Stortinget behandlet nylig et forslag fra Senterpartiet om å stanse all konkurranseutsetting av persontransport med tog. Jeg og Fremskrittspartiet er glad for at flertallet lot fornuften seire, og stemte ned Senterpartiets forslag.

Fremskrittspartiet var dypt uenig i forslaget fra Senterpartiet, og mener at de motsetter seg reformer og utvikling innen transportsektoren, uten å vise til velbegrunnede argumenter.Jeg mener at jernbanen trenger konkurranse for å bli et bedre reisealternativ for folk.

Senterpartiet har hevdet at jernbanereformen medfører økt byråkrati, og har fryktet at staten skal miste styringen med togtilbudet som følge av konkurranseutsetting.

Imidlertid viser ikke Senterpartiet til verken fakta eller gode argumenter som kan underbygge påstandene.

I motsetning til Senterpartiet, skal jeg her begrunne mine påstander. For det første er det meste av kollektivtransporten i Norge allerede konkurranseutsatt, både hva gjelder ferge, buss, båt og en rekke flytilbud i distriktene.

Senterpartiet mener derimot at denne sammenligningen ikke er reell. De velger samtidig å se bort ifra at konkurranseutsetting allerede er tatt i bruk innen jernbanen, både for godstransport og på Gjøvikbanen. Og erfaringene og resultatene er gode.

Etter at konkurranseutsetting ble tatt i bruk på Gjøvikbanen, har det blitt flere avganger, antall reisende har økt og kundetilfredsheten er god.

Samtidig går statens utgifter til kjøp av persontransport med tog ned. Vi får altså bedre togtilbud til passasjerene, samtidig som vi bruker mindre av skattebetalernes penger.

Fremskrittspartiet ønsker å legge til rette for økt konkurranse, slik at vi kan skape et bedre og billigere togtilbud til innbyggerne.

Jeg er trygg på at fordelene er større enn ulempene, og at konkurranseutsetting sikrer en mer effektiv bruk av samfunnets ressurser og skattebetalernes penger.

Derfor er jeg glad for at Stortinget stemte ned Senterpartiets forslag, slik at vi nå kan fortsette utviklingen mot et bedre og billigere togtilbud for innbyggerne.