God forebygging handler blant annet om trygge nærmiljø, godt miljø på skoler og arbeidsplasser, økonomisk trygghet og at alle har en plass å bo.

Tromsø kommune har et variert og godt utbygd tjenestetilbud til personer med psykiske helseutfordringer. Kommunen har fokus på psykisk helse i et livslangt perspektiv, med tiltak rettet mot vordende foreldre, barn og unge, samt voksne og eldre. Allerede i svangerskap og umiddelbart etter fødsel tas psykisk helse opp som tema. Kvinner kartlegges for mulige tegn på barseldepresjon og får tilbud om oppfølgingssamtaler. Familiens Hus gir varierte foreldreveiledningstilbud individuelt og i grupper. Familiens Hus har også Åpne barnehager. Dette er et lavterskeltilbud med lett tilgjengelighet til fagpersonell.

Ungdata-undersøkelsen som ble gjennomført i alle kommunens ungdomsskoler i 2014 viste at mange unge, særskilt jenter, sliter med stress og psykiske vansker. På spørsmål relatert til psykisk helse er de fleste fornøyd med sitt selvbilde, men over 500 elever sier at de ikke liker måten de lever livet sitt på. Vi synes det er urovekkende at mange av våre elever opplyser at de sliter med depressivt stemningsleie og ensomhet, at de føler håpløshet med tanke på fremtiden og at de har følt at alt er et slit. Dette er problemer som i verste fall kan resultere i dårlig psykisk helse, skolevegring, rusproblemer eller frafall i videregående skole.

Mange av ungdommene etterlyser større tilgang til helsesøster i skolen. De påpeker at helsesøster er en person som vil kunne bidra positivt når de har problemer eller har behov for å snakke med noen om ting man bekymrer seg for. Byrådet har tatt resultatene som fremkom i Ungdata-undersøkelsen på største alvor. Vi har avsatt midler til å opprette 7 nye årsverk helsesøstre i skolehelsetjenesten fra høsten 2015. Denne økningen vil medføre at helsesøster vil være mer tilgjengelig i skolene. Vi prioriterer skolehelsetjenesten – fordi vi tror på at den er meget viktig i barn og unges liv!

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har også egen psykolog som skal ivareta barn og unge. Helsestasjon for ungdom på Tvibit har tilbud om hjelp til ungdom gjennom Psykhjelpa. For å møte samhandlingsreformens intensjoner om forebygging og tidlig innsats har byrådet opprettet nye psykologstillinger i kommunehelsetjenesten. På legevakta i Tromsø har vi for eksempel landets første kommunalt ansatte legevaktpsykolog. Kommunepsykologene inngår som en del av kommunens lavterskeltilbud innen psykisk helse. I fremtiden ønsker vi oss flere kommunepsykologer.

Arbeid og aktivitet betyr mye for vår psykiske helse. Byrådet har opprettet DagsJobben – en småjobbsentral for mennesker med rus- og psykiske lidelser. Vi har også sørget for finansiering av en ny 50 % jobbveilederstilling i Tromsø ASVO, der jobbveileder følger opp brukere med funksjonsnedsettelser i ordinær jobb. På denne måten har vi skapt 10 nye tilrettelagte arbeidsplasser i ordinære bedrifter. Vi har også styrket det kommunale tilskuddet til Fontenehuset. Aktivitetstilbudet består ellers av arbeidsplasser tilknyttet Tromsprodukt, Tromsø ASVO, Avdeling for arbeid og aktivitet og Aktiv på dagtid. I tillegg finnes mange gruppebaserte og individuelle fritidstilbud.

Tidlig innsats og forebyggende arbeid er svært viktig. I så måte har Tromsø kommune et godt utbygd tjenestetilbud, og byrådet har tatt flere grep denne perioden for å styrke tjenestene. Vi fortsetter gjerne jobben med å bli enda bedre i neste periode.