Vi vet at fysisk aktivitet og trening er godt for kroppen. Det bidrar til forbedret helse, det gir mulighet for interaksjon med andre, og det er godt for muskler og ledd. For en som er frisk og ved god helse er det å drive med en treningsaktivitet kanskje naturlig og enkelt å gjennomføre.

For en som er syk og som er diagnostisert med kols er det langt verre. Kols er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som fører til hindret luftstrøm gjennom luftveiene. Det er en alvorlig lungesykdom med varig nedsatt lungefunksjon med de begrensninger det setter på kroppen og da også muligheten til å drive fysisk aktivitet.

Vi vet at mange personer med kols er mindre fysisk aktive enn friske folk fordi kolspasienter opplever åndenød ved aktivitet og anstrengelse. Redusert fysisk aktivitet fører på sikt til at man yter mindre.

Økt fysisk aktivitet kan derimot gi bedre yteevne og mindre åndenød ved samme belastning – det er bra og veldig viktig for pasienter med kols. I tillegg til bedre yteevne oppnår man gjerne en bedre livskvalitet. For kolspasienter er både styrke- og utholdenhetstrening nødvendig og det gir god effekt. Det er også viktig å trene riktig og tilpasse den enkeltes situasjon, og det er her det kan bli utfordringer.

Vi har alle hørt om «dørstokkmila» som kan være krevende for de fleste av oss. For en som har kols kan den være ekstra krevende. Derfor er det viktig at det er noen som kan hjelpe kolspasientene inn på veien mot et bedre liv.

LHL mener kols- og lungepasienter må få tilgang til frie treningsrettigheter. Det er fordi trening er vesentlig for alle med lungeproblemer og like nødvendig som medisin. Ettersom hver enkelt person med kols og/eller lungesykdom er ulik, må de få individuell treningsveiledning av sertifiserte fysioterapeuter som kan gi god faglig oppfølging.

Det er hver kommune som har ansvaret for å følge opp den enkelte pasient og sikre et adekvat behandlingstilbud. I dag er det mange kommuner som ikke har et tilfredsstillende tilbud til pasienter med diagnostisert lungesykdom. Det må det tas tak i.

Helsedirektoratet er tydelig i sin anbefaling når de oppfordrer personer med kols til daglig fysisk aktivitet, og de sier videre at veiledning fra lege og helsepersonell er viktig og at pasienter med kols må oppfordres til fysisk aktivitet og trening.

Det alene bør være en spore til landets kommuner slik at et gratis kommunalt og individuelt tilpasset treningstilbud kommer på plass i kommunene. Vi i LHL er tydelige på at kommunene må komme på banen og legge til rette for at det nå etableres gode treningstilbud til kolspasienter slik at det blir en naturlig del av den lokale helsetjenesten i kommunen.