Partiets valgkampmantra om å lytte til folk vil i regjeringsposisjon si å lytte til noen som er enige med Sp, uten forstyrrende sideblikk på helheten. Og styringspartiet Ap henger med på det som fremstår som en slags «nær folk»-fundamentalisme.

Regjeringen har ikke tenkt å låne øre til fagmiljøene når domstolsreformen skal reverseres. Med den modererte reformen Solberg-regjeringen fikk vedtatt, og som trådte i kraft i mai i fjor, ble antallet tingretter redusert fra 60 til 23 og jordskifterettene omtrent halvert. Et hovedformål var å styrke fagmiljøene i distriktene, slik den regjeringsoppnevnte Domstolkommisjonen hadde anbefalt.

Under Ap og Sps plattformbygging og reverseringsforhandlinger i Hurdal kom det sterke advarsler fra 23 sorenskrivere mot å røre ved reformen. Domstolsadministrasjonen, Dommerforeningen, Juristforbundet og førstelagmenn i samtlige lagretter har med samme styrke sluttet seg til advarselen.

I siste utgave av Advokatbladet fremholder Domstolsadministrasjonen at reformen har gitt større fagmiljøer, mer rom for erfaringsutveksling og dermed mer attraktive stillinger – og mindre sårbarhet ved sykdomsfravær – på små rettssteder. I sum kortere domstolskøer. Riksrevisjonen har tidligere pekt på ineffektivitet i de mindre tingrettene som en årsak til treghet i systemet.

Små fagmiljøer kan dessuten bety begrenset kompetanse i saker som gjelder sårbare barn, derfor har også Barneombudet advart mot en reversering. At reverseringen kan få en prislapp på over 100 millioner, er en sak for seg.

Poenget er at rettsvitenskapens klassiske avveining mellom effektivitet og rettssikkerhet i dette tilfellet går ut på at en mer effektiv organisering styrker rettssikkerheten. Kortere ventetid på å få saken opp for retten vil telle mer enn kjøretiden til rettslokalet, når det en sjelden gang måtte være aktuelt.

Kort etter regjeringsskiftet lovet justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) å «gå bredt ut» i reverseringen. Men det er grenser for alt. Som vi har skrevet her før: Reverseringen av sammenslåingen av landets tingretter er kun symbolpolitikk – og stikk i strid med faglige råd. At den ikke engang legges ut på høring fremstår både arrogant og uklokt.