Av Karin Eriksen (Sp), fylkesråd for plan, næring og miljø, Ronald Wærnes (Sp), fylkesråd for økonomi og kultur/fylkesrådets nestleder, Irene Lange Nordahl, gruppeleder Senterpartiets fylkestingsgruppe Troms og Finnmark fylkesting

I Hurdalsplattformen slår vår nye regjering fast at den har store ambisjoner for utviklingen i nord. Den nye nordområdepolitikken har som mål å snu den negative befolkningsutviklingen, utnytte de lokale verdiene til å skape vekst, gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling, ha større ringvirkninger og fremme nye initiativ for samarbeid med våre naboer.

En ny giv i nordområdene vil innebære en kraftfull satsing på tvers av flere sektorer, som utdanning og forskning, ressursforvaltning, næring og samferdsel. Dette blir viktig når den nye distriktsmeldingen nå skal utarbeides av regjeringen. Vi forventer at Nordområdene får et særskilt fokus i denne meldingen.

Det handler om å gjennomføre målrettede tiltak, om å flytte ressurser og arbeidsplasser ut i landet og om å legge til rette for utvikling i lokalsamfunnene. Det må skje nå.

Vi må legge til rette for et offensivt og nyskapende næringsliv, basert på regionens fortrinn, og vi må legge til rette for utdanningsmuligheter som kvalifiserer våre unge til disse mulighetene. Det er i distriktene mange av næringsmulighetene finnes og utviklingen av distriktene i Norge må derfor prioriteres.

Politisk vilje til å opprettholde desentraliserte strukturer er helt avgjørende, slik at folk er trygge på å ha tjenester nært seg. Et naturlig grep er å legge til rette for fleksible og desentraliserte studiemodeller. Studiesentre og digitale løsninger innen høyere utdannelse er gode ordninger som må videreutvikles. Troms og Finnmark må få nasjonal støtte til pilotprosjekt i videregående skole, og tiltak som sikrer elever et nært og godt tilrettelagt digitalt undervisningstilbud.

Senterpartiet vil aktivt jobbe for å redusere den økonomiske risikoen som følger med det å satse og etablere seg i distriktene. Konkrete tiltak her vil være styrking av husbanken sine lånerammer, og tiltak for å sikre mulighet for boliginvesteringer i distriktene. Bredbåndsdekning i alle kommunene vil legge til rette for næringsutvikling, og styrke muligheten til å ta i bruk i både eksisterende og ny teknologi på våre velferdsområder.

På samferdsel trengs det store investeringer, dette for å sikre mobilitet og tilgjengeliggjøring av distriktene og landsdelen, sikre gode velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner. Særlig fylkesveiene her nord trenger et kraftig løft, og her må staten stille med økte økonomiske rammer. I tillegg må Troms og Finnmark få en økt andel av rammene i Nasjonal Transportplan. Dette sammen med realisering av Nord-Norge-banen vil føre oss i riktig retning.

Det er viktig å få utformet en egen nasjonal industrimelding med fokus på Troms og Finnmark, i samspill med regionalt nivå, næringslivet og kunnskapsmiljø. Her må kartlegging av alle mulighetene som finnes i nord i forbindelse med det grønne skiftet, som f.eks. sjømat, villfisk og oppdrettet fisk, arktisk landbruk, reiseliv, kraft (vann, vind og energibærere slik som f.eks. hydrogen og ammoniakk) gjennomføres. Nord-Norge må få nasjonal tilrettelegging for innovasjon og testing av fremtidens grønne løsninger.

Det er avgjørende å styrke kommuneøkonomien. Kommunene må gis de rammene og det handlingsrommet de trenger for å kunne investere og utvikle lokalsamfunnene med målrettede tiltak. Gjennom Solberg-regjeringens tid har Troms og Finnmark havnet dårligere ut økonomisk enn de fylkeskommunene som har høy befolkningstetthet. Vi har klare forventninger om at den nye regjeringen retter opp slike skjevheter.

Det haster med målretta tiltak for utvikling i nord. Senterpartiet har stor tro på landsdelen, og nå trenger vi nasjonal politisk vilje til å prioritere hele landet. Det er stort potensiale for utvikling og vekst, bare virkemidlene er gode nok og viljen er der til å gjennomføre. Den viljen har Senterpartiet.