Troms og Finnmark fylkeskommune mener at den nye Nasjonal Transportplan (NTP) må sees i sammenheng med den helhetlige samfunnsutviklerrollen for nasjonen og for regional utvikling i fylket. NTP-en skal bidra til å bygge hele landet sammen i et helhetlig transportsystem.

Etter åtte år med Høyre-regjering er statlige prosjekter i nord enten nedskalert, utsatt eller ikke prosjektert. Det gjør forventningene enda større til et statlig løft på infrastruktur i Troms og Finnmark i kommende NTP. God infrastruktur er helt avgjørende for verdiskaping, bosetting og utvikling i fremtida.

Det er et statlig ansvar å kutte reisetid og koble sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner. Gevinstpotensialet for både nærings- og samfunnsutvikling er stort i nord. En forbindelse over Ullsfjorden og Malangen inn til Tromsø vil skape nye muligheter for gode bo- og arbeidsmarkedsregioner, og bør derfor være et statlig prosjekt i ny NTP.

Samtidig må vi ta vare på det vi har og utnytte det bedre. God fremkommelighet, vedlikeholdsetterslep og rassikring må være tydelige satsingsområder i kommende NTP, sammen med byvekstavtale i Nord-Norges største by. Vi må ha en infrastruktur for vekst og utvikling i nord som skaper bo- og blilyst, der nordområderegjeringa må fylle gode intensjoner med konkret innhold.

Et helhetlig transportsystem som kan fremme næringsutviklingen fra kyst til marked må inkludere en satsing på fylkesveier som per i dag har store etterslepsutfordringer på rundt 10 milliarder kroner. Det må satses på drift- og vedlikehold i hele veisystemet. Dette vil bidra til bedre fremkommelighet og styrket trafikksikkerhet.

Et statlig vedlikeholdsprogram for å ta igjen etterslepet vil også gi effekt på fylkesveinettet. Fylkeskommunen må settes i stand til å realisere nødvendig reinvestering i veinettet.

I Troms og Finnmark pleier vinteren å være lang og det er store utfordringer med skred og skredfare. Her er det viktig å tilrettelegge for god vinterfremkommelighet, spesielt på viktige høyfjells- og kyststrekninger, og for gode løsninger for skredsikring.

Med tanken på samfunnssikkerhet er det viktig at særskilte forsvars- og beredskapsveier utbedres, blant annet i forhold til bæreevnen. Det endrete trusselbilde i nord gjør en tilfredsstillende transportinfrastruktur i fylket enda viktigere.

Utfordringene i nord er store, men muligheten er større dersom infrastrukturen legger til rette for det.