Helse og omsorgsavdelingen i Tromsø kommune har vært gjennom en ganske omfattende organisasjonsendring som følge av arbeidet med tillitsreformen og forbedringsprogrammet. For eksempel er Tildelingskontoret nedlagt i sin nåværende form og oppgavene med tildeling av tjenester lagt til de ulike seksjonene. For å markere at det ikke lenger er et sentralt tildelingskontor, har man valgt å kalle det nye organisatoriske leddet for forvaltningskontor. Et ikke spesielt sexy navn, det skal vi ha!

Kristin Arvesen, tidligere ansatt og hovedtillitsvalgt i kommunen, skriver i en kronikk at hun har blitt oppringt av en hyggelig ansatt ved et av disse forvaltningskontorene. Hun ble positivt overrasket av å bli oppringt, for som hun sier - jeg tror det er første gang at det har skjedd! Hun har vært vant til å få brev med vurderinger av hvilken helsehjelp saksbehandleren har vurdert at hun trenger, uten at de har snakket med henne og uten at de har lest seg opp på hennes diagnose.

Jeg er veldig glad for at Kristin Arvesen velger å dele sine positive erfaringer. Det er nettopp slike endringer i kontakten mellom de som tildeler tjenester og brukerne vi ville oppnå med å desentralisere avgjørelsene. Fra å ha et sentralt tildelingskontor som mange oppfattet som både fjernt og ganske byråkratisk, har vi nå flyttet tildelingen til seksjon for sykehjem, seksjon for hjemmetjenester og seksjon for oppfølgingstjenester.

Den nye organiseringen er helt nødvendig for å kunne nå målene vi har om å få til et framtidsretta helsetilbud innen helse og omsorg, med stor vekt på tjenester som skal bedre livskvaliteten til hjemmeboende. Vi ønsker mindre byråkrati, avgjørelser nærmere brukeren og bedre sammenheng mellom vedtak og de ressursene vi har til rådighet. Kontoret med det kjedelige navnet har tydeligvis oppfylt målet om å ha nærere kontakt med de som søker om hjelp fra kommunen.