Fremskrittspartiet mener man må se på andre løsninger. Unge personer skal ikke bo på institusjoner beregnet for eldre, mot sin vilje.

Det er et kommunalt ansvar å gi et godt omsorgstilbud for sine innbyggere. Unge personer med nedsatt funksjonsevne skal ha et mest mulig selvstendig liv, selv om de er sterkt hjelpetrengende. Disse fortjener valgfrihet og livskvalitet på lik linje med alle andre. Kommunene bør strekke seg langt for å unngå at unge mennesker bor på sykehjem mot sin vilje.

Kommunene må i samarbeid med brukeren og spesialisthelsetjenesten utvikle et best mulig tilbud for unge hjelpetrengende. Botilbud i egen bolig må på plass, og det er viktig at alle parter kommer på banen for å utarbeide en individuell plan.

Det er på tide å se etter nye, gode løsninger, fremfor å plassere unge mennesker på sykehjem. Sykehjem er riktig og viktig for mange eldre, men helt galt for unge.

Regjeringen har innført rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA), og dette mener Fremskrittspartiet vil være et godt alternativ for den enkelte. Med en slik rett kan brukeren selv kreve å få styre tildelte ressurser til personlig assistanse, og vil derfor få muligheten til å bo lengre hjemme, og styre sin egen hverdag.

Denne ordningen vil gi langt bedre livskvalitet for mange nordmenn, og det er viktig at kommunene innfrir kravene til innbyggerne sine. Frp mener kommunene må bidra til å legge til rette for et selvstendig og aktivt liv, hvor brukeren får større frihet i hverdagen. Dette handler om livskvalitet for alle.