Troms Kraft Vind er et heleid datterselskap av offentlig eide Troms Kraft. Vårt oppdrag er å sikre at det er nok fornybar energi til mennesker, samfunns- og næringsliv – primært i Troms, men også i Nord-Norge.

Troms Kraft Vind legger stor vekt på dialogen med reindrifta, kommune og lokalsamfunn når vi utreder mulighetene for ny kraftproduksjon. Å bygge ut et vindkraftverk har konsekvenser for naturen og brukerne av området. Da må vi gjennom god dialog finne ut om det er mulig å gjøre dette på en måte som er akseptabel for natur, reindrift og lokalsamfunn.

Troms Kraft Vind i Troms

Vi driver i dag et vindkraftverk på Fakken i Karlsøy kommune. Vi er svært stolte over at vi gjennom en avtale med Vannøy reinbeitedistrikt, får mulighet til å videreutvikle dette området. Her leverer vi fornybar energi til 7 500 husstander i vårt område.

Sammen med lokalsamfunn, har vi de siste årene gjennomført mulighetsstudier for mer vindkraft i Troms. Om lag 2–3 % av arealene i Troms kan være egnet for vindkraftproduksjon. Det er særlig fjellene i Nord-Troms og Balsfjord som har gode vindressurser. Av ulike årsaker, har lokalpolitikerne i kommunene i Nord-Troms valgt å ikke gå videre med innhenting av mer kunnskap i form av konsekvensutredninger. I Balsfjord har verken vi eller kommunen konkludert med om vi skal gå videre.

Finnmark prioriteres

I august 2023 presenterte regjeringen «kraft- og industriløft for Finnmark». Finnmark prioriteres for ny kraftproduksjon i Norge – både når det kommer til behandling og tildeling av konsesjoner. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) inviterte alle med mulige vindkraftprosjekter i Finnmark til å sende melding innen 22. april 2024. 26 vindkraftprosjekt i landets nordligste fylke ble innmeldt, herunder også Troms Kraft Vind / Green Nordic sitt prosjekt «Svartnakken».

NVE skal sammen med kommunene i Finnmark prioritere hvilke prosjekter som tas videre gjennom en konsesjonsprosess. Denne beslutningen skal tas i juni 2024. Kommunene i Norge har vetorett i å beslutte om det skal bygges vindkraftanlegg i egen kommune. Kommunestyrene kan stoppe prosessene ved flere punkter gjennom en toårig prosess.

Troms Kraft Vind i Finnmark

Troms Kraft Vind ble invitert til et samarbeidsprosjekt med selskapet Green Nordic. Sammen har vi utarbeidet et integrert energi- og industriprosjekt lokalisert i Lebesby kommune i Finnmark. Vi ønsker å bygge et vindkraftverk på Skjøtningberg og bruke deler av kraften til ammoniakkproduksjon. Ammoniakk er en fornybar energikilde, som erstatter fossil energi i maritim sektor. Maritim sektor utgjør 6 % av Norges samlede klimagassutslipp.

Sammen med lokalsamfunn og næringsliv, kan vi bidra til grønn omstilling, lokal verdiskaping og industriutvikling på Nordkinnhalvøya. Reindrifta er en sentral premissleverandør i vårt arbeid, og vi har invitert reinbeitedistriktet til dialog og medvirkning.

Finnmark og Troms henger sammen

Kraftnettet i Troms og Finnmark henger sammen. Vi tilhører også det samme prisområde (NO4). Dette innebærer at kraftproduksjon og forbruk i Nordland, Troms og Finnmark (og særlig nord for Ofoten) har stor betydning for næringslivets tilgang på kraft, og den prisen vi alle må betale for elektrisitet. Samarbeidet med Nordic Green i Finnmark vil være et viktig bidrag for økt kraftproduksjon i både Troms og Finnmark.

Regjeringen har valgt å prioritere kraftutbygging i nord – både fordi vi går mot et kraftunderskudd, men også for å redusere klimautslipp i vår landsdel. Klimautslippene merkes først i nord, og vi er derfor glade for at vi som selskap kan være med på å bidra til en fornybar og grønn omstilling av vår landsdel.