Nordkalottfolket har i pressemelding og ulike avisoppslag påstått å ha fått medhold i tingretten, samt at plenumsleder har brutt loven. Dette er såpass sterke og feilaktige påstander som jeg ser som nødvendig å imøtegå.

Det er ikke riktig at Nordkalottfolket har vunnet frem med sin påstand i tingretten. Det som er faktum, er at Nordkalottfolket sin begjæring om stans av arbeidet ikke ble tatt til følge av tingretten.

Tingretten har heller ikke fastslått at det er Sametingets plenum som må samtykke til utlevering av valgmanntallet. Dette er ikke endelig og bindende. Dommeren virker å tro at det er enighet om dette, jf. setningen «Partene virker å være enige om dette, samt enige om at plenumsledelsen ikke er overdratt denne kompetansen, jf. forretningsorden § 9 bokstav h».

Plenumsledelsen er klar på at kompetansen til å samtykke til overlevering av valgmanntallet er overdratt plenumsledelsen allerede i 2010. Da plenum vedtok endringer i forretningsorden, jf. sak 09/10. Endringen medførte da at plenumsledelsen fikk i oppgave «å forestå forvaltning av Sametingets valgmanntall og valg til sameting». Dette er ytterligere presisert i notat sendt sametingsrådet 17. mars 2010 og alle sametingsrepresentantene 14. april 2010, hvor det tydelig kommer frem at «Med forvaltning av Sametingets valgmanntall forstås også å behandle søknader om bruk av valgmanntallet»

Plenumsledelsen har siden 2010 behandlet alle søknader om bruk av valgmanntallet, totalt 13 søknader, hvorav det er gitt 7 avslag og 6 innvilgelser. I tillegg har vi også behandlet andre spørsmål om bruk og utlevering av valgmanntallet i forbindelse med politisk arbeid, også fra Nordkalottfolket. Dette kan dermed ikke være ukjent for Nordkalottfolket, all den tid de også hadde et medlem i plenumsledelsen som var med under behandlingen av minst en av disse søknadene.

Plenumsledelsen har derfor ikke brutt «loven», slik Nordkalottfolket påstår. Plenum som det øverste organet i Sametinget har i vedtaket fra 2010 delegert oppgaven med forvaltning av valgmanntallet til nettopp plenumsledelsen.

Som plenumsleder så imøteser jeg også behandlingen i kontrollutvalget, der vil vi selvsagt bidra med alle nødvendige opplysninger, slik at kontrollutvalget kan foreta en god og riktig vurdering.

Til slutt vil jeg også påpeke at plenumsledelsen slettes ikke mistenker «alle og enhver same for ikke å være samisk nok», slik Nordkalottfolket skriver på sin nettside. Vår jobb er å gjennomføre plenums vilje og beslutninger, som i dette tilfellet er å undersøke hvorfor enkelte velger å melde seg ut av Sametingets valgmanntall, samt gjennomføre en anonym kartlegging blant velgere om hvorvidt både de objektive og subjektive kravene er oppfylte. Merknaden ble fremmet fordi man ønsket å undersøke om det var et stort omfang av personer som bevist har gitt Sametinget feilaktige opplysninger når de har begjært seg inn i valgmanntallet, på bakgrunn av NRKs avsløringer om nettopp dette.

De siste årene har det vært en historisk økning av personer i valgmanntallet vårt. Jeg mener det er svært gledelig at det er så stor interesse for å ta del i det samiske demokratiet, og plenumsledelsen er også på tilbydersiden dersom det er noen institusjoner, skoler eller andre som ønsker informasjon om valgmanntallet og kriteriene der.