Troms Senterparti mener en modernisert infrastruktur for kraftproduksjon og overføringsnett utgjør sentrale rammebetingelser for samfunns- og næringsutviklingen i Finnmark og Troms. En godt utbygd infrastruktur vil sikre forutsigbarhet for utvikling av eksisterende næringer, etablering av ny industri og den grønne omstillingen av samfunnet.

Regionen har nærhet til naturressurser som er viktige for 0-utslippssamfunnet, og har derfor stort potensial for å kunne utvikle nye næringer og kompetanse som er innrettet mot fremtidens klimanøytrale samfunn.

Dersom det ikke gjøres tiltak innenfor kraftforsyningsområdet i Finnmark og Troms i de nærmeste årene, vil det som i dag er komparative fortrinn for regionen, snu til komparative ulemper som følge av for lav effekttilgang for eksisterende næringslivet og nyetableringer.

Den nye 420 KV linja via Nord-Troms til Finnmark har ifølge Statnett følgende målsetting:

«Den nye kraftledningen er nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten i Finnmark. Ledningen vil legge til rette for økt verdiskapning i landsdelen og bidra til at utbygging av ny fornybar energi kan realiseres.»

Fylkesårsmøtet i Troms Senterparti mener det må gjøres nye vurderinger om elektrifisering av sokkelen er det rette med tanke på energisituasjonen i Europa og de globale utslippene samlet. Om elektrifisering blir vedtatt, må kraftoverskudd inn til Øst-Finnmark garanteres slik at nærings- og samfunnsutviklingen ikke stopper opp. Om dette ikke sikres, må elektrifisering utsettes inntil dette er på plass.

Det er planer om elektrifisering av Melkøya ut ifra dagens strømnett. En slik elektrifisering har allerede satt, og vil fortsatt sette, en effektiv stopper for all annen industrietablering og opprettelse av arbeidsplasser i hele Troms og Finnmark da all landstrøm er reservert til Melkøya. Troms Senterparti mener at elektrifiseringen av Melkøya må stanses og at regjeringen umiddelbart må sette i gang tiltak som øker produksjonen av strøm.

Det vil kreve mye strøm å elektrifisere Hammerfest LNG, ca. 300 MW, som kommer i tillegg til Melkøya anlegget som i dag har et forbruk på 50 MW. Elektrifiseringen av Melkøya kan enkelt gjøres ved å bygge et modular kraftverk i nærheten av Melkøya, et slikt modular kraftverk vil gi ca. 300 MW. Det er pr. 31. januar i år ingen tilgjengelig strømkapasitet til å etablere ny industri i Troms og Finnmark som krever mer enn 1 MWh.

Det vil med andre ord si at ingen nye større arbeidsplasser kan skapes i en region som sliter med store demografiutfordringer. Fylkesårsmøtet i Troms Senterparti mener regjeringen snarest må ta grep om denne situasjonen slik at reservert energikapasitet blir fristilt til annen industrietablering.

Troms Senterparti vil minne om hva som står i det gjeldende stortingsvalgprogram for Senterpartiet: «(...)vi vil ikke gå inn for løsninger som svekker forsyningssikkerheten i det landbaserte kraftsystemet, eller løsninger som direkte eller indirekte svekker rammevilkårene for kraftkrevende industri og driv opp prisene i det norske strømmarkedet».

I Hurdalsplattformen heter det at «Elektrifisering av sokkelen skal i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen».

Troms Senterparti mener derfor at regjeringen må pålegge Equinor ansvar for å utvikle nye metoder for å nå målene i sitt klimaregnskap. Befolkningen og næringslivet i Troms og Finnmark kan ikke bære dette ansvaret