Det er flere viktige beslutninger og hendelser de senere årene som har ført fram til at man nå nærmer oss en realisering. Fylkestinget i Troms vedtok 13. juni 1988 prioritering av områder uten omkjøringsmuligheter. Langsundforbindelsen ble satt på 2. plass, etter Mjøsundforbindelsen. Som kjent ble den ble bygd for nær på 30 år siden.

Det samme fylkestinget vedtok i juni 1992 at man forventet at Langsundforbindelsen ville få sin oppstart i planperioden 1998–2001. Noen år senere, i 1996, var langtidsplanen gjenstand for delbehandling. Da kom både samferdselsetaten, plan- og næring og fylkesutvalget enstemmig fram til at Langsundforbindelsen skulle gis 2.-prioritet, etter internveier på Senja. Veiforbindelsen som binder sammen yttersiden av Senja ble realisert for 20 år siden.

Etter at internveiene på Senja ble utbygd, har Langsundforbindelsen vært forbigått to ganger. Både Ryaforbindelsen og Bjarkøyforbindelsen rykket forbi i køen. Etter at Bjarkøyforbindelsen ble åpnet i 2019 har fylkesrådet og fylkestinget med mer enn 90 prosent flertall ved en rekke behandlinger prioritert Langsundforbindelsen. Det har vært arbeidet aktivt overfor statlige myndigheter for en realisering, i nært samarbeid med Karlsøy kommune og Langsundforbindelsen AS.

Langsundforbindelse AS fikk i 1995 utarbeidet en konsekvensanalyse for mulige virkninger av tunnel mellom Ringvassøy og Reinøy, der nedkorting av fergesambandet til Karlsøy og Vannøya er et vesentlig argument. Langsundforbindelsen AS har i mer enn 30 år arbeidet sammen med politikere på alle nivå. Statens vegvesen og Troms fylkeskommune har vært kontaktet for å dokumentere den praktiske betydningen for befolkningen og næringslivet i Karlsøy.

Statens vegvesen har siden 2002 gjort vurderinger av påhuggsområder for undersjøiske tunnel, landskapsanalyse over planområdet, bunn- og fjellkotekartlegging i Langsundet og refraksjonsseismiske grunnundersøkelse. Vegvesenet har, sammen med Karlsøy kommune og Langsundforbindelsen AS, utarbeidet og fått godkjent reguleringsplanen for Langsundforbindelsen, ny veitrase forbi Stakkvik og nytt ferjeleie på Fauskenes på Reinøy.

Anbudsdokumentene er utarbeidet for prosjektet, og var klar for utsendelse 1. kvartal i 2016. Kjøp av areal på Reinøy og Ringvassøy er avtalt. Videre har Statens vegvesen hatt utlegg på prosjektet for flere millioner kroner, herunder erstatning på nær 2,5 millioner til reindriftsnæringen på Reinøy.

Karlsøy kommunestyre har behandlet prosjektet og reguleringsplanen flere ganger, da med stort flertall. Videre har det per dato vært ytet betydelig faglig arbeidskapasitet og kostnader i mer enn 30 år til prosjektet.

Karlsøy kommune er avhengig av utvikling av at Langsundforbindelsen blir realisert av hensyn til en sterkere samordning av skole, ambulanse, sykehjem og rammebetingelser for kommunens næringsliv på Reinøya og Vannøya.

Reindriftsnæringen på Reinøya fremmet sak til Nord-Troms tingrett i 2015/2016 om at reguleringsplanen var ugyldig, og fikk medhold i Tingretten. Saken ble fremmet helt opp til Høyesterett, som avsa dom om at reguleringsplanen var gyldig, og at skjønnet kunne gjennomføres.

Tromsøområdets region, som består av kommunene Balsfjord, Tromsø og Karlsøy, lovte hverandre å være sentrale støttespiller. Da Ryaforbindelsen ble realisert for 10 år siden, fikk Tromsø og Balsfjord en betydelig utvidelse av felles arbeidsområde. Det er nå viktig at denne lovnaden fra Tromsø og Balsfjord oppfylles.

Næringslivet i Karlsøy har stort behov for bedre kommunikasjon med ny fastlandsforbindelse fra Reinøy til Ringvassøy og fergeforbindelse fra Reinøy til Karlsøy og Vannøy, for å kunne få til rekruttering i et større arbeidsmarked i Karlsøy og en mer effektiv levering av fiskeprodukter til markedet. God logistikk gir bedre priser og kvalitet, og muligheter til leveranser som ikke er mulig med dagens avhengighet av fergetabellen.

Selskapene Fjordlaks AS og Karlsøybruket AS er to sentrale og større næringsaktører lokalisert i Vannavalen og Vannvåg på Vannøya. Administrerende direktør i selskapene, Anders Pedersen, sier i et brev 14. oktober 2019 til Troms og Finnmark fylkeskommune og til Statens vegvesen:

«Fjordlaks AS og Karlsøybruket ser betydelig fordeler med den planlagte Langsundforbindelsen, som vil gi halvert fergestrekning til og fra Vannøya, samtidig som vi får flere fergeavganger. På denne måten vil trailer- og servicetransporter til å fra Vannøya går mye raskere. Selv om billett- og bompenge- kostnadene samlet blir noe høyere enn dagens ferjepris, så vil det samlende regnestykket for næringslivet gi store fordeler. I tillegg åpner den nye samferdselsløsningen for større internt arbeidsmarked, både innenfor Karlsøy kommune, men også i hele området Tromsø/Karlsøy.

Fjordlaks og Karlsøybruket vil derfor henstille til Troms og Finnmark fylkeskommune om å igangsette byggingen av Langsundforbindelsen snarest mulig».

Befolkningen i Karlsøy må få et tilbud som binder større deler av øykommunen til Tromsø-områdets region. Dermed vil regionens arbeidsmarked bli utvidet, som gir mulighet for bedre vekst og tilflytting. Befolkningen i Karlsøy har få merknader til bompenger, de har betalt i alle tider «bompenger» til fergedrift.

Troms og Finnmark Fylkesting skal sluttbehandle prosjektet i mars 2020, og vi forutsetter at de følger de vedtak Troms fylkeskommune har gjort med stort flertall gjennom mer enn 20 år. Fylkeskommunen må ta rollen som en positiv pådriver for å få prosjektet realisert nå når alle hindringer er ryddet av veien og det kun er et endelig vedtak fra politikerne som skal til for å starte byggingen. Vi er kjent med at Troms fylkeskommune hittil har brukt ca. 42 mill. til prosjektet.

Geir Visand i NIVI Analyse er en av landets fremste eksperter på kommune- og regionstrukturer. Han sa følgende i sitt foredrag i et møte med Tromsø-områdets region i Tromsø rådhus 6. februar 2020:

«Se å få bygd Langsundforbindelsen omgående, og oppnå å få forsterket Tromsø-områdets region, men også for styrke i Nord-Norge og Norge og dermed bli en sterk region med store muligheter både politisk og innen næring! Bind Tromsø-området sterkere sammen med øykommunen Karlsøy mot nord".

Langsundforbindelsen er et prosjekt som etter 10 – 15 år vil være betalt. Det er i seg selv et godt argument for at prosjektet nå må realiseres. Alternativet, som sannsynligvis er elektrifiserte ferger, med landstrøm, nye fergekaier og så videre, vil være dyrere og dårligere løsninger som ikke gir nødvendig fleksibilitet, og som løper i all fremtid.