Det har vært mange mediesaker i sommer med fokus på måser som har tilhold i sentrumsområder, der de prøver å få tak i mat fra spisesteder og ellers beskytter ungene sine slik måser gjør, med skinnangrep. Fokuset har noen ganger vært så negativt at det gjenspeiler seg i kommentarfelt som er fulle av hat til måser og med forslag om lovstridige handlinger.

foto
INNLEGGSFORFATTER: Jenny Rolness i organisasjonen Dyrenes rett. Foto: Privat

Det er en menneskeskapt situasjon og vi bør finne løsninger som ikke vanskeliggjør situasjonen for måsene og fører til forverret rødlistestatus. Vi mener at den beste løsningen er å prøve å styre måsene ut av sentrumsområdene i byer der det er høyt konfliktnivå. I enkelte byer er det tilrettelagt for hekking for rødlista krykkje og fiskemåse, blant annet i Mandal.

Tilrettelegging for hekking kan bidra til å styre måsene dit man ønsker at de skal oppholde seg. Samtidig bør det oppfordres til å mate kun på disse stedene, eventuelt at kommuner oppretter matestasjoner. Ved å fraråde mating alle steder fordeler man bare måsene overalt, og dermed også konfliktene.

Vi foreslår:

  • Tilrettelegging for hekking i områder med lavt konfliktnivå.

  • Skilting som oppfordrer til å ikke mate måser i sentrumsområder med høyt konfliktnivå.

  • Skilting som viser hvor det er aksept for å mate måser og andre fugler. Det bør gjelde blant annet ved byvann og i usjenerte områder ved sjøen der måser har sitt naturlige habitat, og i områder der det tilrettelegges for hekking.

Måsene hører til både ved kysten og i innlandet, og de er en naturlig del av bymiljøet. Det må ikke bli et mål å fordrive måsene fra byene, men heller prøve å styre dem bort fra de mest konfliktfylte områdene. Det er ingen løsning å fraråde eller forby mating av måser overalt – det vil bare forsterke konfliktene.

Vi oppfordrer kommuner, politikere og sentrumsforeninger om å legge til rette for en mer fredelig sameksistens mellom folk og måser. Samtidig bør folk oppmuntres til toleranse for naturen og aksept for dyrs naturlige adferd. Måser er ikke «aggressive», men verner bare ungene mot fare, og de «stjeler» ikke mat, de prøver bare å stille sulten. Vi håper at det er interesse for å finne løsninger som kan ivareta måsene og samtidig dempe konfliktene.