Kostnaden på 700 millioner gjelder hele prosjektet. Tunnelkostnaden er i planen satt til cirka 400 millioner. Øvrige 300 millioner er knyttet til fylkesvei og nytt fergeleie.

Det er bevisst feilinformasjon når avisa Nordlys på lederplass skriver at Langsundforbindelsen er tunnel under Langsund for 300 mennesker på Reinøya.

Denne uttalelsen føyer seg inn i rekken av ledere og artikler i avisa med angrep på forbindelsen. Man får inntrykk av at avisa har en strategi for å reise en opinion mot forbindelsen i resten av fylket.

Avisa har tydeligvis lykkes i sin strategi når ledende politikere i Tromsø kommune aktivt arbeider for å skrinlegge prosjektet. Som kjent godtok Karlsøy kommune i møte med Balsfjord og Tromsø å vike sin prioritet til fordel for Ryaforbindelsen, mot at disse skulle støtte Langsundforbindelsen.

Våren 2016 skrev Tromsø kommune under intensjonsavtale med Karlsøy hvor fullføring av Langsundforbindelsen var en viktig del av avtalen.

Dagens finansieringsplan antyder cirka 190 millioner kroner reelle utgifter for fylkeskommunen. Resten, cirka 500 millioner kroner, er midler som bare kan nyttes i denne forbindelsen og ikke brukes på prosjekt ellers i fylket slik avisa Nordlys gir inntrykk av.

190 millioner kroner er mye penger for fylket. Men jeg savner en vurdering av mulige innsparinger som følge av prosjektet. Jeg viser til Statens vegvesens konklusjon i kommunedelplanen for prosjektet:

I dette tilfelle har vi et lønnsomt prosjekt noe som er sjeldent i lavtrafikkområder. Hovedårsaken er de store innsparingene i fergetrafikken og innkorting av kjøretiden. I dette tilfelle er sum nytte cirka 100 millioner kroner over 25 år.

Ifølge planene vil Vannøyforbindelse få redusert seilingsdistansen fra 13,2 til 5,7 kilometer, og seilingstiden fra 40 til knapt 20 minutter. I dag er dette fylkets desidert dyreste fergesamband med en budsjettert kostnad for 2015 på ca 27 millioner kroner. Øvrige fergesamband er budsjettert med 15–22 millioner kroner. Ny Vannøyforbindelse burde redusere årlige kostnader til cirka 20 millioner kroner. Altså årlig innsparing på cirka syv millioner kroner og cirka 140 millioner kroner over en 20-årsperiode sammenlignet med tilsvarende fergeforbindelser i fylket.

Jeg antar at opprustning av fylkesveien på Reinøya inngår i Fylkets fremtidige planer. Reinøya er den eneste øya av noe størrelse som ikke har fast dekke. Fortsatt er vel 50 kilometer grusvei.

Cirka 15 kilometer av veien inngår i Langsundforbindelsen. Dermed finansieres fylkets dårligste og lengste fylkesvei ved hjelp av bompenger og fergeavløsningsmidler. Dermed kan cirka 100 millioner brukes på andre fylkesveier.

Ferga over Langsund fyller ikke dagens krav. I 2010 fikk ferga dispensasjon fra sikkerhetsreglene fram til 2015 da tunnelen skulle være ferdig. Nå er dispensasjonen utvidet til 2018. Dette er ei ferge som nærmer seg 50 år og hittil i 2016 har hatt en rekke driftsstopp som følge av motorhavari.

Selv om fylket ikke står for innkjøp av ny ferge til kanskje 250 mill, vil den likevel påvirke driftskostnadene og fylkets utgifter til drift.

Det bør være et krav ved utlysning av neste anbud at fylket stiller krav om at forbindelsen Hansnes–Reinøy har ei ferge som fyller sjøfartsmyndighetenes regler.

Langsundforbindelsen vil i betydelig grad forbedre kommunikasjonen innad i Karlsøy og mot Tromsø for cirka 12.000 mennesker på Vannøy, Karlsøy og særlig Reinøy. Det er heller ikke antall mennesker, men trafikkgrunnlaget og fremtidig utviklingsmuligheter som bør være bestemmende.

Trafikkgrunnlaget for Langsundforbindelsen er omtrent som for Larsengforbindelsen siste år ferga var i drift. Jf. fergestatistikk. Tunnelene har samme lengde–cirka 2,7 kilometer–burde ha omtrent samme kostnad ved utbygging.

Om beregningene fra konsulentfirmaet BDO legges til grunn, vil fergeavløsningsmidler og bompenger langt på vei finansiere hele Langsundforbindelsen. På kjøpet får fylket 15 kilometer ny fylkesvei og mulig innsparing på Vannøyferga med inntil 140 mill over 20 år.

Det er et tankekors at redaksjonen i Nordlys ikke har funnet en eneste positiv faktor ved Langsundforbindelsen, selv om opplysningene ovenfor er offentlig tilgjengelig.

I fylkesplanen var Langsundforbindelsen prioritert foran Ryaforbindelsen. Karlsøy kommune godtok at Rya fikk plassen foran med lovnad fra Tromsø og Balsfjord at de ville støtte utbygging av Langsundforbindelsen. I intensjonsavtalen om sammenslåing av Karlsøy og Tromsø kommune inngår Langsundforbindelsen som en del av avtalen. Det må nærmest kalles for et svik fra politikere når, både det tidligere byrådet og dagens ledende politikere, til de grader motarbeider og til dels harselerer over prosjekt i nabokommunen.

Fylkesmannen har overfor Kommunaldepartamentet tilrådd sammenslåing av Tromsø og Karlsøy fra 2020. Derfor bør Tromsø kommune klargjøre om den fortsatt står ved nylig inngått intensjonsavtale.