Det største forsvarsverk for Norge i nord er at det bor folk i Troms og Finnmark. Over år har det vært særegne utfordringer knyttet til demografi, men og en særstilling knyttet til nasjonal sikkerhet og suverenitetshevdelse.

Arbeiderpartiet er klar på at det skal være godt for folk å bo, leve og være i virke i nord, og at nord skal ta i bruk sitt fulle potensial. Som folkevalgt på det regionale nivå i den nordligste regionen, må vi ha klare ambisjoner for produksjon og bruk av egen kraft. Det å ha ei levelig strømregning i vår arktiske region, er viktig av flere grunner.

Kraftproduksjon i nord må ses i sammenheng med egen samfunnsutvikling, men også våre relasjoner og rolle i nordområdene.

Troms og Finnmark kan ikke godta en betydelig overføring av kraftoverskudd fra nord, uten at vi har en sikker krafttilgang for Nord-Norge i et langsiktig perspektiv. Det å avse noe vi selv både har ambisjoner- og behov for er uklokt. Vi kan ikke løse langsiktige nasjonale utfordringer med kortsiktige grep som flytter problemene. I nasjonalt perspektiv med særlig hensyn til sikkerhetsdimensjonen og den negative befolkningsutviklingen er det naturlig å stille seg spørsmålet – er det i nasjonal interesse å svekke krafttilgangen i landets nordligste region?

foto
KRAFT: Gruppeleder for Troms og Finnmark Arbeiderparti, Mari Martinsen Siljebråten, mener Nord-Norge må danne planer for økt kraftproduksjon i nord som sikrer tilgangen på kraft fremover. Foto: Arbeiderpartiet

Hva vet vi om dagens og fremtidens kraftsituasjon i nord? – Ja, vi har et kraftoverskudd i dag, men man kan ikke enkelt konstatere at det skal være førende for nasjonale grep og prioriteringer i retning av eksempelvis overføringskabler til sør. For svært få år siden hadde vi nemlig kraftunderskudd i nord, og dit bør vi ikke komme igjen. Vi har utfordringer med overføring av kraft intern i region, og for folk og industri som lever med sårbart nett, oppleves det som meningsløst at kraften skal gå forbi by og bygd, og sendes sørover.

Ren energi har vært og skal være vårt konkurransefortrinn. Beregninger viser at Norge med stor sannsynlighet vil øke sitt forbruk av kraft fram mot 2050 med nesten 50 %. Det vil være krevende for oss alle. Men prognosene for nord viser at også her vil forbruket øke – og med stor sannsynlighet mer enn dagens produksjonsoverskudd. Man bør ikke måtte gå lenger enn til nordnorske kraftselskap for å få dette bekreftet.

Det bør ikke gå spekulasjon i dagens nordnorske kraftoverskudd uten sterke garantier og planer som sikrer fremtidig tilgang på kraft i nord. De langsiktige satsingene og grepene som skal tas nasjonalt må evne å ivareta de nordnorske behovene for utvikling og de industrietableringer som kan realiseres. Det vil være viktig for hele landet.

Diskusjoner om overføringskabler til sør med påfølgende sterke reaksjoner fra nordnorske aktører og innbyggere kan ikke avfeies, men må tas på alvor. Vi må tenke stort og langsiktig om utfordringene knyttet til det nasjonale behovet for kraft. Disse tankene bør ikke føre oss til konklusjoner som gjør at alle får det verre, og at regioner med reelt potensial for vekst ikke får utløse dette. Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark sin klare posisjon er at nordnorsk kraft først og fremst skal skape nordnorske arbeidsplasser og komme nordnorsk næringsliv og industri til gode.