Skrevet av fylkesledere Eivind Holst, Nordland Høyre og Geir-Inge Sivertsen, Troms og Finnmark Høyre

Nedgangen i antall innbyggere i deler av Distrikts-Norge har over flere tiår vekket bekymring. Det er en generell utfordring for småsamfunn, bygdesentra og småbyer å være attraktive nok. Dette handler ofte om tilgang på arbeidskraft, boliger, offentlige tjenester, attraktivt kulturliv og sosiale møteplasser.

Kommunene har ansvar for å sikre gode levevilkår og et godt tjenestetilbud til sine innbyggere, og skal samtidig være en pådriver for lokal samfunns- og næringsutvikling.

Regjeringen Solberg nedsatte høsten 2019 et offentlig utvalg som hadde som mandat å utrede konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. Utvalget leverte NOU nr. 15 – «Det handler om Norge». Analysene viser at det er et stort behov for nytenkning om distriktenes plass i det norske samfunnet og om distriktspolitikken.

I forkant av regjeringens nordområdemelding har et ungdomspanel også jobbet fram sine innspill gjennom dokumentet «En nordområdepolitikk for ungdom». Her kommer det fram flere gode konkrete tiltak som kan iverksettes nasjonalt, regionalt og lokalt.

Det er viktig å støtte opp under ungdommens budskap om at vi skal fremsnakke landsdelen og at kjennskapen til forholdene i nord må styrkes. Vi vil også trekke fram meldingens budskap om at utdanning, næringsliv og infrastruktur ikke kan diskuteres som adskilte tema. Høyre i Nord-Norge oppfordrer derfor regjeringen Støre til å følge opp anbefalingene i NOU nr 15 og ungdommens nordområdemelding.

Høyre i nord mener det haster og er et sterkt behov for å videreutvikle de politiske virkemidlene slik at mennesker og virksomheter vil tiltrekkes distriktene og bli boende i sine lokalmiljø. Vi ber derfor Støre-regjeringen omsetter anbefalingene i NOU 15 i virkningsfulle tiltak for en positiv utvikling i distriktene.