Tromsø har et enormt behov for boliger til flyktninger og for eldre som behøver tilrettelagte boliger og omsorgsboliger. Byen trenger også flere sykehjemsplasser, og det tar lang tid å bygge nytt.

INP og Rødt ønsker å slå to fluer i ett smekk: Kommunen overtar Scandic Langnes og klargjør det til bruk som flyktningboliger og flyktningsenter i år, og når flyktningkrisa avtar bygger vi det tidligere hotellet om til et eldretun, inkludert sykehjem og omsorgsboliger.

Dette er dobbelt gjenbruk, til en stor nytte for samfunnet.

Hotellbygget ligger sentralt med tanke på kommunikasjon, kjøpesenter, treningsmuligheter, UNN, legevakt og skoler. Mulighetene til å utnytte den store tomta er store og potensialet for bygging av nyttige offentlige bygg, boliger og næringsvirksomhet enorme.

Det er en skandale at en slik tomt og bygg har blitt stående ubrukt over 8 år, og INP og Rødt tenker at kommunen nå bør ta grep overfor eieren, TACO AS, som må se sitt samfunnsansvar.

Selv om dette kan bli dyrt for kommunen, vil vi kunne høste fruktene om noen år, da vi slipper å bygge tilsvarende fasiliteter andre steder og innbyggerne våre vil få glede av dette mye tidligere enn vi ellers ville gjort. Skal byen være attraktiv må vi våge å tenke nytt.

I dag har kommunen vel 100 på venteliste for sykehjemsplass og betaler mye i millioner i dagmulkt til UNN for ferdigbehandlete pasienter vi ikke klarer å finne plass til. Behovet for et godt tilbud for demente er stort, her kan vi bygge en demenslandsby på deler av tomta.

Samtidig er det et skrikende behov for flyktningboliger i hele Norge, og vi vil sannsynligvis bli bedt om å åpne asylmottak i løpet av året. Tromsø har 110 flyktninger på vent og skal ta imot 450 flyktninger i år. Dette er en verdifull ressurs for byen – mange vil komme inn i arbeid og noen vil forbli i mange år.

INP og Rødt mener kommunen må se med alvor på en slik løsning, og et prosjekt vi vil kunne få støtte fra staten og Husbanken for å gjennomføre.

Dette er dobbelt gjenbruk, til en stor nytte for samfunnet! La «Måsa» leve!