Forslaget fra EU om nytt avløpsdirektiv kan gi store merkostnader for kommunene og innbyggerne i nord.

Det er de standardiserte kravene om rensing, av selv små anlegg i områder over 1000 innbyggere, som vil medføre dette. Og – dette kan bli dyrt også for innbyggerne, på grunn av selvkostprinsipp.

Forslaget fra EU ble diskutert på KS Troms og Finnmark sitt fylkesstyremøte 13. april. Styret uttrykker bekymring om forslaget skulle bli vedtatt i nåværende form. Her må sentrale myndigheter på banen og påvirke slik at vi kan få regler, eventuelt et unntak, tilpasset norske forhold.

Svensk Vatten har gjort beregninger for Sverige, og spesielt de rurale områdene i nord. De konkluderer med at 90 prosent av investeringene for å tilfredsstille kravene i direktivet, ikke forventes å gi noen miljøgevinst.

Dette vil i minst like stor grad også gjelde for Norge, og fylkesstyret frykter at dette i ekstra stor grad vil være tilfelle for kommuner i Nord-Norge.

I Norge inviterte Miljødirektoratet til en høring som ble avsluttet i forrige måned. På vegne av kommunesektoren sendte KS et eget høringssvar. I sitt innspill sier KS at vi støtter arbeidet med å få på plass et revidert avløpsdirektiv for å redusere miljøbelastningen spesielt fra urbane strøk.

Imidlertid mener KS det må tas større hensyn til de lokale og regionale forholdene langs norskekysten. KS mener også at kostnadene ved de krav som stilles må stå i forhold til de miljøgevinstene som oppnås.