjeld er det spor etter mennesker i Norge (bosettinger) som strekker seg minst 10000 år tilbake i tid. Hvem disse var vites ei.

Det eneste som er sikkert er at de fulgte etter issmeltingen etter siste istid for ca. 10000 år siden. Enten sørfra eller østfra. At de som kom sørfra var først baserer seg på at det er fra disse en har funnet eldst spor. Ikke unaturlig da disse etterlot seg bevis i form av nevnte bosettinger, mens samene ikke var bofaste. Men tilhørte veidekulturen/var nomader og ikke etterlot seg slike spor. Det blir like opplysende som å diskutere høna og egget. Det som er sikkert er at samene var her før nasjonalstatens grenser ble til.

Den samiske reindrifta har sitt utgangspunkt i villreinjakt, hvor tamreindrifta gradvis har utviklet seg etter hvert som villreinbestanden gikk tilbake. Den helnomadiske reindrifta med store reinflokker og som danner grunnlaget for dagens reindrift har eksistert siden 1600-tallet. Altså før nasjonalstaten Norges grenser ble fastsatt. Grunnen til at de må flytte reinen er fordi dette gir bedre utnyttelse av beiteressurser. Om de ikke hadde gjort det ville det blitt for lite næring og ikke minst antioksidanter til reinen.

Om de skulle sluttet med dette ville det bli som om bøndene sluttet med beite i utmark. Og det skjønner vel de fleste ikke hadde gått…..? Reinen utnytter i tillegg villmark som ellers ikke kan utnyttes til jord- eller husdyrbruk. Med andre ord; De ødelegger ikke for noen. Med unntak av storsamfunnets hunger etter stadig større områder til kraftproduksjon og industri i dets higen etter stadig mer penger og makt.

PS: Vi lever i et demokrati. Om en er uenig med de som styrer kan en gi uttrykk for det ved valg. Alternativet er at vi innfører anarki og alle gjør som de vil. Det siste styresettet vil jeg fraråde. Dessuten; Norge er forpliktet til å følge internasjonal rett og lov. Hvis vi skal være med i fellesskapet kan vi ikke velge bort det som ikke passer oss og bare velge det vi selv ønsker. Men selvfølgelig; Vil en ikke at Norge skal følge forpliktelsene i menneskerettighetene kan en jo bare velge å stemme på parti som ikke mener dette er viktig.

PSS; Det er et paradoks at vi nordmenn ofte lærer oss utenlandske fraser og ord når vi skal på ferie til utlandet, mens samiske ord og fraser omtrent er ikke-eksisterende blant ikke-samiske nordmenn. Ord og hverdagslige fraser til vårt eget urfolk! Våre egne landsmenn! Tenk litt på det!