Bypakke, bompenger og byvekstavtale. Hva er hva og hvordan henger disse sammen? Hva får vi igjen for bompengene? Hva er Tenk Tromsø? Vi ser av både leserinnlegg og i kommentarfeltene at det eksisterer mye usikkerhet og forvirring. Vi vil mer enn gjerne bidra til oppklaring.

Tenk Tromsø er et samarbeid mellom staten, fylket, kommunen og innbyggerne for å utvikle fremtidsrettede og miljøvennlige transportløsninger for Tromsø. Målet er at flere tromsøværinger velger gange, sykkel eller buss på flere av sine daglige reiser.

Bypakken består av 24 samferdselstiltak med en total økonomisk ramme på 6,5 milliarder kroner. Pengene kommer fra et spleiselag mellom kommunen, fylkeskommunen, staten og bilistene, gjennom bompenger. Bompengene utgjør 58 prosent av finansieringen. Bypakken ble vedtatt på Stortinget i mai 2021. Innføring av bompenger er vedtatt av Stortinget.

Bypakken står på egne ben med penger og prosjekter. Hvis vi får en byvekstavtale i tillegg, vil dette bety flere tiltak og mer statlig finansiering. Det er kun Tromsø som er prioritert for aktive forhandlinger akkurat nå. En av grunnene til at vi er posisjon til å forhandle, er at vi har en bypakke.

Tromsø har den største bypakken i Nord-Norge. Til sammenlikning har både Bodø og Harstad bypakker med lavere økonomiske rammer og med en større bompengeandel enn Tromsø. Bypakken gir oss finansielle muskler til å utvikle byen og skape attraktive og trygge løsninger for hverdagsreisene våre. Å forbedre, trygge og effektivisere disse reisene handler om å gjøre Tromsø til en enda bedre by å bo og leve i.

Bypakken er godt i gang, og i 2022 utføres det arbeid for ca. 200 millioner kroner. Fram til 2025 skal det investeres for ca. 1,5 milliarder kroner. Det betyr at det skal graves og fikses i mange bydeler – tryggere skoleveier, et løft for bussreisende, et løft for næringslivet, og et løft for de som går og sykler.

Byvekstavtalen er et tillegg til bypakken. Her forhandler vi nå om mer statlig finansiering til tiltak som skal sikre at Tromsø blir en fremtidsrettet by. Klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. Målet er en politisk avtale der ny finansiering og forpliktelser inngår. Avtalen inngår i Tenk Tromsø, som en samlet satsing på Tromsø by.

Det har den siste tida vært spørsmål og bekymring om byvekstavtalen. En grunn til det er nok at forslaget til statsbudsjett ikke inneholdt tildelinger til en byvekstavtale. På tross av strengere rammer for den nasjonale økonomien er det likevel ingenting som tyder på at ikke Tromsø prioriteres for byvekstavtale.

Når byvekstavtalen er inngått, er det en langsiktig forpliktelse som må følges opp i framtidige statsbudsjett og tildelinger. Det er positivt at Tromsø omtales og at det utrykkes vilje til å bidra til å ruste opp et til dels slitent og utdatert transportsystem gjennom friske midler.

Tenk Tromsø er en historisk satsing på samferdsel i Tromsø! Gjennom bypakken sikrer vi et forbedret transporttilbud og en bedre by å bo i. Med en byvekstavtale får vi mulighet til å gjøre enda flere forbedringer. Vi setter pris på det store engasjementet, og ønsker innspill fra, og dialog med, byens innbyggere i det videre arbeid med en historisk satsing på utvikling av Tromsø.