Politikk handler om prioriteringer. Når en av de største utviklingsutfordringene i nord er demografiutviklingen, nytter det ikke å drive storstilt sentralisering. Skal trenden snu, må det være en nasjonal politisk vilje til å prioritere distriktene og Nord – Norge. Den viljen er ikke å finne hos dagens regjering.

Den nylig fremlagte NOU-en «Det handler om Norge» viser at Nord-Norge står ovenfor en drastisk nedgang i folketallet. Det er mange unge som flytter ut av landsdelen, flere og flere kommer ikke tilbake. I Troms og Finnmark har det blitt over 2000 færre innbyggere i løpet av de to siste årene. Denne utviklingen forsterkes med regjeringens massive sentraliseringspolitikk. Når tjenester og arbeidsplasser forsvinner, flytter naturligvis også folk på seg.

foto
Rikke Håkstad, medlem av miljø og næringskomiteen, og Irene Lange Nordahl, gruppeleder Senterpartiets fylkestingsgruppe, Troms og Finnmark Fylkesting Foto: Privat

Senterpartiet ser med stor bekymring på den sentraliseringspolitikken og den rekken av sentraliseringsreformer som har preget veldig mange tjenesteområder under Solberg-regjeringen. For å sikre bolyst og at folk både blir boende i nord og flytter til nord, er vi avhengig av at vi har gode tjenester nært folk i hele fylket.

Vi er mange som brenner for et sterkt nord. For Senterpartiet er jobb nummer én for å skape livskraftige samfunn, preget av optimisme og fremtidstro, slik at våre unge ønsker å satse i landsdelen. Vi må legge til rette for et offensivt og nyskapende næringsliv, basert på regionens fortrinn og våre næringsbærebjelker. Vi må styrke utviklingen av næringsklynger basert på våre fortrinn i nord og samhandling med våre FoU-miljø, for å styrke regionens konkurransekraft.

Utviklingen av distriktene i Norge må prioriteres før det er for sent. Politisk vilje til å opprettholde desentraliserte strukturer er i den sammenhengen helt avgjørende. Det handler om at folk må kunne være trygge der de bor og at de har tjenester nært seg. Utdanningsmuligheter og beredskapstjenester, er eksempler på mange av de tjenestene som er viktige i folks hverdag. At slike tjenester flyttes lenger og lenger bort fra folk driver utviklingen i feil retning.

Vi må snakke om distrikts-muligheter og de er det mange av. Senterpartiet er overbevist om at vi kan skape bolyst gjennom attraktive arbeidsplasser og å videreutvikle et godt, likeverdig, offentlig og desentralisert tjenestetilbud i hele fylket.

Vi må bruke erfaringen fra digitale plattformer under koronapandemien, slik at flere ser muligheten til å kunne ta med seg arbeidsplassen fra storbyen og bosette seg i distriktene. Sammenhengen mellom ungdom, attraktive arbeidsplasser og bolyst = oppskriften for å snu den negative befolkningsutviklingen i vår landsdel.

For Senterpartiet handler det om å gjennomføre målrettede tiltak, om å flytte ressurser og arbeidsplasser ut i landet og om å legge til rette for utvikling i lokalsamfunnene. Det må skje nå.

Senterpartiet mener en god infrastruktur må ligge til grunn, herunder god bredbåndsdekning i alle kommunene. Et slikt grep vil legge til rette for næringsutvikling og styrke muligheten til å ta i bruk i både eksisterende og ny teknologi på våre velferdsområder.

Også på samferdselsområdet trengs det store investeringer. Dette for å sikre mobilitet og tilgjengeliggjøring av distriktene og landsdelen, sikre gode velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner. Særlig fylkesveiene her nord trenger et betydelig løft, dette sammen med realisering av Nord-Norge-banen vil føre oss i riktig retning.

Videre er det avgjørende å styrke kommuneøkonomien. Gi kommunene de rammene og det handlingsrommet de trenger for å kunne investere og utvikle lokalsamfunnene med målrettede tiltak. Vi må styrke den lokale sjølråderetten. Det er en forutsetning for at samfunnsutviklinga i den enkelte kommune i større grad kan skje på lokale premisser og ikke byråkratisk overstyring. Da kan vi bygge på de mange unike lokale fortrinnene vi har i Nord-Norge.

Når det gjelder kompetanse- og utdanningsområdet, er det for Senterpartiet et naturlig grep å legge til rette for fleksible og desentraliserte studiemodeller, slik at man ikke må flytte for å kunne gjennomføre et studieløp. Her er studiesentre og digitale løsninger gode ordninger som må videreutvikles. Befolkninga må ha mulighet til å høyne sin kompetanse nært der de bor.

Avslutningsvis mener Senterpartiet at vi aktivt må jobbe for å redusere den økonomiske risikoen som følger med det å satse og etablere seg i distriktene. Konkrete tiltak her vil være styrking av husbanken sine lånerammer, innføring av ei ordning for skattefradrag for tap på boliginvesteringer i distriktene og momsfritak for rehabilitering / utvidelser og nybygg for boliger i distriktene. Et sikkerhetsnett for privatpersoner som velger å etablere seg i distriktene.

Dette er noen eksempler på mange tiltak som må på plass for å snu den urovekkende samfunnsutviklinga vi nå ser. Det haster med å stoppe regjeringens sentraliseringspolitikk, det haster med målretta tiltak for utvikling i nord. Dessverre kan vi ikke se noen tegn til Solberg-regjeringa er villig til å prioritere Nord-Norge. Heller tvert imot. Sentraliseringsreformene drives fortsatt fram, både tjenester, verdier og arbeidsplasser flyttes lenger og lenger bort fra folk i distriktene og Nord-Norge.

Senterpartiet har stor tro på landsdelen, nå trenger vi nasjonal politisk vilje til å prioritere hele landet. Å satse på Nord-Norge, på ungdom, attraktive arbeidsplasser og bolyst i både by og bygd er oppskriften for å snu den negative befolkningsutviklingen.

Et sterkt nord er viktig for oss som bor her og viktig for landet. Landsdelen er mangfoldig, verdifull og full av muligheter. Det er stort potensial for utvikling og vekst, bare virkemidlene er gode nok og viljen er der til å gjennomføre. Den viljen har Senterpartiet.